Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00037 - Oogststraat. Wegeniswerken - SWOU12339. Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00037 - Oogststraat. Wegeniswerken - SWOU12339. Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBE_00037 - Oogststraat. Wegeniswerken - SWOU12339. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege16 augustus 2021169

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

 3 september 2021

 7181

inspraakinfobrief bewonersjuni 2022
coördinatieoverleg openbaar domein
advies

12 december 2022Op 16 augustus 2021 (jaarnummer 169) keurde het districtscollege Berchem de projectdefinitie en het concept goed. Op 3 september 2021 (jaarnummer 7181) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De voet- en fietspaden aan de Oogststraat zijn verouderd en worden heraangelegd. Het projectgebied omvat de Oogststraat (exclusief rijloper) en het pleintje aan de Deken de Winterstraat. De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 8.444 m².

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakt een definitief ontwerp op. Bij de goedkeuring van de projectdefinitie vroeg het districtscollege aandacht voor de bekabeling van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en voor de heraanleg van een mogelijk warmtenet. Dit valt buiten de scope van dit project.

Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen en uitwerkingen aangebracht:

Comfortabel voetpad/fietspad:

Om het fietscomfort te maximaliseren is het fietspad uitgewerkt met vereenvoudigde bochten. Daarnaast zijn op drie verschillende locaties fietsbeugels voorzien. 

Vergroenen en versmallen wegprofiel:

 • Tussen het fietspad en voetpad ligt een gemaximaliseerde groenstrook. Deze wordt ter hoogte van de inritten onderbroken door grasbetontegels.
 • Waar plaats vrijkomt, zijn nieuwe bomen voorzien. Op plaatsen waar dit niet kan (omwille van beperkte ondergrondse ruimte of grote bomen in de buurt), komt lage beplanting, aangevuld met solitaire heesters. 
 • Aan één zijde van de Oogststraat worden bomen in de parkeerstrook voorzien. Hierdoor versmalt het wegprofiel optisch. Onder de parkeerstrook is bomengranulaat voorzien, zodat de nieuwe bomen optimaal kunnen uitgroeien. Waar geen bomen mogelijk zijn (omwille van beperkte ondergrondse ruimte of grote bomen in de buurt) is de groenstructuur aangevuld met plantvakken met lage beplanting en solitaire heesters.
 • Aan de zijde van de Fruithoflaan wordt op één plek een wortelstraat aangelegd, zo kan de nieuw voorziene boom daar uitgroeien tot een large boom. 

Parkeren:

 • De parkeerstrook wordt over de volledige lengte van de straat uitgevoerd in straatkeien. 

Inrichting plein:

 • De aansluiting met de Deken de Winterstraat is verder uitgewerkt met een bochtverbreding.
 • Het woonerf is uitgewerkt met een overrijdbare verharding in grasbetontegels (brandweer, laden en lossen) en is afgesloten met (breek)paaltjes. 
 • Twee oversteekbewegingen voor voetgangers zijn geformaliseerd met een zebrapad.
 • De vrijgekomen groenzone is ingericht met twee betonnen zitmuren, waarvan 1 aansluit op een speels verlaagde zone met rotsblokken. Twee toekomstbomen kunnen hier maximaal uitgroeien. 

Verlichting:

De verlichting wordt volledig vernieuwd. De armaturen zijn voorzien in de centrale groenstrook tussen voetpad en fietspad. 

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 78 plaatsen in de bestaande toestand naar 59 plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is onveranderd gebleven na uitwerking van de projectdefinitie. 

Fietsbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een fietsbalans van 0 fietsbeugels in de bestaande toestand naar 9 fietsbeugels in de nieuwe toestand verspreid over drie locaties. 

Bomenbalans
Het definitief ontwerp heeft een positieve invloed op de bomenbalans. Zowel het aantal bomen als het toekomstig kruinvolume nemen toe. Er worden 27 nieuwe bomen aangeplant.

Momenteel staan er ±69 bomen in de straat. Er worden er 15 gerooid en 1 verplant. Één boom zal kunnen uitgroeien tot toekomstboom. In totaal staan er 82 bomen in de straat na heraanleg.

 • 20 nieuwe small bomen (Styphnolobium japonicum'Regent'; Sorbus intermedia 'Brouwers’ en Zelkova serrata'VillageGreen' );
 • 2 medium bomen en 1 large boom (Ulmus‘Lobel’ (3x) met ondersteuners: Ilex aquifolium, Cercis siliquastrum en Prunus x gondouinii‘Schnee’);
 • 2 toekomstbomen (1 Liquidambar styraciflua (bestaand) en 1 Juglans regia);
 •  ondergrondse inrichting: bomengranulaat onder parkeerstrook en 1 wortelstraat (ondergrondse groeiconstructie voor boomwortels);
 • de plantvakken worden waar mogelijk  aangevuld met hier en daar een solitaire heester.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Oogststraat is een lokale straat. 

Inspraak

In juni 2022 werd de buurt via een infobrief geïnformeerd over de heraanleg van de Oogststraat.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5012500000/224/2BER010201M01386/2BE090200/ 2300.
 

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig advies
 • 12 december 2022
 • gunstig met voorwaarden: 
  • er geen fietsnietjes geplaatst worden in de logische looplijn ter hoogte van de Fruithoflaan;
   • De fietsbeugels zijn verwijderd
  • de fietsmarkering ter hoogte van de zijstraten te schrappen conform de geldende voorrangsregeling;
   • De fietsmarkering is van het plan gehaald
  • het beplantingsplan finaal afgestemd wordt met SB/GROEN en de legende van de plannen hierop definitief worden afgestemd
   • De details voor de finale beplantingskeuze wordt afgestemd met de groendienst bij opmaak uitvoeringsplan 
  • de eerste 50 cm van de aansluitingen tussen groenstroken en boordstenen in de hoeken van de fietspaden bestraat worden in voetpadmateriaal tot een breedte van 50cm;
   • Dit is aangepast
  • er onderzocht wordt of er in functie van de huidige methode van afvalophaling van de nieuwe ontwikkeling ‘Zilverkwartier’ bijkomend ruimte dient voorzien te worden langs de straatzijde voor het verzamelen van afval voor ophaling;
   • Er is voldoende ruimte voorzien voor de afvalophaling
  • de toplaag van het asfalt mee wordt vernieuwd binnen dit project;
   • dit is verder afgestemd met het district en wordt opgenomen in het uitvoeringsdossier 
  • de verlichting correct wordt ingetekend op het definitief ontwerp
   • De verlichting is ingetekend
  • er onderzocht wordt of er bijkomend zitmeubilair met rugleuning kan voorzien worden ca. om de 100meter;
   • Er is 1 extra bank met rugleuning ingetekend ter hoogte van de Lode Vissenaekenstraat.
  • er bij district Berchem nagevraagd wordt of er bijkomende nutsvoorzieningen dienen voorzien te worden ter hoogte van het pleintje in functie van buurtevenementen.
   • Het district wenst geen extra nutskast te plaatsen op dit pleintje.

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M01386 - SWOU12339 Oogststraat (voet- en fietspaden / versmallen profiel)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (21 februari 2023) voor wegeniswerken in de Oogststraat, district Berchem, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

opdrachtdocumenten opmaken 

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • 20230221_12339_BT_DO_DEF.pdf
 • 20230221_12339_BT_nuts_DO_DEF.pdf
 • 20230221_12339_NT_DO_DEF.pdf
 • 20230221_12339_NT_nuts_DO_DEF.pdf
 • 20221025_12339_DO_presentatieCOD_DEF.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan1_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan1_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan2_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan2_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan3_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan3_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan4_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan4_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan5_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan5_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan6_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan6_Sign.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan7_Mark.pdf
 • 20221125_BE_SWOU12339_HeraanlegOogststraat_Plan7_Sign.pdf