Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBE_00035 - Hondenloopzone Potvlietlaan - Vernieuwing - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00035 - Hondenloopzone Potvlietlaan - Vernieuwing - Goedkeuring 2023_DCBE_00035 - Hondenloopzone Potvlietlaan - Vernieuwing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het leveren en plaatsen van afsluitingen werd raamcontract GAC_2020_01203 opgemaakt, goedgekeurd door het college op 8 januari 2021 (jaarnummer 163). Dit bestek werd gegund aan VERBRUGGEN NV, Venakkerstraat 10/1, 2400 Mol, met ondernemingsnummer 0430.726.124.

Voor het leveren, plaatsen en herstellen van draadafsluitingen, afsluitingen in staalmat en poorten keurde het college een wijziging van opdracht ingevolge van onvoorziene omstandigheden goed voor raamcontract GAC_2020_01203  op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6941).

Argumentatie

De hondenloopzone van de Potvlietlaan bestaat uit een omheining in staalmat, behalve de zijde naast het appartementsgebouw: hier bestaat de omheining uit maasdraad. Deze maasdraad is versleten en er zitten gaten in. Achteraan is de draad door het gewicht van de beplanting omver gevallen. Deze oude maasdraad wordt vervangen door een omheining in staalmat, dit is sterker dan maasdraad waardoor het minder snel stuk gaat. De bestaande draad wordt samen met de overgroeiende beplanting afgevoerd.

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten van hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning van de deelopdracht 4005545630 goed voor het vernieuwen van de maasdraad in de hondenloopzone aan de Potvlietlaan te Berchem voor een bedrag van 8.146,81 EUR inclusief btw volgens bestek GAC_2020_01203.

Deze werken zullen uitgevoerd worden door leverancier Verbruggen NV, Venakkerstraat 10/1, 2400 Mol met als ondernemingsnummer 0430726124.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Leveren en plaatsen van draadafsluiting

leverancier:
Verbruggen NV
Venakkerstraat 10/1
2400 Mol

ondernemingsnummer: 0430726124
IBAN: BE49 2300 0385 6071

8.146,81  EUR inclusief  BTWbudgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2300
4005545630