Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBE_00033 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00033 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCBE_00033 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 6 het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor ZUIDGELUID vzw, Dendermondestraat 6, 2018 Antwerpen, NBE0809588526.

ZUIDGELUID vzw organiseert een project in verschillende Antwerpse scholen. Zo ook in één Berchemse school.

Argumentatie

ZUIDGELUID vzw organiseert een project in verscheidene Antwerpse scholen, waaronder in de Berchemse Stedelijke school Fruithof, Flor Alpaertsstraat 45, 2600 Antwerpen. "Iedereen Zingt!" is een participatief project waar kinderen in contact komen met muziek creëren en uitvoeren.  Het project betrekt zo'n 50 Berchemse kinderen met het muzikale project. Het project gaat in op de expliciete vraag van de Berchemse school en speelt daardoor in op lokale noden. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 249 van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Volgens artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur zijn de bepalingen van titel 4 van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuur beleid.

Algemene financiële opmerkingen

Vanuit de budgetlijn Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten (R2201339) waarvoor er momenteel 22.000,00 EUR is ingeschreven op boekingsadres SUB/NR/INTERN/2300/5012000000/6496800/2BER010105A00000/2BE090739 wordt er 1.000 EUR verschoven naar een nieuwe budgetlijn voor deze nieuwe nominatieve ondersteuning.

De nominatieve ondersteuning wordt op volgende boekingsadres ingeschreven: 

budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad beslist om een  nominatieve ondersteuning van 1.000 EUR toe te kennen aan ZUIDGELUID vzw, Dendermondestraat 6, 2018 Antwerpen, NBE0809588526.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230201_aanvraag_Iedereen Zingt.pdf
  • IZ 2023 editite 6 begroting kopie.pdf