Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00117 - Districtscollege - Notulen 5 juni 2023 en 7 juni 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00117 - Districtscollege - Notulen 5 juni 2023 en 7 juni 2023 - Goedkeuring 2023_DCBE_00117 - Districtscollege - Notulen 5 juni 2023 en 7 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 5 juni 2023 en 7 juni 2023. Op 5 juni 2023 Iedereen was aanwezig, behalve Bruno De Saegher, Janick Doré, districtsschepenen en Ann De Potter districtssecretaris. Op 7 juni 2023 was iedereen aanwezig behalve Ann De Potter, districtssecretaris. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 5 juni 2023 en 7 juni 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.