Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. Magazine Berchem - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. Magazine Berchem - Goedkeuring 2023_DCBE_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. Magazine Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2018 (jaarnummer 332) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie over het lokale beleid, lokale initiatieven en lokale activiteiten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010303 - Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen
2BER010303PA5325 - Magazine Berchem

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning om de druk en bedeling van het Berchemse magazine uit te voeren, goed voor een bedrag van 5.952,60 EUR + 21% = 7.202,65 EUR. Dit kan uitgevoerd worden door de firma Mensen zijn Media, Borsbeeksesteenweg 70, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0449037645. Bestelbon 4005547985 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Uitgeverij Mensen zijn Media BVBA
Borsbeeksesteenweg 70
2100 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0449.037.645
BE03646694430084
7.202,65 EUR
budgetplaats: 5013500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2BER010303PA5325
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090171
budgetperiode: 2300
4005547985