Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00121 - District Berchem. Grotesteenweg (gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00121 - District Berchem. Grotesteenweg (gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCBE_00121 - District Berchem. Grotesteenweg (gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Grotesteenweg in het district Berchem:
 • is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 november 2019 (jaarnummer 9647);
 • bevat een zone 30 schoolomgeving;  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Op 10 maart 2023 werd een aanvraag ingediend door drie handelaars om een laad-en loszone in te richten in de nabijheid van hun handelszaken. 

Uit onderzoek is tevens gebleken dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend reglement.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de laad- en loszone ter hoogte van het nummer 10 wordt verwijderd uit het reglement. Deze zone werd na herinrichting van de rijweg, heringericht aan de zijde van de trambedding (artikel 1);
 • het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, over een afstand van 12 meter, voor de nummers 393-395 (artikel 3);
 • één parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 120 en de parkeerplaats ter hoogte van het nummer 555 worden verwijderd uit het reglement;
  Uit plaatsbezoek blijkt dat deze niet meer ingericht zijn en dat hieromtrent geen meldingen werden ontvangen;
 • de parkeerplaatsen voorbestemd voor taxi's worden verwijderd uit het reglement;
  Taxiparkeerplaatsen worden behouden als ze gesitueerd zijn in de buurt van een slimme schakel of als ze voldoen aan het principe van de nabijheid van bestemming (er is een belangrijke attractiepool in de buurt). Geen van beide voorwaarden is hier vervuld. Uit observatie blijkt tevens dat deze plaatsen zeer weinig gebruikt worden.

De parkeerbalans neemt toe met vijf plaatsen buiten de venstertijden van de laad- en loszone en met drie plaatsen tijdens de venstertijden.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 mei 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Grotesteenweg in het district , ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 22 november 2019 (jaarnummer 9647).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen