Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DRAN_00068 - Landschapsontwerp en beheerplan Scheldeboorden Linkeroever. Deelgebieden midden en zuid. District Antwerpen - Definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 12/06/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Paul Cordy, districtsburgemeester; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2023_DRAN_00068 - Landschapsontwerp en beheerplan Scheldeboorden Linkeroever. Deelgebieden midden en zuid. District Antwerpen - Definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00068 - Landschapsontwerp en beheerplan Scheldeboorden Linkeroever. Deelgebieden midden en zuid. District Antwerpen - Definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vlaamse Waterweg werkt in het kader van het Sigmaplan aan de ophoging van de dijken te Linkeroever. Deze dijkverhoging vormt een opportuniteit om de Scheldeboorden op te waarderen tot een groene promenade. Die zal lopen van de geplande fiets- en wandelbrug ten zuiden van de stad langs beide oevers tot aan de Oosterweelfietstunnel.

Op 24 april 2020 (jaarnummer 3723) keurde het college de uit te schrijven opdracht, de ambitielijnen en de organisatiestructuur goed voor het project Scheldeboorden Linkeroever.

Op 30 april 2020 (jaarnummer 3861) keurde het college de selectieleidraad goed voor het masterplan en ontwerp publieke ruimte Scheldeboorden Linkeroever.  

Voor de opdracht ‘Scheldeboorden Linkeroever. Opmaak masterplan en ontwerp- en uitvoeringsdossier publieke ruimte’ werd mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2019_01097 uitgeschreven.

Op 14 augustus 2020 (jaarnummer 6484) keurde het college de selectie van de kandidaten goed, op basis van selectieleidraad GAC_2019_01097.

Op 19 februari 2021 (jaarnummer 1429) werd de opdracht gegund aan Bureau Bas Smets bvba, Madouplein 8 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, met ondernemingsnummer 0808.532.315.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 773) keurde het college de fase ‘analyse en visie’ van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever goed.

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 26) gaf de districtsraad van Antwerpen gunstig advies op de analyse- en visienota van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever.

Op 14 oktober 2022 (jaarnummer 8439) keurde het college het voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever goed.

Op 21 november 2022 (jaarnummer 137) gaf de districtsraad van Antwerpen gunstig advies op het voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever.

Op 9 november 2022 werd een inspraakmoment georganiseerd om de bevolking te informeren inbreng te verzamelen over het voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever en het voorontwerp publieke ruimte Scheldeboorden-Noord.

Op 5 mei 2023 (jaarnummer 3005) keurde college het definitief ontwerp masterplan, het landschapsontwerp en het beheerplan Scheldeboorden Linkeroever definitief goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de districtsraad, naast de beslissingsbevoegdheden waarover zij beschikt op grond van het decreet, een algemene adviesbevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Argumentatie

Het stadsbestuur grijpt de dijkophoging aan om langs de Scheldeoever tegenover de Antwerpse rede een groene promenade aan te leggen.

De opdracht bestaat uit twee luiken:

  • de opmaak van een masterplan, gekoppeld aan een actieplan en een landschapsontwerp op conceptlijnen;
  • de heraanleg van de publieke ruimte.

Voor de vertaling van het masterplan naar concrete ontwerp- en uitvoeringsdossiers wordt het gebied verdeeld in drie deelgebieden: noord, midden en zuid. Het landschapsontwerp is een eerste vertaling van de ambities van het masterplan in een schetsontwerp voor de deelgebieden midden en zuid. Aan dit overkoepelende landschapsontwerp wordt een beheerplan gekoppeld, waardoor een correct beheer bepaald kan worden voor het beoogde eindbeeld van het natuurlijke landschap.

Er zijn ontwerpmatig drie belangrijke gehelen te onderscheiden met elk hun eigen uitgangspunten: de Beatrijslaan, het Frederik Van Eedenplein en Scheldeboorden-Noord.

1. Scheldeboorden-Noord
Deelgebied noord kreeg haar uitwerking in een ontwerp publieke ruimte op basis van de analyse- en visienota, goedgekeurd op 28 januari 2022.

2. Frederik Van Eedenplein
De zone van het Frederik Van Eedenplein brengt het hart van Linkeroever samen met het park. Door haar centrale ligging verenigt ze niet alleen de mensen van Linkeroever, maar is ze een belangrijke overgangsruimte tussen beide oevers. Hier komen heel wat stromen samen, die op een heldere manier georganiseerd dienen te worden. Zo kan het plein, naast een aangename verblijfsplek, omgevormd worden tot een slimme schakel.

Het krijgt een duidelijk afgemeten vorm en plant zich in het park als één van de vele stempels die het park opladen. Hier krijgt de Scheldewandeling de kans mee te slingeren met het meanderend padensysteem en spelen we met afstanden tot de rivier. Een royale trap aan het plein lokt je naar de dijk en faciliteert een rustplek met zicht op de kathedraal en het historisch centrum.

3. Beatrijslaan
De Beatrijslaan vormt een cruciale verbinding tussen het Frederik Van Eedenplein en Burcht. Ondanks het smalle beschikbare profiel van het projectgebied, is de ambitie de kernpunten van het masterplan door te zetten. Ook hier worden de stromen georganiseerd in een slimme laanfiguur, waardoor ruimte ontstaat voor ontharding en park. 

Participatie
De opdracht voor de Scheldeboorden van Linkeroever heeft als ambitie een integraal en gedragen project te zijn. Talrijke gesprekken met de verschillende stadsdiensten hielpen het team een betere kennis te verkrijgen van de site en de inhoud van de opdracht.

Parallel aan het ontwerptraject loopt een participatief traject. Na afronding van het voorontwerp masterplan werd een persmoment en open moment georganiseerd om het voorontwerp af te sluiten. Daarna werd een werkatelier georganiseerd. De input werd meegenomen in het definitief ontwerp masterplan en het landschapsontwerp voor de Scheldeboorden Linkeroever.

Ter afsluiting van deze fase zal een infomoment, gekoppeld aan het persmoment, plaatsvinden.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5153000000/214/2WNS030203M01785/2SA050600, SUB_NR/INTERN/2300/5153000000/226/2WNS020201M01785/2SA050610 en SUB_NR/INTERN/2400/2500/5153000000/226/2WNS020201M01997/2SA050610.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Artikel 1

De districtsraad adviseert het landschapsontwerp en beheerplan van de Scheldeboorden Linkeroever, deelgebieden midden en zuid.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230425_SBLO_LANSCHAPSONT_BEHEERPLAN_SNEDES.pdf
  • 20230425_SBLO_LANSCHAPSONT_BEHEERPLAN_PLANNEN.pdf
  • 20230425_SBLO_LANSCHAPSONT_BEHEERPLAN_NOTA_D2.pdf
  • 20230425_SBLO_LANSCHAPSONT_BEHEERPLAN_NOTA_D1.pdf
  • 20230425_SBLO_LANSCHAPSONT_BEHEERPLAN_BEHEER.pdf
  • 20230425_SBLO_MP_DO_Deel 2.pdf
  • 20230425_SBLO_MP_DO_Deel 1.pdf