Terug
Gepubliceerd op 27/10/2023

2023_DRAN_00112 - Parkeerzonering in alle districten - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 09/10/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Firuz Gohari; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Regina Verstraeten, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Orry Van de Wauwer

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2023_DRAN_00112 - Parkeerzonering in alle districten - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00112 - Parkeerzonering in alle districten - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 goed.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 4884) keurde het college de principebeslissing 'Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid' goed. Het college gaf tevens opdracht aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) om een aantal parkeermaatregelen verder te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren.

De gemeenteraad keurde op 22 mei 2023 (jaarnummer 272) de wijzigingen aan het retributiereglement betalende gemeentelijke parkeervergunningen goed.

De gemeenteraad keurde op 22 mei 2023 (jaarnummer 275) de wijzigingen aan het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning goed.

De gemeenteraad keurde op 22 mei 2023 (jaarnummer 276) de wijziging van het retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg goed.

Het college keurde in zitting van 27 april 2023 (jaarnummer 2806) het aanvullend verkeersreglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk' goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de bewonerszones bepaald.
Op 27 april 2023 (jaarnummer 2810) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle districten' goed. Dit besluit bepaalt voor de straten waar betalend parkeren geldt tot welke tariefcode ze horen.
Deze aanvullende verkeersreglementen traden op 1 augustus 2023 in werking.

De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om de 'Parkeerzone B = lichtgroene tariefzone' bij te sturen. De huidige begrenzing van de smalle lichtgroene zone zorgt voor overdruk van de bewonerszone in de 'Parkeerzone C = donkergroene tariefzone'.

Het college keurde in zitting van 15 september 2023 (jaarnummer 6347) het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeerzonering in alle districten' goed, en dit met ingang van 1 december 2023, mits gunstig advies districtsraad Antwerpen.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu dit aanvullend verkeersreglement ter advies voor.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil het parkeerbeleid consequenter maken waarbij de focus in 'de Binnenstad' nadrukkelijk ligt op het faciliteren van parkeren voor bewoners on-street. De parkerende bezoekers en pendelaars worden aangemoedigd om gebruik te maken van de P+R’s aan de rand van de stad en de rotatieparkings die verspreid liggen in de stad. Het aanbod aan rotatieparkings in 'de Binnenstad' is ruim voldoende om alle bestemmingen bereikbaar te maken binnen een wandelafstand van 5 à 10 minuten. 

Opdat de parkerende bezoekers en pendelaars niet zouden uitwijken naar de aangrenzende parkeerzone aan de overzijde van de Leien werd reeds een parkeerduurbeperking ingevoerd van maximaal 3 uur (Parkeerzone B = lichtgroene tariefzone) om bijkomende overdruk te vermijden. Rondom het oude Justitiepaleis is de afstand tussen de zone voor bewoners en vergunninghouders en de 'Parkeerzone C = donkergroene tariefzone' (met dagtarief) op dit moment ongeveer 200 meter. Om het verschuiven van bovengrondse langparkeerders vanuit de bewonerszone en rode zone (zuid) naar de donkergroene zone te vermijden, dient deze afstand groter gemaakt te worden.

De grens van de lichtgroene zone tussen de Pyckestraat en de Mechelsesteenweg, voorheen gevormd door de Haantjeslei, Belegstraat, Diamantstraat, Paleisstraat en Justitiestraat, wordt verlegd naar de Ballaarstraat, Isabella Brandstraat, Jozef De Bomstraat en Gounodstraat. Hiermee wordt de wandelafstand tussen de lichtgroene zone en de zone voor bewoners en vergunninghouders verhoogd naar minimaal 800 meter en kunnen zogenaamde grenseffecten maximaal vermeden worden.

Dit nieuwe reglement treedt op 1 december 2023 in werking. Tot dan geldt het huidige reglement.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010701 - Districtsraad
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Artikel 1

De districtsraad adviseert het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeerzonering in alle districten'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen