Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DRAN_00071 - Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat en binnengebieden woonblokken. Infrastructuurproject Woonhaven. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13182 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 12/06/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Paul Cordy, districtsburgemeester; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2023_DRAN_00071 - Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat en binnengebieden woonblokken. Infrastructuurproject Woonhaven. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13182 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00071 - Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat en binnengebieden woonblokken. Infrastructuurproject Woonhaven. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13182 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

advies

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

7 maart 2022


voorontwerp college2 juni 2023

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen cvba (Woonhaven) voorziet een vervangbouw in twee bouwblokken met een tussenliggende nieuwe straat en twee binnengebieden (nieuw openbaar domein). De omgevende straten, Bostonstraat, Generaal Simondslaan en Montrealstraat worden geheel of gedeeltelijk heraangelegd.

Op 2 juni 2023 (jaarnummer 3749) keurde het college het voorontwerp voor het nieuw openbaar domein goed, alsook de mobiliteitsvoorwaarden voor het bestaand openbaar domein, en nam kennis van het voorontwerp voor het bestaand openbaar domein.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het voorontwerp voor het nieuw openbaar domein ter advies voor aan de districtsraad en het voorontwerp voor het bestaand openbaar domein ter goedkeuring voor aan het districtscollege.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd. De Bostonstraat, Generaal Simondslaan en Montrealstraat zijn lokale straten.

Argumentatie

Het totale project omvat een vervangbouw en de aanleg van buitenomgeving. De omgevende Bostonstraat, Generaal Simondslaan en Montrealstraat worden deels mee heraangelegd in dit project. Binnen het ontwerpteam staat AREAL Architecten met Tom Thys Architecten in voor de architectuur en Atelier Arne De Ruyter voor het ontwerp infrastructuur.

De vervangbouw wordt voorzien in twee nieuwe bouwblokken met telkens een openbaar binnengebied. De ontsluitende bestaande straten worden hier geheel of deels mee heraangelegd. Een nieuwe tussenliggende zone voor voetgangers en fietsers wordt later mee opgenomen in het openbaar domein.

Er wordt uitgegaan van een groen, natuurlijk ontwerp waar veel ruimte is voor de opvang en buffering van regenwater, natuurlijke speelaanleidingen en belevingsruimte. 

De twee bouwblokken worden gescheiden door een rechtlijnige doorsteek, onderbroken door een centraal plein waarbij de natuurlijke, speelse overgang tussen de twee binnengebieden doorloopt. Deze doorsteek is gericht op de toegang tot de woningen en wordt uitgevoerd in uitgewassen beton met aan weerzijden een rammelstrook in kasseien.

De omgevende straten worden ingericht naar de draaiboeken openbaar domein. Het pleintje in de Bostonstraat ter hoogte van de school maakt deel uit van de natuurlijke vormgeving van het ontwerp en hier worden de looplijnen met de school doorgetrokken. Er worden twee verkeersplateau's voorzien als verkeersremmende maatregel. 

Mobiliteitsvoorwaarden

Bostonstraat:

 • dubbele rijrichting;
 • zone 30 + poort ter hoogte van de Havanastraat;
 • voorrang van rechts;
 • gemengd verkeer;
 • verkeersplateau ter hoogte van de Baltimorestraat;
 • langsparkeren.

 Montrealstraat:

 • beperkt enkelrichting van Generaal Simondslaan naar Bostonstraat (fietsers toegelaten in beide richtingen);
 • zone 30;
 • voorrang van rechts;
 • gemengd verkeer;
 • langsparkeren;
 • verkeersplateau ter hoogte van de ingang van de school;
 • zebrapad ter hoogte van de Generaal Simondslaan en ter hoogte van de school.

Parkeerbalans
 Voor het project zelf worden de parkeerplaatsen ondergronds op eigen terrein voorzien. Voor de omgevende straten is er een positieve parkeerbalans van 18 parkeerplaatsen.

In de Bostonstraat zijn er in de huidige toestand 17 parkeerplaatsen en in de nieuwe toestand 30 parkeerplaatsen (saldo +13), in de Montrealstraat zijn er 14 bestaande en 22 nieuwe plaatsen (saldo +8), in de Generaal Simondslaan zijn er 18 bestaande en 15 nieuwe plaatsen (saldo –3).

Bomenbalans
 
Op het nieuw openbaar domein wordt er gestreefd naar een maximaal behoud van de karakteristieke bestaande bomen. Er worden tevens nieuwe bomen in het project voorzien, in samenspraak met de groendienst van stad Antwerpen. 

Er worden een 30-tal nieuwe bomen voorzien in het omliggende, bestaande openbaar domein.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De opvang en afwatering van het regenwater en oppervlaktewater infrastructuur en gebouwen, is in het project voorzien volgens een gescheiden stelsel. Er wordt hergebruik voorzien, waarna infiltratie en buffering via wadi's in de publieke ruimte mogelijk is.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor dit project is voorzien op SUB_NR/INTERN/2500/5002500000/224/2ANT010502M02126/2AN090610.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorontwerp op voorwaarden dat:

 • de aansluiting op de Havanastraat, in overleg met SW/MOB, wordt herbekeken in functie van een (gewenste) toekomstige kruispunt inrichting en verkeerslichtenregeling.

Het kruispunt kant Bostonstraat is in het ontwerp aangepast om dubbelrichtingsverkeer met verkeerslichten mogelijk te maken. De dienst SW/Mobiliteit heeft bevestigd dat zij de nodige aanpassingen voorzien aan de Havanastraat om dit kruispunt veilig in te richten. Die aanpassingen worden niet voorzien in dit ontwerp.

 • de logische looplijnen en functionele verbindingen in het ontwerp worden bestendigd en in het definitief ontwerp worden opgenomen;

De looplijnen zijn herbekeken, aangepast, besproken en goedgekeurd in de werkgroep.

 • in overleg met SWMOB onderzocht wordt welke voetgangersoversteken met zebrapadmarkeringen in de schoolomgeving voorzien moeten worden.

Zebrapaden zijn besproken met dienst Mobiliteit. Er zijn er aan beide zijden van de Montrealstraat opgenomen en deze zijn goedgekeurd door de werkgroep. Mogelijkheid tot extra zebrapaden is weergegeven.

 • onderzocht wordt waar er nog bijkomend fietsenstalling voorzien kan worden.

Bijkomende fietsbeugels, type fietsnietjes Stad Antwerpen, werden opgenomen

 • in overleg met SB/Groen een poortmodel wordt opgemaakt, in functie van het toekomstige beheer en het daarbij horende jaarlijks onderhoudsbudget, om de beheerskosten van een dergelijke tuinaanleg in beeld te krijgen. 

Het beplantingsplan en ontwerp groen werd samen met de groendienst Stad Antwerpen herzien  in functie van de bezorgdheid rond onderhoud. Het poortmodel, 33.978,63 euro inclusief BTW, werd opgemaakt door de groendienst. Dit zal naar definitief ontwerp verder besproken en vastgelegd worden.

 • de eigendomsgrens “privaat – openbaar” en de zichtbare materialisering ervan in het ontwerp verder verduidelijkt worden. 

Dit zal verder uitgewerkt worden naar definitief ontwerp en vooraf besproken in werkgroep.

 • in overleg met SB/Groen het type en samenstelling van de halfverharding verder verfijnd wordt

Materialisatie en uitvoering halfverharding wordt aangepast in overleg met de werkgroep naar definitief ontwerp

 • in overleg met SB/Groen de nodige maatregelen in functie van behoud en bescherming van de bestaande bomen opgenomen wordt in het uitvoeringsdossier;

Het behoud van de bestaande bomen is bekeken met de groendienst Stad Antwerpen. Twee kleine bomen die niet in goede staat zijn worden verwijderd en vervangen, de grotere kwalitatieve boomgroepen in de nieuwe binnengebieden blijven behouden. Naar uitvoering worden alle bestaande bomen in samenspraak met de groendienst goed beschermd.

 • waar mogelijk ingezet wordt op toekomstbomen of grotere bomen;

Het bomenplan is aangepast, hoogstambomen en enkele toekomstbomen werden opgenomen. De soortkeuze en grootte van elke boom wordt verder bekeken naar definitief ontwerp in overleg met de groendienst.

 • het concept omtrent waterinfiltratie en waterbuffering verder uitgewerkt wordt in overleg met SW/Publieke Ruimte en SB/Groen;

Het concept waterbuffering en infiltratie is verder uitgewerkt en besproken met Aquafin en de werkgroep. De wadi’s zijn geoptimaliseerd en het ontwerp ervan voorziet meer buffercapaciteit dan nodig voor de hemelwaterverordening.

 • voldoende zitbanken met arm en rugleuningen worden voorzien;

Er zijn extra zitbanken voorzien in het ontwerp.

 • onderzocht wordt of er reeds ruimte gereserveerd kan worden in functie van diverse deelmobiliteit;

Deelmobiliteit is niet voorzien in het ontwerp maar wordt verder opgenomen en onderzocht door Woonhaven.

 • de inplanting van de sorteerstraat, rekening houdend met de loopafstanden tot en de bereikbaarheid van de sorteerstraten, alsook de inpassing ten aanzien van de laanbeplanting, verder verfijnd wordt;

Een bijkomend pad naar de ondergrondse sorteerstraat wordt voorzien om de loopafstanden te optimaliseren. De inplanting van de nieuwe bomen wordt aangepast aan de voorschriften voor ondergrondse sorteerstraten.

 • onderzocht wordt of ter hoogte van het bouwproject de voet- en fietspaden in de Havanastraat gelijktijdig mee vernieuwd kunnen worden.

Dit is besproken met de dienst Mobiliteit.

 • het pleintje aan de Bostonstraat wordt herbekeken, als een meer stedelijk groene ruimte, die aansluiting vindt bij de inrichtingsprincipes van de publieke ruimte uit de wijk, eerder dan een herhaling van de groenstructuur uit het binnengebied.

Het pleintje is opnieuw  bekeken en ontworpen waarbij de looplijnen en materialen afgestemd zijn op de wijk. Ook de mogelijkheid om toekomstbomen te voorzien is geïntegreerd. 

 • de schaal van de voorziene verhardingsmaterialen in de binnengebieden verder verfijnd worden;

De “verhoogde kussens” zijn weggelaten in het ontwerp en de schaal van de stapstenen, paden en pleintjes is verfijnd, aangepast en besproken in de werkgroep.

 • infiltratieproeven worden uitgevoerd en het resultaat besproken wordt met SB/Groen;

De infitratieproeven werden uitgevoerd en de resultaten besproken met Aquafin en werkgroep. De impact op grootte en inplanting wadi’s is verwerkt en besproken met de groendienst.  

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Artikel 1

De districtsraad adviseert het voorontwerp van de wegenis- en omgevingswerken van het binnengebied (nieuw openbaar domein) in de Generaal Simondslaan, Bostonstraat en Montrealstraat, district Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230523_13182_VO.pdf
 • 2_30601_Antwerpen luchtbal_Omgevingsaanleg_Generaal_Simonds_compressed.pdf