Terug
Gepubliceerd op 26/10/2023

2023_DRAN_00125 - Districtsraad legislatuur 2019-2024. Tijdelijke verhindering en vervanging districtsraadslid - Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 09/10/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Firuz Gohari; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Regina Verstraeten, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Orry Van de Wauwer

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2023_DRAN_00125 - Districtsraad legislatuur 2019-2024. Tijdelijke verhindering en vervanging districtsraadslid - Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring 2023_DRAN_00125 - Districtsraad legislatuur 2019-2024. Tijdelijke verhindering en vervanging districtsraadslid - Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 (jaarnummer 15) legde mevrouw Annelies Thoelen de eed af als districtsraadslid.
Mevrouw Thoelen, districtsraadslid voor CD&V in de districtsraad van Antwerpen, liet op 28 juni 2023 via e-mail weten dat zij 12 weken verhinderd zal zijn wegens ouderschapsverlof. 

Volgend uit artikel 12, lid 2 en artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) kan zij voor die periode vervangen worden. Om in de vervanging van raadslid Annelies Thoelen te voorzien, werd de eerstvolgende opvolger Youssef Kobo Aouriaghel aangeschreven. De heer Aouriaghel liet weten het mandaat niet op te nemen. 

Vervolgens werd de tweede opvolger, mevrouw Touria Iharratane, aangeschreven. Zij liet weten het mandaat op te nemen. 

Juridische grond

  • Artikel 12, 2° van het DLB bepaalt dat de gemeenteraad akte neemt van de verhindering van het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat. Bij de geboorte of de adoptie van een meerling kan het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken op verzoek van het gemeenteraadslid;
  • Artikel 14 van het DLB bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, §3. De vervanger legt de eed af in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering;
  • Artikel 119 van het DLB stelt dat artikel 12 en 14 van het decreet ook van toepassing zijn op de districtsraden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de gemeenteraadskiezer" wordt gelezen als "de districtsraadskiezer", "het college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "het districtscollege", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid", "het gemeentehuis" wordt gelezen als "het districtshuis" en "de algemeen directeur" wordt gelezen als "de districtssecretaris".

Argumentatie

De eerstvolgende opvolger die het mandaat wil opnemen, als tijdelijke vervanging van districtsraadslid Annelies Thoelen, is mevrouw Touria Iharratane. De geloofsbrieven van mevrouw Iharratane werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Ze voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Gezien het wettelijk toegestane bevallingsverlof vanaf de geboorte zal mevrouw Touria Iharratane districtsraadslid Annelies Thoelen vervangen tijdens haar verlof van 29 september 2023 tot en met 22 december 2023. De eerstvolgende districtsraad vanaf 29 september is de districtsraad van 16 oktober 2023. 

Besluit

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de tijdelijke verhindering van districtsraadslid Annelies Thoelen wegens ouderschapsverlof van 29 september 2023 tot en met 22 december 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt de vervanging van mevrouw Annelies Thoelen door mevrouw Touria Iharratane gedurende de periode van verhindering zoals vermeld in artikel 1 goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Touria Iharratane goed. 

Artikel 4

Mevrouw Iharratane legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
De voorzitter verklaart mevrouw Iharratane aangesteld in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.