Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00115 - Potvlietlaan. Aanleg speel- en sportterrein. SWOU12171 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00115 - Potvlietlaan. Aanleg speel- en sportterrein. SWOU12171 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBE_00115 - Potvlietlaan. Aanleg speel- en sportterrein. SWOU12171 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase
actie
datum
jaarnummer
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege Berchem3 mei 2021106
info bewoners
13 oktober 2021
adviezenspeelruimteoverleg
27 april 2023

Het districtscollege keurde in zitting van 3 mei 2021 (jaarnummer 106) de projectdefinitie en concept voor aanleg speel- en sportterrein in de Potvlietlaan, district Berchem goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft de projectdefinitie en concept vertaald in een definitief ontwerp.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het definitief ontwerp ter goedkeuring voor.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Potvlietlaan is een lokaal speelplein.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling  maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht.

De toegang in de Potvlietlaan wordt door een nieuw pad in beton verbonden met de toegang aan de Frans De Vriendtstraat. Hierbij komen drie nieuwe rondstralers.  

De hondenloopzone blijft behouden. De speelzone ligt buiten de beschermde wortelzone. Na de terugkoppeling van het concept bij de gebruikers wordt de sportzone ingericht met voetballen en basketballen. De laatste zone wordt een park met nadruk op rustplekken  en natuurbeleving.

Beplanting vormt een groene buffer naar de bebouwing en is een biotoop voor mussen. Lage bloeirijke heesters zorgen voor kleurige bloemen. Het extensief gemaaid gras en bloembollen vormt een barrière tussen de sportzone en de aanpalende speelzone.

De afgegraven aarde blijft ter plaatse en vormt een speelheuvel tussen de speelzone en het park en een berm naast de speelzone (een bestaande heuvel wordt geïntegreerd).

Infiltratieproeven in 2022 toonde aan dat infiltratie mogelijk is. Natuurlijke afwatering van het projectgebied is echter niet noodzakelijk en onmogelijk en daarom wordt de infiltratiezone nog niet gerealiseerd. Het water van het verharde sportveld kan infiltreren naar de omliggende graszones. In de parkzone is er wel een toekomstige strategische ruimte voor een infiltratiekom of wadi gevrijwaard. In deze zone worden geen bomen voorzien.

In functie van de speelzone wordt één bestaande boom verplant. Vier nieuwe bloesem- en kleurrijke bomen worden aangeplant.

Er zijn verschillende verblijfsplekken met zitmuurtjes, verplaatste zitbanken en een zittribune voor jongeren. Aan twee toegangen zijn er fietsenstallingen en er worden 2 vuilbakken voorzien.

De speelzone wordt ingericht voor twee leeftijdsgroepen. Er staat een zandspeelhuisje met zandbuis, zandtakel, zandgoot, klimoploop en glijbaantje voor de allerkleinsten. Een vijfhoekige klimtoren met oploop, gekromde klimladder, glijstang, klimwand, glijbaan en lignet en een vogelnestschommel vervolledigen de speelzone.

De sportzone wordt ingericht met een drinkfontein, twee voetbaldoelen en een 3x3 basketveld.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.

Na het concept werd de bomentoets aangepast:

  • er zijn elf absoluut te behouden bomen (Acer platanoides, Platanus hispanica, Robinia pseudoacacia); 
  • negen bij voorkeur te behouden bomen (Carpinus betulus, Castanea sativa en Quercus robur); 
  • 22 mogelijk te behouden bomen (Acer en Carpinus betulus); 
  • vier bomen (Carpinus betulus) hebben een slechte conditie en worden verwijderd en één bestaande boom wordt verplant. De beschermde wortelzone, waar niet in gegraven mag worden, werd bepaald. Vier nieuwe bloesem- en kleurrijke bomen worden aangeplant.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
 
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 13 oktober 2021.

Na de terugkoppeling van het concept bij de gebruikers zal de sportzone ingericht worden met voetballen en basketballen.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op doelstelling 5014000000/220/2BER010202M01235/2300.

Adviezen

speelruimteoverleg Gunstig onder voorwaarden

27 april 2023

De speelruimte vergadering adviseerde gunstig mits volgende voorwaarden:

- speelgedeelte uitbreiden en extra toestellen voor de allerkleinsten voorzien.

Is niet weerhouden. Extra speeltoestellen en het vergroten van de zandzone passen niet binnen het projectbudget.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010202 - Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.
2BER010202M01235 - SWOU12171 Potvlietlaan (sport- en speelterrein)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (8 juni 2023) voor de aanleg speel- en sportterrein in de Potvlietlaan, district Berchem, goed mits de bestaande banken aan de appartementsgebouwen verzet worden naar de weg centraal in het speelterrein om geluidsoverlast te vermijden

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst
taak
SW/PR/ONTopdrachtdocumenten opmaken

Bijlagen

  • 20230608_12171_DO_BTNT_DEF.pdf
  • 20230608_12171_DO_PRES.pdf