Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCAN_00082 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Groen in straten en op pleinen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00082 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Groen in straten en op pleinen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring 2023_DCAN_00082 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Groen in straten en op pleinen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 20 januari 2014 (jaarnummer 13) keurde districtsraad het principe van de Burgerbegroting goed. De Burgerbegroting is een participatietraject waarbij de inwoners van district Antwerpen ieder jaar beslissen over de besteding van 10 procent van het districtsbudget. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren of ze kunnen het district vragen een project uit te voeren.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad het bestuursakkoord van district Antwerpen voor de legislatuur van 2019-2024 goed. In artikel 14 tot en met 17 wordt ingegaan op de organisatie van de Burgerbegroting.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 197) keurde de districtsraad het afsprakenkader Burgerbegroting goed. In dit kader werden de spelregels van de Burgerbegroting formeel vastgelegd. 

Op 19 april 2022 (jaarnummer 62) nam de districtsraad kennis van de gekozen thema's en budgetten voor editie 2022-2023 van de Burgerbegroting. 

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

De Burgerbegroting wordt in 2022-2023 voor de negende keer georganiseerd. In het voorjaar van 2022 kozen inwoners van district Antwerpen vijf thema's en verdeelden het budget erover. Burgers konden stemmen via een online stemming op www.burgerbegroting.be, via sessies in de wijken en op de Kick-off op 27 maart 2022.

Een bedrag van 374.316,00 EUR werd toegekend aan het thema 'Groen in straten en op pleinen'. Van dit totaalbedrag wordt 80.000,00 EUR vastgelegd via een afsprakennota. 16 van de in totaal 17 afsprakennota's binnen dit thema werden eerder, in een apart besluit, goedgekeurd. (Jaarnummer 00618) Van het overige deel van het totaalbedrag voert het district projecten in eigen beheer uit, die binnen dit thema vallen. De bedragen die vastgelegd worden via een afsprakennota werden met aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 nominatief toegekend aan de uitvoerders van de projecten. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor inspraak en participatie.

Algemene financiƫle opmerkingen

Het volledige toegekende bedrag per project/afsprakennota mag worden voorzien op ofwel investering, ofwel exploitatie, al naargelang welke categorie kosten het zwaarste doorweegt (volgens het "bijzaak volgt hoofdzaak" principe), op voorwaarde dat:

  • de bijzaak maximaal 2.500,00 EUR bedraagt;
  • de bijzaak maximaal 25% van het totale bedrag van de afsprakennota bedraagt.

Wanneer een van deze grenzen wordt overschreden, dient er alsnog een opsplitsing te worden gemaakt tussen budget voorzien op investering en budget voorzien op exploitatie.

Er is voldoende budget beschikbaar op 2ANT010801PA6987.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, met onderstaande begunstigde:

Axi-vzw
Pijlstraat 21 bus 402
2060 Antwerpen
OND 0448 065 368
Een groendak op het De Coninckplein 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van onderstaande ondersteuningen goed:

  • Een groendak op het De Coninckplein, 80.000,00 EUR;

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Axi-vzw
Pijlstraat 21 bus 402
2060 Antwerpen
IBAN BE28 0012 3951 6520 
OND 0448 065 368 
40.000,00 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010801PA6987
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4505145367
Axi-vzw
Pijlstraat 21 bus 402
2060 Antwerpen
IBAN BE28 0012 3951 6520
OND 0448 065 368 
40.000,00 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2ANT010801PA6987
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4505145536