Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00114 - Roderveldlaan, Spoorwegstraat. Renovatiewerken spoortunnel SWOU11341 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00114 - Roderveldlaan, Spoorwegstraat. Renovatiewerken spoortunnel SWOU11341 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBE_00114 - Roderveldlaan, Spoorwegstraat. Renovatiewerken spoortunnel SWOU11341 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


fase
actie
datum
jaarnummer
principebeslissinggoedkeuring districtscollege Berchem28 maart 2018119
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege Berchem6 september 2021188
mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college8 oktober 20217760
voorontwerpgoedkeuring districtscollege Berchem
goedkeuring college
22 augustus 2022
9 september 2022
153
7436
info bewonersinfomoment bewoners8 december 2022
adviezencoördinatieoverleg openbaar domein3 april 2023

Het districtscollege keurde in zitting van 22 augustus 2022 (jaarnummer 153) het voorontwerp voor renovatiewerken spoortunnel Roderveldlaan in de Roderveldlaan en Spoorwegstraat, district Berchem, goed.

Het college keurde in zitting van 9 september 2022 (jaarnummer 7436) het voorontwerp voor renovatiewerken spoortunnel Roderveldlaan in de Roderveldlaan en Spoorwegstraat, district Berchem, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het voorontwerp vertaald in een definitief ontwerp.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

Roderveldlaan is een bovenlokale straat.

Spoorwegstraat is een lokale straat.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht.

Zijde Spoorwegstraat
Het typeprofiel van het woonerf is verder verfijnd. Er wordt een afwatering voorzien vanaf de perceelsgrens van de woningen richting de groen- en parkeervakken. De begrenzing van de parkeervakken bestaat uit een keermuur van 45cm hoogte.Dit zorgt ervoor dat het maaiveldniveau in de groenzone maximaal behouden kan blijven wat beter is voor bestaande en nieuwe bomen. Bovendien wordt het zicht op de geparkeerde wagens deels weggenomen.

De as-verschuiving ter hoogte van het Marc Driespad is verder uitgewerkt. Naast verkeersremming, brengt deze inrichting de oversteekplaats ook beter in zicht. Robuuste lage beplanting bakent de weg af en garandeert de zichtbaarheid. Een naadloze aansluiting op het Marc Driespad en het betonnen pad richting voetgangerstunnel garanderen de toegankelijkheid voor de zachte gebruikers.

De helling en aansluiting op de tunnel is verder uitgewerkt. Langs de kant van de huizen wordt een leuning voorzien voor een open zicht en lichtinval. Langs de kant van de spoorwegberm wordt een betonnen muur opgetrokken tot 1m boven het maaiveld. Zowel de hoge als lagere keermuren langs de hellingen kunnen gebruikt worden voor Street-art. Op 2 plaatsen komt bovendien ook een strook met klimplanten. 

Het keerpunt aan de ingang van park Het Prieel biedt doorgang naar het terrein van Infrabel achter een rij neerklapbare paaltjes. De verbinding naar de voetgangerstunnel wordt voorzien in beton in functie van een integrale toegankelijkheid.

Zijde Roderveldlaan
Om de oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers richting de Berchemstadionstraat te verbeteren en de doorstroming van het verkeer op de Roderveldlaan te verbeteren is het projectgebied verder uitgebreid.

De midden-eilanden worden vergroot en verder uit elkaar gelegd zodat de as-verschuiving voor het autoverkeer naar Mortsel verkleint.

De positie van de verkeerslichten is aangepast en belijning toegevoegd.

Parkeerbalans

Zijde Spoorwegstraat
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 34 plaatsen in de bestaande toestand naar 31 plaatsen in de nieuwe toestand. De inpassing van de bochtverbreding op het kruispunt met de Jan De Graefstraat gaat gepaard met parkeerverlies. Ten opzichte van het voorontwerp (27 parkeerplaatsen) is de parkeerbalans wel opgetrokken door het vergroten van de parkeerpockets.

Zijde Roderveldlaan
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 18 plaatsen in de bestaande toestand naar nul plaatsen in de nieuwe toestand.
In de fase voorontwerp ging het over een parkeerverlies van 15 parkeerplaatsen ten voordele van de inpassing van de nieuwe helling en het uitbuigen van het fietspad.
Met het definitief ontwerp is het projectgebied verder uitgebreid in functie van de bereikbaarheid en opstelruimte bij de oversteekplaatsen.

Bomenbalans
Het definitie ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.

Het aantal bomen in de bestaande toestand is 11. Hiervan wordt één Els (Fraxinus Excelsior) gerooid om de parkeerpockets in te passen.
Er worden circa 40 nieuwe bomen aangeplant waarvan vier in aanmerking komen als toekomstboom.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering wordt niet vernieuwd. Aanvullend op dit gemengd systeem worden doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.
In de volgende fase zullen de ontwerpmaatregelen opgenomen worden die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 8 december 2022. Op dit infomoment werd een terugkoppeling gegeven over het voorontwerp dat unaniem positief werd onthaald.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 5012500000/2BER010201M01481/224/2400-2500/2BE090200 voor het district Berchem en voor de stad op 5153000000/2LMS030102A00000/224/2200/2300/2400.

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

3 april 2023
Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorontwerp op voorwaarden dat:

 • in overleg met SB/Stadsreiniging onderzocht wordt of de glascontainer een betere locatie kan krijgen hetzij in de Arbeidersstraat dan wel in de Jan De Graefstraat;
 • biggenruggen worden voorzien in de parkeerpockets om het aanrijden van de keermuurtjes te verhinderen;
 • de toegankelijkheid van het spoordomein verder wordt afgestemd met Infrabel en deze te dimensioneren op het grootste voertuig dat hier gebruik van zal maken;
 • de definitieve locatie van de draadafsluiting van het spoordomein wordt bepaald in samenspraak met Infrabel;
 • het zuidelijk fietspad ter hoogte van de fietsoversteek wordt doorgetrokken over de rijbaan van de Berchemstadionstraat;
 • de weg- en fietsmarkeringen conform het draaiboek worden voorzien afgestemd met SW/Mobiliteit;
 • de draaibeweging en huisvuilophaling in samenspraak met SB/Stadsreiniging wordt herbekeken rekening houdend met verkeersveiligheid;
 • de werking van sporadische evenementen in park het Prieel worden gegarandeerd door voldoende verharding te voorzien ter hoogte van de parktoegang;
 • in overleg met SB/Groen de inplanting en het aantal bomen wordt herbekeken en maximaal wordt ingezet op de aanplant van bomen die volwaardig kunnen uitgroeien;
 • de boomkeuze van de bomen langsheen de spoorweg, in samenspraak met SB/Groen, bepaald worden, rekening houdend met de wettelijke afstand van de bomen ten opzichte van het spoordomein;
 • in overleg met SW/Beheer en Onderhoud de herlocatie van de verkeerslichten verder uitgewerkt wordt en waar nodig de ondergrondse infrastructuur (glasvezel, wachtbuizen en dergelijke) voorzien wordt in afstemming met SW/Beheer en Onderhoud/Verkeerstechniek;
 • de inrichting van de groenzones ter hoogte van de toegang naar de spoorweg wordt aangepast, rekening houdend met alle mogelijke draaibewegingen;
 • het kruispunt Roderveldlaan-Berchemstadionstraat verder wordt vergroend tussen fietspad en rijweg.

De opmerkingen van het coördinatieoverleg openbaar domein worden maximaal in de volgende fase verder uitgewerkt in samenspraak met de bevoegde diensten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M01481 - SWOU11341 Roderveldlaan, Spoorwegstraat (renovatie spoortunnel)
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030102 - Heraanleg bovenlokale infrastructuren
2LMS030102M01481 - SWOU11341 Roderveldlaan, Spoorwegstraat (renovatie spoortunnel)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (3 april 2023) voor renovatiewerken spoortunnel Roderveldlaan in de Roderveldlaan en Spoorwegstraat, district Berchem, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor renovatiewerken spoortunnel Roderveldlaan in de Roderveldlaan en Spoorwegstraat, district Berchem, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONT
 • opdrachtdocumenten opmaken
 • opmaken 'aanvraag omgevingsvergunning' en indienen bij de bevoegde instanties
SW/Mobiliteitdefinitief signalisatieplan opmaken

Bijlagen

 • 20230403_11341_COD_DO_Roderveldlaan_BTOT_groen.pdf
 • 20230403_11341_COD_DO_Roderveldlaan_BTOT_RIO-nuts_DEF.pdf
 • 20230403_11341_COD_DO_Spoorwegstr_BTOT_groen.pdf
 • 20230403_11341_COD_DO_Spoorwegstr_BTOT_RIO_nuts_DEF.pdf