Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCBE_00016 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 februari 2023 - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 06/02/2023 - 18:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00016 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 februari 2023 - Kennisneming 2023_DCBE_00016 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 februari 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 5 september 2022  (jaarnummer 170) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor 2023 goed. 

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 28 februari 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

districtscollege 23 januari 2023

  •  Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 29 november 2022 - Kennisneming

districtscollege 6 februari 2023 

  • geen

Bijkomende punten

Districtsraad - Notulen districtsraad  24 januari 2023 - Goedkeuring

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.