Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBE_00032 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 februari 2023. Toekenning, uitbetaling of weigering ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00032 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 februari 2023. Toekenning, uitbetaling of weigering ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCBE_00032 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 februari 2023. Toekenning, uitbetaling of weigering ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 6 het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 22 november 2022 (jaarnummer 68) keurde de districtsraad ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten in Berchem goed.

Er werden in totaal 10 aanvragen ingediend voor ondersteuning op basis van het ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten.

De onafhankelijke jury kwam samen op 9 februari 2023 om onderstaande aanvragen te beoordelen:


AANVRAGERNAAM PROJECTDATUM PROJECTAANGEVRAAGD BEDRAG
KOERS GPSG vzw
ondernemingsnummer: NBE0675750597
Berchem Classix1 oktober 2023
4500,00 EUR
THEATER DE SPIEGEL vzw
ondernemingsnummer: NBE0431031079
Nieuwe Maatjes9 oktober 2023 - 27 oktober 20235000,00 EUR
KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENKRING - BERCHEM vzw
ondernemingsnummer: NBE0460715059
Vertelconcert06 mei 2023 - 07 mei 20231680,00 EUR
PLUTO vzw
ondernemingsnummer: NBE0635947737
Lekker wonen - album voor kinderen15 april 2023 - 31 december  20235000,00 EUR
MEURMAN vzw
ondernemingsnummer: NBE0759377465
DEVICKY. (wax the pain away)01 september 2023 - 01 april 20245000,00 EUR
ONBOARDS vzw
ondernemingsnummer: NBE0760603130
ONBOARDS BIENNALE 2023 - In Touch13 april  2023 - 30 september 20233000,00 EUR
SECONDroom vzw
ondernemingsnummer: NBE0893201536
SECONDroom POSTED13april 2023 - 09 september 20233014,65 EUR
TER LEERING ENDE VERMAECK vzw
ondernemingsnummer: NBE0781358655
BAARECHOEM01 mei 2023 - 31 maart 20243000,00 EUR
GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEID - Villa Margritte – Het LiGA Huis vzw
ondernemingsnummer: NBE0448446737
Het Zeven Kunsten Project in Museum 01 mei 2023 - 31 december 20234890,00 EUR
ZUIDGELUID vzw
ondernemingsnummer: NBE0809588526
Iedereen Zingt!01 februari 2023 - 14 maart 20232000,00 EUR


Argumentatie

De jury adviseert de aanvragen als volgt:

AANVRAGERNAAM PROJECTADVIES JURY
KOERS GPSG vzw
ondernemingsnummer: NBE0675750597
Berchem Classix
Advies: De aanvraag van Koers GSPG voor het project Berchem Classix wordt negatief geadviseerd. Het Berchems Cultuurschap adviseert om geen subsidie toe te kennen.

Motivering: Het Berchems Cultuurschap betwijfelt niet dat het voorgestelde project interessant kan zijn voor de deelnemende groepen en een leuke dag oplevert voor de Berchemnaar, maar de aanvraag geeft geen blijk van een artistieke motivatie. Het dossier is eerder summier. Er is geen heldere culturele doelstelling en er wordt niet duidelijk gemaakt waarom men bepaalde groepen of verenigingen een podium wenst te geven. De begroting is erg vaag en omvat enkel de kosten waarvoor men een toelage aanvraagt; de relatie tot het budget van het volledige evenement wordt niet weergegeven. Het Berchems Cultuurschap raadt aan om een toelage aan te vragen via Berchem Buurt of de dienst Feestelijkheden.
THEATER DE SPIEGEL vzw
ondernemingsnummer: NBE0431031079
Nieuwe Maatjes
Advies: De aanvraag van De Spiegel voor het project Nieuwe Maatjes wordt positief geadviseerd, maar niet voor het gevraagde bedrag (5.000,00 EUR). Het Berchems Cultuurschap adviseert een subsidie van 4.000,00 EUR.

Motivering: Met Nieuwe Maatjes speelt De Spiegel op lokaal niveau in op een grote nood. Het dossier is goed opgebouwd, met een duidelijke visie en heldere doelstellingen. Het Berchems Cultuurschap raadt wel aan om bij een eventuele toekomstige aanvraag een meer concrete toelichting te geven bij het artistieke opzet, bijvoorbeeld ook met foto’s of een filmpje. Belangrijke pluspunten zijn de originele invalshoek van het project, de aandacht voor laagdrempeligheid, duurzaamheid en ouderparticipatie, en de verschillende lokale samenwerkingen. De begroting is eerder summier toegelicht. Zo is het niet duidelijk hoe de loonkosten berekend zijn en welke uitgaven bedoeld zijn met ‘andere promotie-/publicatiekosten’.
KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENKRING - BERCHEM vzw
ondernemingsnummer: NBE0460715059
Vertelconcert
Advies: De aanvraag van Harmonie De Vriendenkring voor het project Vertelconcert wordt positief geadviseerd voor het gevraagde bedrag van 1.680,00 EUR.

Motivering: Harmonie De Vriendenkring stelt een mooi project voor, dat getuigt van de ambitie om de werking naar een nieuw niveau te brengen. Positief zijn onder meer de contacten met scholen. Het project is zorgvuldig uitgewerkt en correct begroot.
PLUTO vzw
ondernemingsnummer: NBE0635947737
Lekker wonen - album voor kinderen
Advies:  De aanvraag van Pluto vzw voor het project Lekker wonen wordt positief geadviseerd, maar niet voor het gevraagde bedrag (5.000,00 EUR). Het Berchems Cultuurschap adviseert een subsidie van 3.000,00 EUR.

 Motivering:  Het Berchems Cultuurschap is enthousiast over het opzet van het project, met name de mate waarin kinderen betrokken worden bij verschillende aspecten van het proces. Ook de aandacht voor thema’s als co-ouderschap of dakloosheid is lovenswaardig. De plannen met betrekking tot de presentatie en verspreiding van het album, daarentegen, zijn nog weinig concreet en overtuigen niet helemaal. Hetzelfde geldt voor de begroting: de berekeningen achter de grotere bedragen ontbreken en enkele kosten lijken eerder hoog ingeschat. Tot slot wil Het Berchems Cultuurschap de aanvrager aanmoedigen om ook andere kanalen aan te spreken in functie van de verspreiding en financiering van het album.
MEURMAN vzw
ondernemingsnummer: NBE0759377465
DEVICKY. (wax the pain away)
Advies: De aanvraag van Meurman voor het project De Vicky fase 2 wordt positief geadviseerd, maar niet voor het gevraagde bedrag (5.000,00 EUR). Het Berchems Cultuurschap adviseert een subsidie van 3.000,00 EUR.

Motivering: Het betreft een artistiek interessant project, waarvan reeds een eerste fase met veel onderzoek gerealiseerd is. Er zijn veel (professionele) partners betrokken en er is een duidelijke link met Berchem. Het is echter (nog) niet duidelijk of het uiteindelijke resultaat (ook) in Berchem te zien zal zijn. Het Berchems Cultuurschap geeft daarom een positief advies, maar wenst daarbij enkel het aandeel van het project dat effectief plaatsvindt in Berchem te betoelagen. Verder wil het Berchems Cultuurschap de aanvrager aanmoedigen om, gezien de omvang en ambitie van het project, ook een subsidie aan te vragen op het Vlaamse niveau (beurs of projectsubsidie Kunstendecreet).
ONBOARDS vzw
ondernemingsnummer: NBE0760603130
ONBOARDS BIENNALE 2023 - In Touch
Advies: De aanvraag van ONBOARDS voor het project ONBOARDS BIENNALE wordt positief geadviseerd voor het gevraagde bedrag van 3.000,00 EUR.

Motivering: ONBOARDS BIENNALE is een origineel, professioneel georganiseerd project met een groot bereik. Het project zit knap in elkaar zowel inhoudelijk (hoge artistieke kwaliteit in combinatie met grote toegankelijkheid) als wat betreft de partnerschappen (met onder meer SECONDroom, Kunstacademie Sint-Lukas, Universiteit Antwerpen, FOMU, MHKA, KDG, AP, Urban Walk en Cera). Het Berchems Cultuurschap is ook enthousiast over de manier waarop de deur geopend wordt naar Berchemse kunstenaars. De begroting laat een goede spreiding van inkomsten zien. Het is wel aangewezen om de begroting bij eventuele toekomstige aanvragen iets meer toe te lichten.
SECONDroom vzw
ondernemingsnummer: NBE0893201536
SECONDroom POSTED
Advies: De aanvraag van SECONDroom voor het project Posted wordt positief geadviseerd, maar niet voor het gevraagde bedrag (3.014,65 EUR). Het Berchems Cultuurschap adviseert een subsidie van 2.000,00 EUR.

Motivering: SECONDroom presenteert met Posted een mooi en relevant project, maar mist enkele cruciale elementen in de uitwerking. Zo wordt niet beschreven wie de ontvangers van een postkaart selecteert en op basis van welke criteria, en hoe het (potentiële) publiek wordt aangetrokken. Ook de begroting roept enkele vragen op. Zo lijken de kosten voor de website aan de hoge kant en is een bedrag van € 1.000 voor onvoorziene kosten erg ruim in verhouding tot het totale budget. Sommige inkomsten lijken dan weer onderbegroot of onderbenut. De verkoopprijs van de postkaarten is bijvoorbeeld erg laag en vijf stuks voorbehouden voor het archief is misschien meer dan noodzakelijk. Het Berchems Cultuurschap wenst tot slot enkel een toelage te voorzien voor het aandeel van het project dat betrekking heeft op Berchem. Het Berchems Cultuurschap vraagt om bij eventuele toekomstige aanvragen een duidelijke opsplitsing te maken in het budget.
TER LEERING ENDE VERMAECK vzw
ondernemingsnummer: NBE0781358655
BAARECHOEM
Advies: De aanvraag van Ter Leering ende Vermaeck voor het project BAARECHOEM vervolg wordt positief geadviseerd, maar niet voor het gevraagde bedrag (3.000,00 EUR). Het Berchems Cultuurschap adviseert een subsidie van 1.000,00 EUR.

Motivering: Het Berchems Cultuurschap is de doelstelling en artistieke visie van het project genegen, maar is van oordeel dat het potentieel van het project niet ten volle benut wordt. Het dossier omvat bijvoorbeeld geen visie op communicatie met het publiek (hoe worden de activiteiten gepromoot, wat krijgt het publiek mee?) en geeft geen informatie over het publieksbereik bij vorige edities. Ook in financieel opzicht kan de uitwerking van het project beter. Zo geeft de aanvrager wel aan een correcte vergoeding van de dichters belangrijk te vinden, maar uit de begroting is niet op te maken over welke vergoeding het dan gaat. Het Berchems Cultuurschap is overtuigd van het belang van het project voor Berchem en de sterke lokale verankering, en nodigt de aanvrager uit om het project verder uit te werken, eventueel al een eerste editie te organiseren, en een nieuwe aanvraag in te dienen voor (een) volgende editie(s)
GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEID - Villa Margritte – Het LiGA Huis
ondernemingsnummer: NBE0448446737
Het Zeven Kunsten Project in Museum

Advies: De aanvraag van Villa Magritte voor het project Zeven Kunsten project wordt negatief geadviseerd. Het Berchems Cultuurschap adviseert om geen subsidie toe te kennen.

Motivering: Villa Magritte kan bogen op een boeiende geschiedenis en heeft als historische locatie het potentieel om nieuwe projecten een plaats te geven. Het voorliggende dossier mist echter focus: er worden verschillende projecten en ideeën samengebracht in één dossier, zonder duidelijk onderling verband. De plannen zijn bovendien niet concreet uitgewerkt: de vermelde activiteiten zijn veelal erg vaag omschreven of zelfs voorwaardelijk geformuleerd, veel van de beoogde samenwerkingen zijn nog niet geïnitieerd, er wordt geen concrete planning gegeven en de begroting bevat tal van erg ruwe schattingen en rekenfouten. Het Berchems Cultuurschap heeft verder ernstige twijfels bij de praktische haalbaarheid van de plannen. Het Berchems Cultuurschap raadt de aanvrager aan om te focussen op één duidelijk omlijnd project en dat sterker uit te werken alvorens eventueel een nieuwe aanvraag te doen.


Eén aanvraag is onontvankelijk omdat het dossier niet voldoet aan minstens één van de voorwaarden volgens het ondersteuningsreglement:

AANVRAGERNAAM PROJECTMOTIVATIE
ZUIDGELUID vzw
ondernemingsnummer: NBE0809588526
Iedereen Zingt!Het project staat gepland op 14 maart 2023, 6 weken na de indieningsdeadline 1februari 2023. Volgens het ondersteuningsreglement moet een project uiterlijk 10 weken voordat het beoogde project plaatsvindt worden ingediend.
Het project werd ook niet op de voorziene Open Call/adviesmoment van de onafhankelijke jury (Berchems Cultuurschap) voorgelegd, zoals ook opgelegd wordt door het ondersteuningsreglement. Het districtscollege volgt de adviezen van het Berchems Cultuurschap met uitzondering van:

KOERS GSPG - BERCHEM CLASSIX
De nieuwe inzet om van dit populaire evenement een culturele laag te geven, moedigt het districtscollege aan. Het evenement bereikt vele Berchemnaars en laat een mooie mix toe van sport en cultuur. Daarin worden Berchemse verenigingen aangesproken om bij te dragen aan dit optreden. Het toegekende bedrag vanuit het districtscollege omvat 3.000,00 EUR.

HARMONIE DE VRIENDENKRING - VERTELCONCERT
Dit project krijgt vanwege de goede verankering met Berchem en goed uitgewerkt project een verhoging van ondersteuning tot 2.000,00 EUR . Dit om extra marge te bieden om meer Berchemnaars te bereiken dan voorzien.

PLUTO - LEKKER WONEN
Het project wordt aangemoedigd om te laten doorgaan, maar wordt in de ondersteuning beperkt tot 1.000,00 EUR . Er wordt maar één Berchemse school aangeschreven en het lokale evenement in Berchem is nog niet uitgewerkt en dus nog niet zeker of/waar dat zal plaatsvinden en welke impact deze zal hebben op de Berchemnaren. 

SECONDROOM - POSTED
De idee om kunstwerken op postkaarten naar mensen thuis te sturen, kan de toegankelijkheid van kunst verlagen. Doch is het districtscollege van mening dat er te weinig inkijk is op de werkelijke impact op de Berchemnaren en lijkt het aangevraagde bedrag hiermee niet realistisch. Ook de partners/kunstenaars waarmee wordt samengewerkt zijn volgens de omschrijving vnl. buiten Berchem gesitueerd. Het project wordt zeker aangemoedigd om te laten doorgaan, maar wordt in de ondersteuning beperkt tot 500,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. 

Algemene financiële opmerkingen

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden na realisatie van de projecten en volgens de modaliteiten van het reglement voor cultuurprojecten.


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

KOERS GPSG vzw
ondernemingsnummer: NBE0675750597
3000,00 EUR
THEATER DE SPIEGEL vzw
ondernemingsnummer: NBE0431031079
4000,00 EUR
KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENKRING - BERCHEM vzw
ondernemingsnummer: NBE0460715059
2000,00 EUR
PLUTO vzw
ondernemingsnummer: NBE0635947737
1000,00 EUR
MEURMAN vzw
ondernemingsnummer: NBE0759377465
3000,00 EUR
ONBOARDS vzw
ondernemingsnummer: NBE0760603130
3000,00 EUR
SECONDroom vzw
ondernemingsnummer: NBE0893201536
500,00 EUR
TER LEERING ENDE VERMAECK vzw
ondernemingsnummer: NBE0781358655
1000,00 EUR

Artikel 2

Het districtscollege weigert de volgende ondersteuning:

ZUIDGELUID vzw
ondernemingsnummer: NBE0809588526
2000,00 EUR
GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEID - Villa Margritte – Het LiGA Huis vzw
ondernemingsnummer: NBE0448446737
4890,00 EUR

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
KOERS GPSG vzw 
Lodewijk Van Berkenlaan 354/7, 2140 Borgerhout
IBAN: BE81 1030 5042 5924
ondernemingsnummer: NBE0675750597

3000,00 EURbudgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148138
THEATER DE SPIEGEL vzw 
Mutsaardstraat 9, 2000 Antwerpen
IBAN: BE85 5230 8013 4506
ondernemingsnummer: NBE0431031079
4000,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148144
KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENKRING BERCHEM vzw 
Pioenstraat 17, 2600 Berchem
IBAN: BE72 0011 2592 9116
ondernemingsnummer: NBE0460715059
2000,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148147
PLUTO vzw 

Theophiel Roucourtstraat 31, 2600 Berchem
IBAN: BE42 7360 1905 9554
ondernemingsnummer: NBE0635947737

1000,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148150
MEURMAN vzw 
Berthoutstraat 32, 2600 Berchem
IBAN: BE58 0018 9985 9679
ondernemingsnummer: NBE0759377465
3000,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148151
ONBOARDS vzw 
Kattenstraat 33A, 2000 Antwerpen
IBAN: BE61 7310 5129 7817
ondernemingsnummer: NBE0760603130


3000,00 EUR


budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148152
SECONDroom vzw 
Helenalei 18 B13, 2018 Antwerpen
IBAN: BE47 0688 9569 3680
ondernemingsnummer: NBE0893201536
500,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148153
TER LEERING ENDE VERMAECK vzw 
Berkenrodelei 70, 2660 Antwerpen
IBAN: BE02 9734 2628 6540
ondernemingsnummer: NBE0781358655
 1000,00 EUR
budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300
4505148154

Bijlagen

 • 20230201_aanvraag_BerchemClassix.pdf
 • 20230201_aanvraag_NieuweMaatjes.pdf
 • 20230201_aanvraag_Vertelconcert.pdf
 • 20230201_aanvraag_Lekker Wonen.pdf
 • 20230201_aanvraag_BAARECHOEM.pdf
 • 20230201_aanvraag_Iedereen Zingt.pdf
 • 20230201_aanvraag_Het zeven kunstenproject in Museum.pdf
 • 20230201_aanvraag_DEVICKY (wax the pain away).pdf
 • 20230201_aanvraag_ONBOARDS BIENNALE 2023 - In Touch_1-2.pdf
 • 20230201_aanvraag_ONBOARDS BIENNALE 2023 - In Touch_2-2.pdf
 • 20230201_aanvraag_SECONDroom POSTED.pdf