Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00103 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug. District Antwerpen - Proces- en startnota. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00103 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug. District Antwerpen - Proces- en startnota. Advies - Goedkeuring 2023_DCBE_00103 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug. District Antwerpen - Proces- en startnota. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2011 (jaarnummer 373) stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Post X definitief vast. Het RUP is een onderdeel van wat een RUP Top- en kantoorlocatie Berchem station moest worden. Het deel-RUP werd versneld opgesteld omwille van de goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen waarin Post X als gebied voor stedelijke activiteiten werd opgenomen. Om de stedelijke visie door te vertalen en ongewenste ontwikkelingen tijdens het onderzoeksproces in functie van een een uitgebreid RUP Top- en kantoorlocatie Berchem station te voorkomen was het noodzakelijk om op korte termijn het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen voor het deelgebied Post X op een aantal vlakken te verfijnen.  

Op 17 maart 2023 (jaarnummer 1640) besliste het college tot opmaak RUP Posthofbrug en om de opdracht te gunnen aan studiebureau Sweco Belgium nv. 

Op 26 mei 2023 (jaarnummer 3607) keurde het college de proces- en startnota voor het RUP Posthofbrug goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:              

Naast de beslissingsbevoegdheden waarover de districtsraad beschikt op grond van dit decreet, heeft de districtsraad een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district. De districtsraad kan bij reglement die algemene adviesbevoegdheid of delen ervan overdragen aan het districtscollege.

Argumentatie

Afbakening plangebied
Het plangebied van voorliggend RUP maakt deel uit van de wijk Groenenhoek binnen het district Berchem en ligt in de onmiddellijke omgeving van station Antwerpen-Berchem. Concreet situeert het gebied zich tussen de Binnensingel (R10), de spoorweginfrastructuur, de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen en de lokale weg Posthofbrug. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1,15 hectare. 
Opzet van het RUP

De stad heeft al langer de ambitie om de omgeving van treinstation Berchem uit te bouwen tot een top- en kantoorlocatie. In de bindende bepalingen van het s-RSA is het gebied opgenomen als een van de 15 hefboomprojecten waaraan hoge prioriteit gegeven dient te worden voor de implementatie van het actief beleid voor de stad. Initieel zou hiertoe een RUP 'Top- en kantoorlocatie Berchem station' opgemaakt worden. Omwille van de bestemmingswijziging van het gebied Post X naar gebied voor stedelijke activiteiten in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen werd een eerste deel-RUP Post X opgemaakt. Dit was noodzakelijk om de stedelijke visie op het gebied door te vertalen, het GRUP te verfijnen en ongewenste ontwikkelingen tijdens het onderzoeksproces in functie van een uitgebreid RUP 'Top- en kantoorlocatie' te voorkomen. De visie op de omgeving van het station werd bevestigd in de beleidsnota Ruimtelijke economie waarin de omgeving van station Berchem aangeduid wordt als toplocatie voor grootschalige kantoorontwikkelingen.  Het RUP Posthofbrug vormt een tweede deel-RUP om de gebiedsambitie voor de omgeving Berchem station waar te maken. Het plangebied van het RUP bevindt zich aansluitend ten zuidwesten van het gebied Post X aan de overkant van het spoor. Een stedelijke ontwikkeling naar analogie met Post X zal mogelijk gemaakt worden met het RUP. 

Reikwijdte en detailleringsgraad
Het gebied is momenteel bestemd als gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Het RUP zal het gebied herbestemmen zodanig dat (grootschalige private) kantoorontwikkelingen mogelijk worden in combinatie met recreatieve en maatschappelijke functies. Daarbij zullen een aantal ruimtelijke concepten die doorvertaald zullen worden in stedenbouwkundige voorschriften de kwaliteit van toekomstige ontwikkelingen waarborgen op verschillende vlakken.
Procedure
RUP Posthofbrug volgt de nieuwe procedure zoals bekrachtigd in het decreet door de Vlaamse regering op 1 juli 2016 waardoor de planmilieueffectrapportage (plan-MER) en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een RUP geïntegreerd worden. Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij dit decreet goed. Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota en een startnota als de eerste stappen. De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces en de te doorlopenparticipatie omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is een evolutief document. Het heeft louter toelichtende waarde (‘leeswijzer’). Specifiek wordt in de procesnota onder andere de samenstelling van het planteam omschreven dat instaat voor de coördinatie van het RUP Posthofbrug. De startnota beschrijft de doelstellingen van het RUP voor het geselecteerde gebied, de relatie met de planningscontext, de reikwijdte en detailleringsgraad van het RUP en van de te onderzoeken effecten met inbegrip van de methodieken. Het college vraagt advies over de startnota en raadpleegt de bevolking hierover. Adviezen en reacties moeten binnen de zestig dagen na ontvangst van de adviesvraag of start van de raadpleging toekomen. Er zal ook een infomoment georganiseerd worden. 

Fasering

Collegebesluit: start- en procesnota
26 mei 2023 (jaarnummer 3607)
Ter inzagelegging
Juni-juli 2023 (60 dagen)
Districtsraad: advies startnota
20 juni 2023
GECORO: advies startnota
29 juni 2023
Collegebesluit: scopingsnota
Najaar 2023
Collegebesluit: voorontwerp-RUP
Najaar 2023
GECORO: advies voorontwerp-RUP
Begin 2024
Districtsraad: advies voorontwerp-RUP
Begin 2024
Collegebesluit: voorstel aan gemeenteraad om ontwerpRUP voorlopig vast te stellen
Midden 2024
Gemeenteraad: voorlopige vaststelling ontwerp-RUP
Midden 2024

Data in vet cursief zijn ramingen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS03 - Ruimtelijke ordening
2WNS0302 - Plannen
2WNS030202 - Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad adviseert de procesnota en de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)'Posthofbrug' met Algplanid RUP_11002_214_20008_000, district Berchem mits er rekening gehouden wordt met het volgende advies van het district:

 • De bestaande ontwikkeling van POST X wordt in de woonwijken rondom de ontwikkeling aangevoeld als:
 •  te weinig groen;
 • een klankkast voor geluid dat in de woonwijk Groenenhoek, recht tegenover de ontwikkeling over de Ring, voor extra decibels zorgt;
 •  te weinig levendig gedurende de avonduren;
 •  te weinig deel van de buurt, te weinig relatie met de woonbuurten rondom.

Aan deze bezorgdheden moet geremedieerd worden in het voorliggende nieuwe RUP Posthofbrug, zodat de bezorgdheden van geluidsoverlast en te weinig groen opgevangen worden in dit nieuwe RUP en opdat toekomstige ontwikkelingen daar rekening mee houden zodat de leefbaarheid van de woonbuurten rondom deze ontwikkeling te allen tijde blijft gegarandeerd.

 • Het plangebied van RUP POSTHOFBRUG ligt aan de ingang van natuurgebied Wolvenberg en bij uitbreiding van Park Brialmont, het grote park van Berchem. Ontwikkelingen die gezet worden op basis van het nieuwe RUP POSTHOFBRUG zouden groene ontwikkelingen moeten zijn die correleren met het groene park aan de overkant en hiermee een groene verbinding vormen. Het district wenst veel meer de samenhang en relatie te zien van het RUP met het Park dan met de bestaande site van POST X. Het district denkt aan groendaken en dakparken, toegankelijk voor de buurt.
 • Het district benadrukt dat de hoogte van nieuwe ontwikkelingen moet afgestemd zijn met de hoogtes van ontwikkelingen die aanwezig zijn in de omgeving en die rekening houden met de leefbaarheid van de buurten. In geen geval kan de hoogte van nieuwe ontwikkelingen hoger zijn dan die aan POST X. 
 • Het district is van mening dat de communicatie naar de buurt toe duidelijk en tijdig moet gebeuren en er een centraal aansprekingspunt moet zijn. 
 • De locatie van het plangebied ligt ideaal voor verplaatsingen met het openbaar vervoer en met de fiets. Het district is bijgevolg van mening dat in de ontwikkelingen die op basis van dit RUP gezet worden, voldoende ruimte moet zijn voor beveiligde fietsenstallingen, die enerzijds extra fietsstalplaatsen voor het station kunnen bieden, maar anderzijds ook een buurtfietsstalling kunnen zijn. 
 • Deze locatie lijkt het district zeer aangewezen voor onder andere co-working en creatieve bedrijven, passend bij het karakter en de identiteit van Berchem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 2100037531__02_a_RUP Posthofbrug__PN.pdf
 • 2100037531__04_b_RUP Posthofbrug__SN_compressed.pdf
 • Bijlage 4_KAARTENBUNDEL_RUP Posthofbrug_compressed.pdf