Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCBE_00017 - Bestek GAC_2022_02347. Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/02/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00017 - Bestek GAC_2022_02347. Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein - Gunning - Goedkeuring 2023_DCBE_00017 - Bestek GAC_2022_02347. Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein' werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02347 uitgeschreven. Op 16 september 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • LANDSCHAAP COMM.V, STOOFSTRAAT 9 te 2000 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0506.628.129;
 • CHRISTOPHE LEMMENS, WILRIJKSTRAAT 25 te 2140 BORGERHOUT, natuurlijk persoon.

Argumentatie

  Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

  Inzake de kwalitatieve selectie werden beide inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

  De offertes van beide inschrijvers werden regelmatig bevonden.

  De offertes werden als volgt beoordeeld:            

  InschrijverKwaliteit ontwerp 
  (50 ptn)
  Visie proces
  (20 ptn)
  Prijs 
  (10 ptn)
  Team 
  (10 ptn)
  Duurzaamheid 
  (10 ptn)
  Totaal
  (100 ptn)
  C. LEMMENS  38 15,508768,5
  LANDSCHAAP CV
   27 140,318554,31

  De  offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  1. CHRISTOPHE LEMMENS; 
  2. LANDSCHAAP CV.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

  In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Artikel 134 §2, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.”

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

  Algemene financiële opmerkingen

  De overeenkomst zal worden gesloten met natuurlijk persoon Christophe Lemmens, die de verbintenissen aan gaat die uit de overeenkomst voortvloeien. De betaling zal gebeuren op de rekening van de volgende derde:  Verenigde Producties vzw, Coenraetstraat 72 te 1060 Sint Gilles, met ondernemingsnummer 0896.755.397. 

  Bestelbon 4005542978 voor de uitkering van de wedstrijdvergoeding van 1.500 EUR inclusief btw aan Landschaap cv STOOFSTRAAT 9 te 2000 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0506.628.129 werd administratief goedgekeurd.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
  2ANT0102 - District innoveert (innovatie)
  2ANT010202 - Lokaal & sociaal

  Besluit

  Het districtscollege berchem beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt de gunning goed voor 'Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein', op basis van bestek GAC_2022_02347, aan: CHRISTOPHE LEMMENS, WILRIJKSTRAAT 25 te 2140 BORGERHOUT, tegen een bedrag van 120.000,00 EUR incl. BTW mits er in overleg gegaan wordt met de buurt met het oog op maximalisatie van de vergroening en spreiding van de schaduwelementen.

  Artikel 2

  Het districtscollege neemt kennis dat de bestelbon 4005542978 voor de wedstrijdvergoeding administratief werd goedgekeurd.

  Artikel 3

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein

  120.000,00 EUR inclusief btw 

  budgetplaats: 5014000000
  budgetpositie: 220 
  functiegebied: 2BER010801A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN 
  begrotingsprogramma: 2BE090680
  budgetperiode: 2300

   

  4005542916
  Bijlagen

  • 02347_20230130_gunningsverslag.pdf