Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_DRAN_00022 - District Antwerpen. Afbouw verkeerslichten - K688. Bestendigen proefopstelling. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_DRAN_00022 - District Antwerpen. Afbouw verkeerslichten - K688. Bestendigen proefopstelling. Advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00022 - District Antwerpen. Afbouw verkeerslichten - K688. Bestendigen proefopstelling. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 24 december 2021 (jaarnummer 10434) keurde het college de opstart van de uitschakelprocedure van de verkeerslichten ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteek aan de Thonetlaan en het Frederik van Eedenplein goed.

Op 2 april 2022 werden de verkeerslichten als proef gedoofd. Om een voldoende hoog niveau van verkeersveiligheid en oversteekcomfort voor de voetgangers en fietsers te kunnen blijven garanderen, werden ter hoogte van de oversteekplaats bijkomende (fysieke) maatregelen genomen in afwachting van een duurzame herinrichting. De focus lag daarbij op maatregelen die de zichtbaarheid op de oversteekplaats verbeteren en de oversteeklengte tot een minimum beperken.
Inmiddels werd de proefopstelling positief geëvalueerd en kunnen de genomen maatregelen definitief worden bestendigd.

Argumentatie

Verkeerslichten fiets- en voetgangersoversteek Thonetlaan/Frederik van Eedenplein (K688)

Uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteiten op de locatie voldoende laag zijn om een goede oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers te kunnen garanderen zonder verkeerslichten. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt werden in de quick scan wel een aantal knelpunten gedetecteerd die, zonder beveiliging door middel van verkeerslichten, aanleiding konden geven tot een verhoogde verkeersonveiligheid. Daarom werden bij aanvang van de proefopstelling volgende bijkomende maatregelen genomen:

  • de voorsorteerstrook voor rechtsafverkeer richting de Blancefloerlaan werd afgestreept door het aanbrengen van een verdrijvingsvlak (inclusief plaatsen van plooibakens);
  • de rechtdoorgaande en rechtsaf-beweging werd gecombineerd op de overgebleven rijstrook;
  • de bestaande busstrook werd omgevormd naar een 'bijzonder overrijdbare bedding' (BOB) door middel van signalisatie en wegmarkering;
  • de signalisatie die de voorrang aangeeft, werd aangepast.

Bovenstaande proefopstelling werd conform de procedure gemonitord en na (minstens) zes maanden geëvalueerd. In functie van de evaluatie werden klachten en meldingen van burgers en weggebruikers verzameld en werden objectieve ongevallengegevens bij de lokale verkeerspolitie opgevraagd. Meermaals werd de nieuwe verkeerssituatie ook ter plaatse geobserveerd, zowel tijdens als buiten de spitsuren. Er werden tijdens de eerste zes maanden van de proefopstelling geen klachten of meldingen van burgers of weggebruikers ontvangen. Ook werden in deze periode geen ongevallen in de onmiddellijke omgeving van de oversteekplaats geregistreerd. Tijdens de observaties ter plaatse werden geen noemenswaardige knelpunten of potentiële conflictsituaties gedetecteerd. 

Op basis van voornoemde vaststellingen heeft de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) besloten dat de proef met afgeschakelde verkeerslichten, waarbij de oversteekplaats werd voorzien van verschillende (infrastructurele) flankerende maatregelen, gunstig kan worden geëvalueerd en dat aan alle vooropgestelde voorwaarden is voldaan om de verkeerslichten op de betreffende locatie definitief uit te schakelen en te verwijderen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 285 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de districtsraad een algemene adviesbevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Adviezen

Lokale verkeerspolitie stad Antwerpen Gunstig advies

De verkeerspolitie heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt geen bezwaar tegen het bestendigen van de proefopstelling en het verwijderen van de verkeerslichten op de in het onderwerp vermelde locatie.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010302 - Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de positieve eindevaluatie van de uitschakelproef van de verkeerslichten (K688) ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteek aan de Thonetlaan/het Frederik van Eedenplein. 

Artikel 2

De districtsraad adviseert het definitief bestendigen van de proefopstelling aan de verkeerslichten (K688) ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteek aan de Thonetlaan/het Frederik van Eedenplein en het definitief verwijderen van de verkeerslichten.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Van_Eedenplein_afbouwVRI_BT_NT.PDF
  • K688_Thonetlaan_proefopstelling_afbouw_vri__eindevaluatie.pdf