Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBE_00036 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00036 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring 2023_DCBE_00036 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van de districtsraad van 27 april 2021 (jaarnummer 22) werd het ondersteuningsreglement voor het bekomen van ondersteuningen door Berchemse verenigingen voor seniorenwerking goedgekeurd.

Artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking stelt dat de stavingsstukken moeten ingediend zijn op 28 februari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden.


VZW Vlaamse Actieve Senioren, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, had technische problemen bij het uploaden van de stavingsstukken, nodig voor de ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking. Dit probleem werd opgelost, 1 dag na het verstrijken van de deadline.


Argumentatie

Artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking stelt dat de aanvragen tot en met 28 februari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden, kunnen ingediend worden.

Omwille van de technische problemen die VLAS-Vlaamse Actieve Senioren ondervond, kan de districtsraad een overschrijding van de indieningsdatum toestaan. Enkel de districtsraad kan een uitzondering op het ondersteuningsreglement toestaan.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
  • Het ondersteuningsreglement voor het bekomen van een ondersteuning door Berchemse verenigingen voor seniorenwerking, goedgekeurd door de districtsraad op 27 april 2021 (jaarnummer 22).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Er is een verdeelsleutel voorzien voor het budget van het  ondersteuningsreglement.

Als VLAS-Vlaamse Actieve Senioren  een goedkeuring krijgt voor het alsnog indienen van hun ondersteuningsaanvraag, dan is er 1 seniorenvereniging meer om dit budget over te verdelen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010107 - Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad keurt de afwijking op artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking goed voor de ondersteuningsaanvraag van seniorenvereniging  VZW Vlaamse Actieve Senioren, ondernemingsnummer BE0412 714 610.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.