Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_MOT_00027 - Voorstel tot motie van raadsleden Freek Niesten, Annemie Demeyer, Bart Steyaert, Laura Delmas: Scheldeoeververbindingen

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00027 - Voorstel tot motie van raadsleden Freek Niesten, Annemie Demeyer, Bart Steyaert, Laura Delmas: Scheldeoeververbindingen 2023_MOT_00027 - Voorstel tot motie van raadsleden Freek Niesten, Annemie Demeyer, Bart Steyaert, Laura Delmas: Scheldeoeververbindingen

Motivering

Indiener(s)

Bart Steyaert, Laura Delmas, Freek Niesten, Annemie Demeyer

Gericht aan

Paul Cordy

Tijdstip van indienen

di 14/03/2023 - 19:13

Toelichting

Linkeroever is als wijk van het district Antwerpen aangewezen op solide verbindingen met de rechter Scheldeoever. Op Linkeroever wonen 17.000 inwoners, het aantal inwoners is dus groter dan die van de mediaangemeente in Vlaanderen, een wijk die overigens nog steeds uitbreidt met onder andere het Regattaproject. De meeste inwoners zijn voor heel wat dagelijkse functies (werk, school, winkels) aangewezen op de rest van de stad Antwerpen. Om dit mogelijk te maken is een robuuste verbinding met de rechteroever noodzakelijk. Een degelijke en robuuste verbinding tussen beide Scheldeoevers dient te bestaan uit meerdere complementaire kruisingen die optimaal zijn afgestemd op alle gebruikte verkeersmodi. Een verbinding zal altijd via kwetsbare constructies – tunnels, bruggen, veerboten – moeten gebeuren die alleen al omwille van noodzakelijk onderhoud of technische defecten kunnen uitvallen. Er zijn slechts een beperkt aantal kruisingen voorhanden, met name de veerboot en de Brabo-, St Anna-, Kennedy- en Waaslandtunnels voor respectievelijk trams, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Deze verbindingen zijn complementair en zorgen ervoor dat wanneer één schakel in het geheel uitvalt men vlot op een andere kan overstappen. Verder gelegen oeververbindingen zoals de Liefkenshoektunnel of de brug in Temse zijn voor de bewoners van Linkeroever irrelevant omdat ze geen rechtstreekse verbinding met het centrum en de andere wijken en districten van de stad vormen, de waterbus meert te ver van de bewoonde kern van Linkeroever aan.

Het grootste probleem is zoals gezegd de kwetsbaarheid van al deze verbindingen. De perikelen met de St Annatunnel zijn bekend. Ook na de renovatie blijven er daar bijvoorbeeld problemen met de liften en de roltrappen. En ook deze tunnel wordt regelmatig voor onderhoudswerken tijdelijk buiten gebruik gesteld. Ook de tramverbinding is zeer kwetsbaar. Een calamiteit ergens op deze tramlijn zet Linkeroever meteen zonder openbaar vervoersverbinding naar de rechteroever. Bovendien kampen de metrostations met een gebrekkige toegang, mee veroorzaakt door slecht onderhoud. De roltrappen in de metrostations op het hele net maar in het bijzonder de stations Frederik Van Eeden, Groenplaats en Meir zijn regelmatig buiten gebruik. Metrostation Frederik Van Eeden beschikt zelfs niet over een lift of over roltrappen tot aan de perrons. Het station is daardoor ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel, met een rollator of met een kinderwagen, wat in onze moderne samenleving echt ongehoord is. Ook de Waaslandtunnel en Kennedytunnel zijn kwetsbaar. Niet alleen moeten er in de nabije toekomst onderhouds- en herstellingswerken gebeuren, de capaciteit van deze tunnels is te beperkt voor hun huidig gebruik. Hoewel de bouw van de Oosterweelverbinding hieraan zal verhelpen duurt het nog vele jaren vooraleer deze nieuwe verbinding de capaciteitsdruk op de bestaande tunnels zal verlichten. Momenteel is de veerboot de meest robuuste schakel in de oeververbindingen, het is dan ook onbegrijpelijk dat net deze in capaciteit zal worden gehalveerd. De veerboot speelt overigens ook een belangrijke rol in de modal shift. Ze stimuleert het fietsverkeer tussen beide oever. Afbouw van het aanbod zal onvermijdelijk betekenen dat meer mensen op de auto zullen overstappen om de andere oever te bereiken. Gelet op de werken aan de Oosterweelverbinding is dat geen optie.

De volgende jaren zal Linkeroever ook verder hinder ondervinden van de bouw van de Oosterweelverbinding, en ook dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen. Dit zet nogmaals in de verf dat een noodzakelijke robuuste oeververbinding nooit uit slechts één traject kan bestaan, maar steeds zal moeten opgebouwd worden op basis van meerdere, elkaar aanvullende en ondersteunende elementen die verschillende verkeersmodi bedienen. Een onderbreking van één van deze verbindingen betekent meteen dat de andere verbindingen onder druk komen te staan. De onderbreking van meerdere elementen betekent de facto dat Linkeroever niet langer bereikbaar is. Een afbouw van één van deze elementen is, zeker met wat er aan werken op komst is, niet mogelijk zonder de mobiliteit van de bewoners van Linkeroever in het gedrang te brengen.


De districtsraad Antwerpen adviseert het college van burgemeester en schepenen onderstaande aanbevelingen inclusief de toelichting te bezorgen en bepleiten bij de bevoegde overheden en betrokken gewestelijke agentschappen:

-    Het huidige aanbod van het Sint Annaveer te behouden en dus een afvaart om het kwartier te garanderen;

-    Te onderzoeken of de waterbus niet op een voor Linkeroever gunstigere plaats (bvb. ter hoogte van de aanlegplaats van het veer) kan aanleggen;

-    De vroegere busverbinding van lijn 36 door de Waaslandtunnel naar het Sint Jansplein terug in werking te stellen;

-    Het metrostation Frederik Van Eeden toegankelijker te maken door bvb tot aan de perrons roltrappen te voorzien of eventueel een lift te voorzien;

-    Een oplossing te zoeken voor de kwetsbaarheid van de roltrappen en liften die toegang verlenen tot alle metrostations op beide oevers;

-    De werking van liften en roltrappen van de St Annatunnel te garanderen via verder onderhoud en investeringen;

-    Voldoende flankerende maatregelen te nemen om tijdens de Oosterweelwerken de bereikbaarheid van Linkeroever te garanderen.