Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00115 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon. Onderhoud drinkwaterfonteinen - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00115 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon. Onderhoud drinkwaterfonteinen - Goedkeuring 2023_DCAN_00115 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon. Onderhoud drinkwaterfonteinen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Argumentatie

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 19 december 2018 (jaarnummer 332) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Om het onderhoud van de drinkwaterfonteinen te kunnen betalen voor 2022 is correctiebestelbon 4105062956 opgemaakt voor een bedrag van 31.253,49 EUR +  1.875,21 EUR  (6% btw) = 33.128,70 EUR. Het bedrag van 33.128,70 EUR werd als voorziening opgenomen in de jaarrekening 2022 en heeft op budgetjaar 2023 geen impact.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Algemene financiële opmerkingen

Om de onderhoudscontracten 2022 voor drinkwaterfonteinen te kunnen betalen werd correctiebestelbon 4105062956 opgemaakt voor een bedrag van 33.128,70 EUR (inclusief btw). 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010407 - Groen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling 4105062956 voor een bedrag van 33.128,70 EUR (inclusief btw) aan de leverancier Water-link, Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0204.923.881, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

onderhoudscontracten 2022 drinkwaterfonteinen

Water-link
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: NBE 0204923881
Rekeningnummer: IBAN BE56 0963 1030 0088

 33.128,70 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010407A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2300
4105062956