Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00041 - Ondersteuning - Jeugd - Infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen. Belgian Scouts 14e Albert I VZW. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00041 - Ondersteuning - Jeugd - Infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen. Belgian Scouts 14e Albert I VZW. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring 2023_DCBE_00041 - Ondersteuning - Jeugd - Infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen. Belgian Scouts 14e Albert I VZW. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 18 april 2017 diende de Belgian Scouts 14e Albert I VZW een aanvraagdossier in voor uitbreidings- en renovatiewerken.

Op 9 mei 2019 bepaalden de stedelijke jeugddienst en het district informeel een tijdslijn voor het ondersteunen via toelagen.

Op 14 mei 2020 diende de Belgian Scouts 14e Albert I VZW een aanvraag in voor uitbreidingswerken voor een toelagebedrag van 100.000,00 EUR, met uitbetaling via een voorschot van 50%. 

Op 22 juni 2020 (jaarnummer 123) besliste het districtscollege een nominatieve toelage van 65.000,00 EUR goed te keuren aan Belgian Scouts 14e Albert I vzw. Het districtscollege besliste ook een infrastructuurtoelage van 35.000,00 EUR goed te keuren via het toelagereglement.

Op 27 april 2021 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad ondersteuningsreglement: infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen goed. 

Op 6 december 2021 (jaarnummer 278) keurde het districtscollege:

  • de afsprakennota 'District Berchem - Jeugd - Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14e Albert 1 vzw' met een looptijd van 7 december 2021 tot en met 30 april 2023 voor de ondersteuning van Belgian scouts 14e Albert 1 vzw, Prins Boudewijnlaan 227, 2650 Edegem, 0408.600.721 voor een bedrag van 100.000,00 EUR goed;
  •  de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2021 voor een bedrag van 32.500,00 EUR en de ondersteuning 2022 voor een bedrag van 52.500,00 euro aan Belgian scouts 14e Albert 1 vzw, Prins Boudewijnlaan 227, 2650 Edegem, 0408.600.721 goed.

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan {2020-2025} goed. 

Op 22 augustus 2022 (jaarnummer 147) keurde het districtscollege de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2022 voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan Belgian scouts 14e Albert 1 vzw, Prins Boudewijnlaan 227, 2650 Edegem, 0408.600.721 goed.

Op 7 oktober 2022 diende Belgian Scouts 14e Albert I VZW een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het ondersteuningsreglement: infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen op basis van de meerkosten van de voordien geplande werken. Door de grootte van het project en de duurtijd zijn er noodzakelijke extra kosten bijgekomen.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Belgian Scouts 14e Albert I VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt na indienen van de stavingstukken via de verenigingendatabank. 

De ondersteuning bedraagt, zoals vastgelegd in het reglement, 80% van de gemaakte kosten. Op basis van de aanvraag wordt de ondersteuning vastgelegd op 18.481,66 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010103 - Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, tieners en jongeren
2BER010103PA5281 - reglement jeugdinfra

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Belgian Scouts 14e Albert I VZW
18.481,66 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

 
Belgian Scouts 14° Albert I VZW

Prins Boudewijnlaan 227

2650 Edegem

Ondernemingsnummer: 0408.600.721

IBAN: BE97 2200 9207 3749

 18.481,66 EUR budgetplaats: 5011000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2BER010103PA5281  
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BE090750
budgetperiode: 2300
4505147822

Bijlagen

  • 20220924 - Overzicht budgetoverschrijding (1).pdf
  • 20221007 - Hoe financieren (1).pdf
  • 20230131_DossierInfrastructuur_14eAlbertI.pdf