Terug
Gepubliceerd op 26/04/2023

Notulen  districtsraad Berchem

di 21/03/2023 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRBE_00007 - Districtsraad - Notulen districtsraad 28 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
1.

2023_DRBE_00007 - Districtsraad - Notulen districtsraad 28 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DRBE_00007 - Districtsraad - Notulen districtsraad 28 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 28 februari 2023.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 28 februari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRBE_00016 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2.

2023_DRBE_00016 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

2023_DRBE_00016 - Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 6 het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor ZUIDGELUID vzw, Dendermondestraat 6, 2018 Antwerpen, NBE0809588526.

ZUIDGELUID vzw organiseert een project in verschillende Antwerpse scholen. Zo ook in één Berchemse school.

Argumentatie

ZUIDGELUID vzw organiseert een project in verscheidene Antwerpse scholen, waaronder in de Berchemse Stedelijke school Fruithof, Flor Alpaertsstraat 45, 2600 Antwerpen. "Iedereen Zingt!" is een participatief project waar kinderen in contact komen met muziek creëren en uitvoeren.  Het project betrekt zo'n 50 Berchemse kinderen met het muzikale project. Het project gaat in op de expliciete vraag van de Berchemse school en speelt daardoor in op lokale noden. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 249 van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Volgens artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur zijn de bepalingen van titel 4 van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuur beleid.
Algemene financiële opmerkingen

Vanuit de budgetlijn Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten (R2201339) waarvoor er momenteel 22.000,00 EUR is ingeschreven op boekingsadres SUB/NR/INTERN/2300/5012000000/6496800/2BER010105A00000/2BE090739 wordt er 1.000 EUR verschoven naar een nieuwe budgetlijn voor deze nieuwe nominatieve ondersteuning.

De nominatieve ondersteuning wordt op volgende boekingsadres ingeschreven: 

budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode: 2300

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om een  nominatieve ondersteuning van 1.000 EUR toe te kennen aan ZUIDGELUID vzw, Dendermondestraat 6, 2018 Antwerpen, NBE0809588526.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRBE_00017 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
3.

2023_DRBE_00017 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

2023_DRBE_00017 - Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de zitting van de districtsraad van 27 april 2021 (jaarnummer 22) werd het ondersteuningsreglement voor het bekomen van ondersteuningen door Berchemse verenigingen voor seniorenwerking goedgekeurd.

Artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking stelt dat de stavingsstukken moeten ingediend zijn op 28 februari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden.


VZW Vlaamse Actieve Senioren, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, had technische problemen bij het uploaden van de stavingsstukken, nodig voor de ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking. Dit probleem werd opgelost, 1 dag na het verstrijken van de deadline.


Argumentatie

Artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking stelt dat de aanvragen tot en met 28 februari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden, kunnen ingediend worden.

Omwille van de technische problemen die VLAS-Vlaamse Actieve Senioren ondervond, kan de districtsraad een overschrijding van de indieningsdatum toestaan. Enkel de districtsraad kan een uitzondering op het ondersteuningsreglement toestaan.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
 • Het ondersteuningsreglement voor het bekomen van een ondersteuning door Berchemse verenigingen voor seniorenwerking, goedgekeurd door de districtsraad op 27 april 2021 (jaarnummer 22).
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Er is een verdeelsleutel voorzien voor het budget van het  ondersteuningsreglement.

Als VLAS-Vlaamse Actieve Senioren  een goedkeuring krijgt voor het alsnog indienen van hun ondersteuningsaanvraag, dan is er 1 seniorenvereniging meer om dit budget over te verdelen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010107 - Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de afwijking op artikel 5 van het reglement voor het bekomen van ondersteuning voor Berchemse verenigingen voor seniorenwerking goed voor de ondersteuningsaanvraag van seniorenvereniging  VZW Vlaamse Actieve Senioren, ondernemingsnummer BE0412 714 610.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRBE_00011 - District Berchem. Woeringenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
4.

2023_DRBE_00011 - District Berchem. Woeringenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBE_00011 - District Berchem. Woeringenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Woeringenstraat in het district Berchem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 29 september 2018 (jaarnummer 8761);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
De straat werd tevens heraangelegd. Het reglement wordt dan ook geactualiseerd.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • het éénrichtingsverkeer wordt gewijzigd in het gedeelte tussen de Walemstraat en de Wasstraat en bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 3 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Woeringenstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 28 september 2018 (jaarnummer 8761).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRBE_00012 - District Berchem. De Brouwerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
5.

2023_DRBE_00012 - District Berchem. De Brouwerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBE_00012 - District Berchem. De Brouwerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De De Brouwerstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 6 november 1997 (jaarnummer 15369);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerD

De straat werd tevens recentelijk heraangelegd. Het reglement wordt dan ook geactualiseerd.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de straat wordt ingericht als woonerf (artikel 2).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 3 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Brouwerstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 6 november 1997 (jaarnummer 15369).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DRBE_00013 - District Berchem. Berthoutstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
6.

2023_DRBE_00013 - District Berchem. Berthoutstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBE_00013 - District Berchem. Berthoutstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Berthoutstraat in het district Berchem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 7 februari 2014 (jaarnummer 1359); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
De straat werd tevens heraangelegd. Het reglement wordt dan ook geactualiseerd.  

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de straat wordt ingericht als woonerf, in het gedeelte begrepen tussen de Walemstraat en de Campenhoutstraat (artikel 2, 3);
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt verwijderd uit het reglement. Onderzoek gaf aan dat deze plaats niet meer werd gebruikt;
 • de parkeerzones worden verwijderd uit het reglement. Na de heraanleg tot woonerf zijn deze niet meer van toepassing.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 3 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Berthoutstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 7 februari 2014 (jaarnummer 1359).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DRBE_00014 - District Berchem. Wasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
7.

2023_DRBE_00014 - District Berchem. Wasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBE_00014 - District Berchem. Wasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Wasstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 6 november 1997 (jaarnummer 15383);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Wasstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 6 november 1997 (jaarnummer 15383).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DRBE_00015 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
8.

2023_DRBE_00015 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBE_00015 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Gitschotellei in de districten Berchem en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 mei 2020 (jaarnummer 4516);
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van de wijk "Diksmuidelaan en omgeving" waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Naar aanleiding van enkele meldingen in december 2022, werd een onderzoek ingesteld naar het gebruik van de laad- en loszone ter hoogte van de nummers 185 tot 191.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de laad- en loszone wordt verwijderd uit het reglement (artikel 4).
De parkeerbalans neemt toe met drie plaatsen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Gitschotellei in de districten Berchem en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 20 mei 2020 (jaarnummer 4516).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_MOT_00030 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
11.

2023_MOT_00030 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize

2023_MOT_00030 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize
Indiener(s)
Luc Van de Weyer
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 16/03/2023 - 17:48
Toelichting

Het college adviseert de stad Antwerpen voor een supermarktenstop op haar grondgebied

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de motie niet goed als volgt:

stemmen VOOR: Luc Van De Weyer, Jan Depover         

stemmen TEGEN: Evi Van der Planken, Ilse Jacques, Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Steven Liekens

ONTHOUDINGEN: Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Lucienne Verbraeken, Clara Willemse, Kris Van Aelst    9.

2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
9.

2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie

2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie
Indiener(s)
Lucienne Verbraeken
Gericht aan
Lieselot Keymis, Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 16/03/2023 - 11:14
Toelichting

Op 7 maart kregen we weer het bericht dat de raadscommissie van deze maand niet doorgaat.

Dit zou nog een gevolg zijn van de cyberaanval maar we hebben in het verleden al kunnen vaststellen dat het afschaffen van de commissies ook gebeurt zonder cyberaanval.

 

Op de agenda van het districtscollege van 6 maart stonden nochtans een aantal punten die niet op de agenda van de districtsraad komen  en die interessant zijn voor alle raadsleden. Een toelichting van de schepen zelf zou de raadsleden meer inzicht kunnen geven over de inhoud achter de cijfertjes van het meerjarenplan en over de inhoud van deze besluiten.

 

Het eerste punt gaat over de heraanleg van de Ferdinand Coosemansstraat. In het besluit staat dat er een extra fase dient te worden ingelast.

We stellen ons daarbij de volgende vragen:

 • Wat is de oorzaak hiervan?
 • Wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Wie draagt de financiële gevolgen?
 • Zijn de buurtbewoners ingelicht?

 

Een tweede interessant punt op de agenda van het districtscollege betreft de ondersteuning van de cultuurprojecten.

 • Het Berchems Cultuurschap heeft zich al wel eens op een raadscommissie komen voorstellen maar een nieuwe toelichting over hun werking zou welkom zijn.
 • Een inkijk in de verschillende projecten en de motivering van het al dan niet toekennen van een ondersteuning is ook voor de raad interessant.
 • Een uitleg van de schepen van cultuur over de afwijkende motivering van het districtscollege en de daaruit vloeiende afwijking in de toekenning van een ondersteuning kan ook voor de raadsleden interessant zijn.
Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw interpellatie.

Een raadscommissie dient om technische toelichtingen te geven ( geen politieke toelichtingen) over punten die op de districtsraad staan, niet over punten die op de colleges staan. Het college is het uitvoerend bestuur, wij zijn daarvoor voorgedragen door de raad,  en de raad controleert het college dmv initiatiefrecht.  Door de gevolgen van de cyberaanval zijn er nog niet veel punten door de flow geraakt en is de agenda van de raad beperkt. Dat is buiten onze wil

Dat houdt niet tegen dat raadsleden ons over alles mogen interpelleren binnen onze bevoegdheid. Daar bestaat het initiatiefrecht voor, niet de commissies.

Ik zou dus eigenlijk aan u moeten vragen interpellaties of schriftelijke vragen in te dienen over de informatie die u vraagt, maar ik heb beide schepenen zo goed gevonden om toch in dit kort tijdsbestek te antwoorden, zodat u niet opnieuw een initiatiefrecht moet opstarten.

di 28/03/2023 - 14:12
10.

2023_IP_00050 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
10.

2023_IP_00050 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize

2023_IP_00050 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Delhaize
Indiener(s)
Luc Van de Weyer
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 16/03/2023 - 17:39
Toelichting

DELHAIZE

In 2017 met het MASTERPLAN ZILVERKWARTIER :in het kort: AFGA GEVAERT verkocht verschillende terreinen, er zouden appartementen komen en ja een COLRUYT,

Met mijn tussenkomst toen, heb ik gewaarschuwd dat gezien de vele supermarkten op zo een klein gebied dit vroeg of laat tot problemen zou leiden, spijtig genoeg heb ik gelijk gekregen.

Tevens heb ik geopperd dat er in plaats van luxeappartementen, een grootwarenhuis er beter zou geïnvesteerd worden in sociale woningbouw

 

Collega’s, zoals jullie weten heeft AHOLD DELHAIZE aangekondigd de 128supermarken die het in eigen beheer uitbaat te verkopen aan franchisenemers. Dat betekent dat de 9000 werknemers aan slechtere voorwaarden zullen moeten werken.

Ter illustratie iemand die 3 jaar bij DELHAIZE werkt zal bij de AD zomaar 300euro minder verdienen, geen maaltijdcheques, langer werken, niet meer dubbel betaald tussen 18-21u, en uiteraard geen vakbondsafvaardiging. 

Delhaize is geen bedrijf in moeilijkheden dat verlies maakt.


 Door de sterke resultaten van het bedrijf in het voorbije jaar werd het loon van de CEO van Ahold-Delhaize onlangs verhoogd tot € 6,519 miljoen (tegenover € 5,7 miljoen het jaar daarvoor). Delhaize stelt dat de geïntegreerde winkels zowat 1,1% verlies aan groei kennen, terwijl de gefranchiseerde formats een positieve groei van 3,5% laten optekenen. 

Dat is appelen met peren vergelijken. Het is trouwens zo dat 25% van de gefranchiseerde winkels in moeilijkheden verkeert en dat dit niet zelden leidt tot ontslagen. Er zijn andere manieren om de verkoopcijfers op te krikken en groei te realiseren dan trouwe werknemers aan de deur te zetten. 


Dit is het opofferen van 9.000 mensen voor een kapitalisme zonder enig fatsoen.  Het franchiseren van die grote Delhaize winkels met zondagopeningen tot gevolg, zal anderzijds op haar beurt leiden tot faillisementen van de échte kleine zelfstandige winkels.


Collega’s, sommigen zullen zeggen wat doet dit nu op de districtsraad in Berchem, vele Berchemnaars zijn verbolgen over het misprijzen van DELHAIZE tegenover haar werknemers.

Ik weet het want ik heb er quasi elke dag mee piket gestaan.

Daarom vragen wij als PVDA dat het college aan de stad adviseert op haar grondgebied voor een supermarktenstop, en zijn steun uitspreekt voor de stakende werknemers.

Als jullie denken dat ik de enige ben collega’s, nee dus.

In de Kempen zoals in Vosselaar, Turnhout, Oud-Turnhout en Beerse remmen zij de golf van nieuwe supermarkten af.


Daarom deze motie ter stemming 

Bespreking
Antwoord

 

Bedankt voor uw interpellatie.

Uiteraard voelt het college mee met de bezorgdheden van de getroffen werknemers.

Maar een supermarktenstop heeft geen juridische basis.

In Europa speelt de vrije markt en maar goed ook, want anders zouden de prijzen van onze winkelwagen alleen maar omhoog gaan en dat is het laatste dat wij momenteel kunnen gebruiken.

Er bestaat een  Europese dienstenrichtlijn die bepaalt dat steden en gemeenten niet zomaar beperkingen mogen opleggen aan kleinhandel:

https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/detailhandel/detailhandelsbeleid/europees-detailhandelsbeleid

https://retailland.nl/dienstenrichtlijn/

Wat er in Turnhout gebeurt is bijgevolg niet wettig, is eerder een visie zonder juridisch kader.

Een nieuwe supermarkt kan in Europa enkel geweigerd worden als 

 • Deze vestiging zou ingaan tegen de doelstellingen van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid 
 • Of als het gaat om een overtreding op de bouwcode of milieuwetgeving 

Antwerpen heeft ook een beleidsnota detailhandel, daar legt de stad ruimtelijk vast dat er geen supermarkten buiten woonzones mogen geïnstalleerd worden. Binnen de woonzones wordt beoordeeld op basis van het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van Europa.

 

di 28/03/2023 - 14:13
12.

2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
12.

2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof

2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof
Indiener(s)
Lucienne Verbraeken
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
ma 20/03/2023 - 09:03
Toelichting

Na mijn interpellatie op vorige districtsraad werd het buurtcomité uitgenodigd op het districtscollege van 20 maart.

 

Hoe is dit overleg verlopen?

Heeft dit overleg misschien de overtuiging van het districtscollege om geen advies te geven bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag kunnen veranderen?

Bespreking
Antwoord

Het buurtcomité werd uitgenodigd op basis van hun vraag daartoe. Het college voelde dit overleg aan als constructief.

Het college heeft geluisterd naar hun bezwaren en er werd van gedachten gewisseld. Het college heeft van ‘geen8hoog’ feedback gekregen over de meeting met de ontwikkelaar die eerder doorging tussen geen8hoog en de ontwikkelaar. Er zou ruimte zijn voor dialoog tussen beide partijen. Het college is van mening dat deze dialoog tussen de 2 betrokken partijen, de enige optie is om tot een aangepast dossier en een aangepaste vergunningsaanvraag te komen. Het college roept geen8hoog op om hier ten volle gebruik te maken en zelf ook verbeteringsvoorstellen te formuleren tav de ontwikkelaar.

Het college heeft nogmaals duidelijk gemaakt wat haar zeer beperkte formele rol in dit dossier kan zijn, gelet op de bevoegdheidsverdeling en het traject vergunningen.

Het districtscollege heeft bij de vorige vergunningsaanvraag ook advies verleend, over het punt waarvoor zij gevat wordt, met name de zaak van de wegen. Het college en de raad heeft destijds in de marge van dit advies de bezorgdheden van de wijk ook vertolkt met het positieve gevolg dat nog verschillende aanpassingen of extra studies werden gedaan.

Wanneer de zaak terug bij het college aanhangig gemaakt wordt betreft de zaak van de wegen nav een nieuwe vergunningsaanvraag, zal het college opnieuw adviseren, zoals het de vorige keer ook gedaan heeft, met aandacht voor de leefbaarheid van de buurt.

di 28/03/2023 - 14:16