Terug
Gepubliceerd op 27/10/2023

2023_DRAN_00121 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 09/10/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Firuz Gohari; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Regina Verstraeten, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Orry Van de Wauwer

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2023_DRAN_00121 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00121 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelde stad Antwerpen een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

Stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 244) werd districtsschepen Femke Meeusen aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. Vennootschappen en verenigingen die op dat ogenblik reeds waren opgericht krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het wetboek.

Met het bericht van 14 september 2023 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen dat op 25 oktober 2023 een algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring;
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring;
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring;
 • Statutenwijziging. Goedkeuring;
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring;
 • Varia.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 951) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen goed. 

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 261) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw Lokaal  Cultuurbeleid district Antwerpen en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 742) keurde de gemeenteraad de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 december 2025 goed.

Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring voorlegt aan de districtsraad. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen dient de jaarrekening ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de districtsraad Antwerpen.

De raad van bestuur van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen keurde op 6 juli 2023 het werkingsverslag en de jaarrekening 2022 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Antwerpen en de algemene vergadering.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

De gewijzigde statuten betreffen hoofdzakelijk aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om te conformeren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo de rechtsgeldigheid van de beslissingen en het bestaan van de vzw te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werd van de opportuniteit gebruik gemaakt om een aantal juridisch technische verbeteringen en actualisaties aan te brengen. 

Op grond van artikel 4 van de statuten van vzw Lokaal cultuurbeleid district Antwerpen moet een statutenwijziging door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 415) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen goed. De districtsraad neemt kennis van de nood tot statutenwijziging en geeft hier een positief advies over.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Antwerpen kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Antwerpen geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 25 oktober 2023 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening en het werkingsverslag worden vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen op 25 oktober 2023:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring;
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring;
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring;
 • Statutenwijziging. Goedkeuring;
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring;
 • Varia.

Artikel 2

De districtsraad adviseert de statutenwijziging van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen gunstig.

Artikel 3

De districtsraad keurt het werkingsverslag 2022 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen goed.

Artikel 4

De districtsraad keurt de jaarrekening 2022 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen goed.

Artikel 5

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, om op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 25052023_Statutenwijziging_vzw_LCB_Antwerpen.pdf
 • AN_Afsluiting_2022.pdf
 • AN_Interne_balans_2022.pdf
 • AN_Ontwerpverslag_AV_25102023.pdf
 • AN_Statutaire_jaarrekening_2022.pdf
 • AN_Uitnodiging_AV.pdf
 • AN_Verslag_AV_14062023.pdf
 • AN_verslag_bestuursorgaan_20230706.pdf
 • AN_werkingsverslag.pdf