Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00116 - Bestek GAC_2023_02641. Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick DorĂ©, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00116 - Bestek GAC_2023_02641. Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem - Gunning - Goedkeuring 2023_DCBE_00116 - Bestek GAC_2023_02641. Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem" werd onderhandelingsprocedure sui generis met bekendmaking GAC_2023_02641 uitgeschreven. Op 4 mei 2023 diende WENDY DEBOCK, PATRIJSSTRAAT 35 te 2170 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0768.459.536, een offerte in.

Juridische grond

Naar analogie met artikel 46, § 1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, worden concessies slechts gegund mits de ondernemer niet is uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure op basis van de uitsluitingsgronden en voldoet aan de selectievoorwaarden die door de aanbesteder in de concessiedocumenten zijn vastgesteld.

Naar analogie met artikel 46, § 1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten samen gelezen met artikel 30 van het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gaat de aanbesteder na of de offertes regelmatig zijn.

Naar analogie met de artikelen 46, § 1 en 55 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten worden concessies gegund op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat de offertes onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, waardoor een algeheel economisch voordeel voor de aanbesteder kan worden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 8°, b) van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beschikking over o.m. concessies. 

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werd de enige inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offerte van de enige inschrijver werd regelmatig bevonden. 

De offerte werd als volgt beoordeeld:

Inschrijver

Eenheidsprijzen van consumpties op 30 punten

Kwaliteit cateringformule op 30 punten

Plan van aanpak op 40 punten

Totaal op 100 punten

WENDY DEBOCK

24

18

29

71


De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde WENDY DEBOCK.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010102 - Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem
2BER010102PA6294 - Bar Brilschans

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem", op basis van bestek GAC_2023_02641, aan WENDY DEBOCK, PATRIJSSTRAAT 35 te 2170 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0768.459.536, tegen de voorwaarden van haar offerte.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem - catering voor crew


budgetplaats: 5010100000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2BER010102PA6294
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090710
budgetperiode: 2300
budgetperiode: 2400, 2500, 2600, 2700 en 2800 mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door districtscollege en districtsraad  

volgt later


Bijlagen

  • 02641_Gunningsverslag.pdf