Terug
Gepubliceerd op 18/04/2023

2023_DCAN_00214 - Hessenbrug - Paardenmarkt - Varkensmarkt. SWOU11978 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 17/04/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00214 - Hessenbrug - Paardenmarkt - Varkensmarkt. SWOU11978 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCAN_00214 - Hessenbrug - Paardenmarkt - Varkensmarkt. SWOU11978 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

Jaarnummer
Projectdefinitie en concept - Mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college29 mei 20204699
Voorontwerp 
Paardenmarkt - Varkensmarkt
SWOU11978
goedkeuring districtscollege Antwerpen7 september 2022423
infomoment bewoners
20 september 2022

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein

12 december 2022Het districtscollege keurde in zitting van 7 september 2022 (jaarnummer 00423) het voorontwerp voor wegeniswerken op de Paardenmarkt en Varkensmarkt goed, op voorwaarde dat:

 • de nieuwe bomen, die op ruimere afstand van de gevel worden voorzien, effectief ingepland worden als toekomstbomen;
 • voor de nieuwe bomen een diversiteit aan soorten wordt gekozen die ondersteuning bieden aan biodiversiteit (gespreid bloeiseizoen, stuifmeel- en nectarbron, ...);
 • de nieuwe bomen effectief koelteplekken creëren (schaduw, verdamping, ...);
 • de terrasruimtes subtiel maar duidelijk worden afgebakend;
 • het resultaat van de zilveren linten wordt verwerkt:
  1. banken met rug- én armleuning voorzien
  2. beweegimpulsen voorzien (bruikbaar voor elke leeftijd)
 • beweeg- en/of spelimpulsen voor kinderen/jongeren voorzien worden;
 • extra vergroening voorzien wordt ter hoogte van huisnummers 96 t/m 120;
 • er bij de aansluiting met Klapdorp en Boterhamstraat voor gezorgd wordt dat auto's de hoeken niet kunnen afsnijden of vlak bij de gevels kunnen rijden.

Al deze voorwaarden zijn opgenomen in het definitief ontwerp.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het voorontwerp vertaald in een definitief ontwerp.
 

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het materiaal van de voetpaden en het woonerf werd (omwille van de hoge kostprijs) gewijzigd van mozaïekkeien in natuursteen naar betonstraatstenen met natuursteengranulaten. 
 • De ontbrekende blindengeleiding ter hoogte van de halteplaatsen werd toegevoegd.
 • Ter hoogte van de Varkensmarkt werden naar aanleiding van de bevraging volgende zaken aangepast:
  1. de zitbanken werden hier weggelaten omwille van de overlastproblemen. 
  2. de glascontainer werd opgeschoven richting Paardenmarkt omdat daar minder hinder en risico op foutparkeerders is. In de bestaande toestand zijn die vaak een oorzaak dat de containers niet kunnen geledigd worden.
 • Ter hoogte van de Boterhamstraat werden paaltjes voorzien om aanrijding van de gevel te vermijden.
 • Fietsers en deelsystemen:
  1. Er werden nog extra fietsbeugels voorzien. Dit brengt het totaal op 122 fietsparkeerplaatsen (61 fietsbeugels).
  2. Er zijn 2 velostations in de Paardenmarkt. Het velostation in het woonerf, dat in het voorontwerp voorzien was ter hoogte van het kruispunt met de Vekestraat, werd verplaatst naar huisnummer 32. De eerdere locatie op het kruispunt houdt te veel risico op conflicten in, bij de bevoorrading. 
  3. Er werd in het woonerf bijkomend nog een zone voorzien voor deelfietsen van Donkey Republic.
  4. Voor de overige deelsystemen werden 4 dropzones voorzien.
 • Het verlichtingsconcept werd verder uitgewerkt:
  1. Er zal een combinatie komen van lage gevelverlichting en rondstralers om een pleingevoel te creëren. 
  2. In het woonerf worden ook aantakpunten voor feestverlichting voorzien.
 • De mogelijkheden voor de terrassen werden verder uitgewerkt:
  1. Het ontwerp houdt rekening met de bestaande terrassen waarvoor in het ontwerp opnieuw ruimte (verhard of halfverhard) wordt voorzien. Vele terrassen kunnen groter worden in de nieuwe toestand.
  2. Voor nieuwe terrassen werden de mogelijkheden ook reeds onderzocht. Voor panden die aan een groenzone liggen, zal de mogelijkheid worden geboden om een houten ‘vlonderconstructie’ (gefundeerd op palen) te voorzien in het plantvak. De bomen dienen hierbij uitgespaard te worden en de wortelzones kunnen met deze constructie gevrijwaard blijven. Het onderhoud van deze constructies zal ten laste zijn van de uitbater van de zaak.
 • Het riolerings- en waterontwerp werd verder uitgewerkt en berekend (gescheiden rioleringsstelsel). De straatprofielen zijn zo opgebouwd dat regenwater maximaal naar de plantvakken wordt afgevoerd en zo weinig mogelijk naar de riolering.  
 • Ter hoogte van huisnummer 68 werd de inplanting van de dropzone en verkeerspaaltjes aangepast i.f.v. een betere toegankelijkheid en toegang tot het pand.
 • Het groenconcept werd verder verfijnd en uitgewerkt:
  1. De boomkeuzes werden bepaald. Er werd voor een grote diversiteit aan soorten gekozen (zie bomenbalans).
  2. Hoewel alle nieuwe bomen betere groeicondities krijgen (met meestal grote plantvakken die zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van nutsleidingen), beantwoorden deze niet allemaal aan de strikte voorwaarden om allemaal als ‘toekomstboom’ te voorzien. Onder andere de gevraagde/te vrijwaren doorwortelbare oppervlakte (100m²), de afstand tot gevels en de impact van huisaansluitingen op de riolering beperken de mogelijkheden. Na verder onderzoek konden 8 locaties weerhouden worden die (mits een aantal bijkomende ondergrondse maatregelen) aan de voorwaarden als toekomstboom zullen voldoen. De boomkeuzes werden hierop afgestemd.
  3. Ter hoogte van parkeervakken werd bijkomende beschermbeugels voor de bomen aangebracht
 • Ter hoogte van huisnummer 96 tot 120 werd de inplanting van het fietspad naar de Italiëlei opgeschoven. Hierdoor kunnen fietsers uit de Rodestraat eenvoudiger op het fietspad aantakken en kan het plantvak vergroot worden. Het groenvak is gedeeltelijk aangelegd met grasbetontegels. Dit is nodig voor de vereiste opstelruimte voor brandweervoertuigen.
 • Het middeneilandje tussen Rijnpoortvest en Rodestraat werd iets aangepast i.f.v. een betere aantakking voor fietsers.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 83 plaatsen in de bestaande toestand naar 33 plaatsen in de nieuwe toestand. Er worden ook 4 laad- en loszones voorzien.

Ter compensatie van het verlies aan parkeerplaatsen zijn momenteel in de omgeving reeds twee buurtparkings (Venusstraat en Gratiekapelstraat) met in totaal 40 (deeltijdse) plaatsen beschikbaar.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er 91 bomen, waarvan er 14 gerooid of verplant worden. Er worden 42 nieuwe bomen aangeplant, waaronder 8 toekomstbomen.

Bij de nieuwe bomen is er voor volgende soorten gekozen:

 • Liquidambar styraciflua (1x als toekomstboom)
 • Pinus sylvestris (2x als toekomstboom)
 • Quercus petreaea (3x als toekomstboom)
 • Liriodendron tulipifera (2x als toekomstboom)
 • Tilia x flavescens 'Glenleven'
 • Ulmus 'New Horizon'
 • Prunus 'Accolade'
 • Crataegus monogyna 'Stricta'
 • Prunus avium
 • Prunus x gondounii 'Schnee'
 • Prunus x schmittii
 • Styphnolobium japonicum 'Regent'
 • Prunus padus 'Albertii’
 • Prunus avium 'Plena'
 • Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'
 • Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'
 • Acer pseudoplatanus 'Erectum'

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De straten liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Er is hiertoe rekening gehouden dat de afwatering van het oppervlaktewater maximaal naar de plantvakken wordt afgeleid.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd. De Paardenmarkt, Hessenbrug en Varkensmarkt zijn lokale straten/pleinen. 

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 20 september 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2ANT010506M00825/224/SUB_NR/INTERN/2300-2400/5002500000/2AN090200.

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp Hessenbrug, Paardenmarkt, Varkensmarkt op voorwaarde dat:

- de dropzone voor huisnummer 68 opschuift zodat alle stalplaatsen goed bereikbaar zijn;

- beide verkeersplateaus aan te passen zodat de verhoogde inrichting dezelfde is als het kruispunt Hessenbrug. Bij voorkeur met kleinschalig materiaal, maar enkel als dit technisch voldoet;

- de fietsdoorsteek op het middeneiland t.h.v. de Rodestraat en Rijnpoortvest aangepast wordt om recht te kunnen oversteken;

- in samenspraak met SW/MOB de aansluiting Rodestraat – Paardenmarkt voor fietsers geoptimaliseerd wordt;

- de zone in grasbetontegels t.h.v. huisnummer 106-116 aangepast wordt naar een leesbaar geheel zodat foutparkeren zo veel als mogelijk vermeden wordt; -de boordstenen ter hoogte van de zijstraten de boordstenen te continueren en te onderzoeken of deze verlaagd kunnen aangelegd worden;

- er duidelijke afspraken worden gemaakt (en opgelegd bij terrasvergunningen aan de aanvrager) naar aanleg, beheer en onderhoud van de houten vlonders;

- de Fraxinus t.h.v. de Varkensmarkt naar het midden van het plantvak verplaatst wordt;

- de aangepaste onderbeplanting vooraf met district worden teruggekoppeld;

-er gepaste boombeschermingsmiddelen, zoals hierboven besproken, toegepast worden;

- er een extra verkeerspaaltje bij de ondergrondse sorteerstraat op de Varkensmarkt komt;

- de sinus van het verkeersplateau t.h.v. de Vekestraat wordt aangepast i.f.v. de draaicirkels;

- de inplanting van de afvalbakken wordt aangepast volgens de opmerkingen van SB.


Deze opmerkingen werden verwerkt in het definitief ontwerp.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M00825 - SWOU11978 Hessenbrug, Paardenmarkt, Varkensmarkt

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp 27 maart 2023 voor de wegenis- en rioleringswerken in de Paardenmarkt, Hessenbrug en Varkensmarkt, district Antwerpen, goed. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de wegenis- en rioleringswerken in de Paardenmarkt, Hessenbrug en Varkensmarkt, district Antwerpen,  wordt ingediend bij de bevoegde instantie. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT

 • Infomoment organiseren
 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.
SW/Mobiliteitdefinitief signalisatieplan opmaken

Bijlagen

 • 20220920_11978_infomoment.pdf
 • 20230327_11978_DO_NT_DEF_1-200_bomen.pdf
 • 20230327_11978_DO_BT_DEF_1-200.pdf
 • 20230327_11978_DO_NT_DEF_1-200.pdf
 • 20221212_COD_verslag.pdf