Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00120 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00120 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCBE_00120 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Boomgaardstraat in de districten Antwerpen en Berchem:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 7 mei 2021 (jaarnummer 3773);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Antwerpen.

  De Boomgaardstraat werd heraangelegd tussen de Albert Grisarstraat en de Stanleystraat. Met de heraanleg zijn verhoogde inrichtingen voorzien ter hoogte van de Albert Grisarstraat, Helenalei en de Van Luppenstraat. De oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Generaal Drubbelstraat verschoof naar de Albert Claudestraat, de parkeervakken zijn nu haaks afgebakend in plaats van schuin. De bus halteert nu overal op de rijbaan, waardoor het voetpad ter hoogte van de  nummers 225-235 en ter hoogte van het nummer 41 verbreed kon worden en er meer plaats is voor de wachtende reizigers. Hierdoor verdween de laad- en loszone ter hoogte van het nummer 41. 

  Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
  Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
  Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
  Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden.  Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. Boomgaardstraat 29 is een van de inkomende dossiers.

  Op 19 januari 2023 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan de inritten in de Boomgaardstraat ter hoogte van huisnummer 29. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inritten van de aanvrager. Links en rechts van de inritten ter hoogte van huisnummer 29 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

  Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld. 

  Regelgeving: bevoegdheid

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Argumentatie

  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

  • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Generaal Drubbelstraat, verschoof naar de Albert Claudestraat op de verhoogde inrichting waardoor voetgangers zichtbaarder zijn (artikel 12);
  • verdrijvingsvlakken worden aangebracht aan weerzijde van de inrit ter hoogte van het nummer 29 en ter hoogte van de inrit tegenover het nummer 64, waardoor het in- en uitrijden niet langer gehinderd wordt door te dicht geparkeerde voertuigen (artikel 13).

  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Adviezen

  Verkeerspolitie, advies van 2 juni 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
  2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
  2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

  Besluit

  Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Boomgaardstraat in de districten Antwerpen en Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 7 mei 2021 (jaarnummer 3773).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20230511_AVR_Boomgaardstraat_enkel_artikels.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 1-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 2-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 3-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 4-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 5-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 6-.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat heraanleg 7-7.pdf
  • 20230530 plan Boomgaardstraat verdrijvingsvlakken 1-1.pdf