Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00052 - Stedelijk patrimonium. Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout - Verkoop. Bepaling voorwaarden - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00052 - Stedelijk patrimonium. Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout - Verkoop. Bepaling voorwaarden - Goedkeuring 2023_GR_00052 - Stedelijk patrimonium. Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout - Verkoop. Bepaling voorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 24 oktober 2016 (jaarnummer 672) keurde de gemeenteraad het parochiekerkenplan 2016 goed. Hierin wordt de langetermijnvisie van de stad Antwerpen en het bisdom op de verschillende parochiekerken goedgekeurd.

Met betrekking tot de kerk Sint-Anna werd het volgende bepaald: "De stad en het bisdom ondersteunen de visie van de kerkraad om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden tot nevenbestemming van de site en het gebouw."

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, §3.2 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de gemeenteraad van de stad en is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

De kerk Sint-Anna werd op 1 oktober 2020 gesloten. Het kerkgebouw, eigendom van de Kerkfabriek, wordt aan een andere christelijke geloofsgemeenschap overgedragen.

De voormalige pastorie op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout, gekend ten kadaster onder Antwerpen 25ste afdeling, sectie A, percelen 24D48 en 24N45, met een totale kadastrale oppervlakte van 199 m2 en een laatst gekend kadastraal inkomen van 1.284,00 EUR, staat sedertdien leeg en verkeert in slechte staat.

De stad Antwerpen is eigenaar van deze voormalige pastoriewoning die vroeger werd gebruikt als huisvesting voor de pastoors en/of bedienaars van de naastgelegen kerk Sint-Anna. 

Omwille van de staat komt de pastorie niet in aanmerking voor verhuur. Bijgevolg is het aangewezen om de pastorie te verkopen.

Argumentatie

Volgens het schattingsverslag van 20 oktober 2021 opgemaakt door de afdeling schatters en landmeters van AG Vespa, bedraagt de minimale marktwaarde 320.000,00 EUR. Deze waarde zal gelden als minimumprijs.

Verkoopvoorwaarden

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017 van toepassing.

Verkoopwijze

Het is aangewezen het eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aan te bieden aan de genoemde minimumprijs. Zodra deze wordt bekomen, kan zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper gesloten worden. 

Indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, §3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

De minimumprijs bedraagt 320.000,00 EUR.

De inkomsten uit deze verkoop gaan naar het vastgoedfonds, op functiegebied 2SBS070203A00000, budgetpositie 260I, budgetplaats 5291520000.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070203 - Strategisch vastgoedbeheer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verkoop goed van de voormalige pastorie Sint-Anna op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout gekend ten kadaster onder Antwerpen 25ste afdeling, sectie A, percelen 24D48 en 24N45, met  een totale kadastrale oppervlakte van 199 m² tegen een minimumprijs van 320.000,00 EUR, onder volgende voorwaarden:

  • het eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aanbieden aan de voormelde minimumprijs, zodat, zodra deze wordt bekomen, er zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper kan gesloten worden;
  • indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden;
  • op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing.

Artikel 2

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van de stad hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
BoekingsadresBestelbon

Ontvangst verkoopprijs voormalige pastorij Sint-Anna en tuin

Goedendagstraat 46
2140 Borgerhout


minimum 320.000,00 EUR


grondwaarde = 80.000,00 EUR
gebouwwaarde = 240.000,00 EUR


budgetplaats: 5291520000
budgetpositie: 260I
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SBT11153
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
nvt