Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00119 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00119 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2023_DCBE_00119 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 27 april  2020 (jaarnummer 76) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.
De districtsraad nam op 28 april 2020 (jaarnummer 18) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.
De districtsraad keurde op  22 november 2022 (jaarnummer 67) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
 
De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.
 
Met deze IKAlight worden volgende kredieten verschoven:
  1. voor het verbreden van het voetpad aan de Koninklijkelaan (opdracht SWOU12798A) dient  binnen actieplan 2BER0106 - Masterplan begraafplaats Berchem/actie 2BER010601 - Cyclisch beheer een budget van 64.533,35 EUR in 2023 en 10.000,00 EUR in 2024 voorzien te worden op budgetpositie 224 (wegen).  Het initiële voorziene budget hiervoor stond op budgetpositie 220 (terreinen) en wordt verzet naar de juiste budgetpositie 224 aangezien het wegeniswerken betreft i.p.v. werken aan terreinen.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 en 2024 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassingen light op de kredieten 2023 en 2024 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


JaarBudgetplaatsBudgetpositieFunctiegebiedSubsidieKrediet voorBeschikbaarIKA-lightKrediet na
1A:20235014000000INVU2202BER010601A00000SUB_NR98.431,5064.533,35-64.533,3533.898,15
B:5014000000INVU2242BER010601A00000SUB_NR0,000,0064.533,3564.533,35
2A:20245014000000INVU2202BER010601A00000SUB_NR30.000,0030.000,00-10.000,0020.000,00
B:5014000000INVU2242BER010601A00000SUB_NR0,000,0010.000,0010.000,00