Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00120 - District Antwerpen. Vlijtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00120 - District Antwerpen. Vlijtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00120 - District Antwerpen. Vlijtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vlijtstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 19 oktober 2018 (jaarnummer 9403); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Voor een firma die grote kranen levert, werd er in het verleden een parkeervak deels vervangen door een verdrijvingsvlak, zodat vervoerders van deze grote kranen beter hun bocht kunnen nemen. Dit was nog niet gereglementeerd. Nu vraagt het bedrijf om aan de overzijde hetzelfde te doen.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om in te gaan op de vraag van het bedrijf. 

Het Vlaams Gewest heeft met de heraanleg van de Plantin en Moretuslei de doorsteek naar de Vlijtstraat, waar het eenrichtingsverkeer van toepassing was, opgeheven. Het aanvullend verkeersreglement wordt hieraan aangepast. Tevens werd er vastgesteld dat de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap, niet langer aanwezig is in het straatbeeld. Deze wordt dan ook niet langer in het aanvullend verkeersreglement opgenomen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • twee verdrijvingsvlakken worden gemarkeerd. Vervoerders van grote kranen kunnen daardoor beter hun bocht nemen (artikel 1).
De parkeerbalans neemt af met twee plaatsen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.  

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 17 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Vlijtstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 19 oktober 2018 (jaarnummer 9403).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen