Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00125 - Parkweg Vogelzang - Vernieuwing - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00125 - Parkweg Vogelzang - Vernieuwing - Goedkeuring 2023_DCAN_00125 - Parkweg Vogelzang - Vernieuwing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van de bestelbon voor het vernieuwen van een parkweg in Vogelzang via het raamcontract GAC_2021_01581, goedgekeurd door het college op 10 september 2021 (jaarnummer 7308).

De uitvoering van deze werken zal gebeuren door de firma Green Road NV, Brugstraat 16C, 9260 Wichelen.

Argumentatie

Parkwegen in Vogelzang worden veel gebruikt door fietsers, wandelaars en spelende kinderen. De ovale parkweg aan de stedelijke basisschool Kosmos, zal worden vernieuwd. Het asfalt en de fundering wordt opgebroken en er zal een nieuwe toplaag in porfier worden aangebracht.

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer, wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen: 

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

 2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van dit punt gelden tevens voor elk perceel van een raamovereenkomst waarvoor in de raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de werken, diensten en leveringen, ongeacht de vraag of alle voorwaarden met betrekking tot de werken, diensten en leveringen in kwestie in het kader van andere percelen, zijn vastgelegd;

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6) van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010507 - Investeringsplan parken

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning van de deelopdracht 4005545647, vernieuwing van de parkweg in Vogelzang, goed voor een bedrag van 42.446,22 EUR
Deze werken mogen uitgevoerd worden door Green Road NV, Brugstraat 16 C, 9260 Wichelenondernemingsnummer: 0477.383.322.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vernieuwen parkwegen

leverancier:
Green Road NV
Brugstraat 16 C
9260 Wichelen

ondernemingsnummer: 0477.383.322
IBANnummer: BE10142402295704

 42.446,22 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010507A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2300
 4005545647 

Bijlagen

  • 01581_prijslijst_Greenroad_Prijsherziening.xlsx
  • 2022000584B.PDF
  • 20221214_vogelzang.pdf