Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00087 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Ruggeveld/August Van de Wielelei, Deurne - Verkoop en ruil - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00087 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Ruggeveld/August Van de Wielelei, Deurne - Verkoop en ruil - Goedkeuring 2023_GR_00087 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Ruggeveld/August Van de Wielelei, Deurne - Verkoop en ruil - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 6 juli 2018 (jaarnummer 6278) verklaarde de stad Antwerpen zich principieel akkoord met de samenwerking met het GO! voor de realisatie van een sporthal.
Op 28 januari 2022 (jaarnummer 459) keurde het college de intentieverklaring tussen de stad Antwerpen en GO! goed, waarin ook de principes van de verkoop aan GO! werden opgenomen.
Op 30 mei 2022 (jaarnummer 291) keurde de gemeenteraad de verkoop aan GO! van een perceel grond, Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 180+, kadaster wijk B nummer 123/R/3 goed.
Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 628) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) goed, waarbij onder andere de over te dragen gronden werden aangepast.
De samenwerkingsovereenkomst werd door partijen ondertekend met als datum van laatste ondertekening 7 november 2022.
Huidig besluit voorziet in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst voor wat betreft de grondoverdrachten. 

Argumentatie

De realisatie en het gedeeld gebruik van een volwaardige sporthal, gelegen aan de August van de Wielelei te 2100 Deurne, zijn het uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst tussen GO! en de stad Antwerpen. 

Er werd aanvankelijk overwogen een recht van opstal te verlenen, maar uiteindelijk wordt er in overleg en samenspraak met GO! voorgesteld de grond over te dragen. De inplanting van de sporthal is volgens het masterplan van de stad Antwerpen voorzien deels op een perceel heden al eigendom van GO! en deels op de hier te verwerven percelen van de stad Antwerpen. Indien voor het perceel van de stad Antwerpen enkel een recht van opstal zou worden verleend, bekomt men een ingewikkelde eigendomsstructuur voor eenzelfde sporthal. Bij het einde van het recht van opstal zou de sporthal ook voor een gedeelte in eigendom van de stad Antwerpen komen waardoor er een onverdeeldheid rond het eigendom van de sporthal wordt gecreëerd. De piste van een bewuste onverdeeldheid werd onderzocht maar omwille van de onnodige complexiteit ervan verlaten.

In dit besluit wordt de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen regeling rond de eigendomssituatie verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
Er wordt overgedragen van de stad Antwerpen aan GO! :
1/ Een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummers 123/R/3 en 123/X/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 4.964,22 m² aangeduid onder lot A op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/y/3, tegen de prijs van 268.110,00 euro.
2/ Een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/X/3/deel en 123/C/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 216,01 m² aangeduid onder lot C op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/A/4.

Er wordt overgedragen van GO! aan de stad:

3/ een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/P/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 1,17 m² aangeduid onder lot B op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/Z/3  voor een oppervlakte volgens meting van 1,17 m². Dit perceel 3/ en het perceel onder 2/ worden geruild waarbij de opleg ten voordele van de stad 11.601,36 euro bedraagt.

De grond werd door de commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid op 20 mei 2021 geschat op 54,00 euro/m².

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b.
Artikel 6, §3.2 en artikel 7 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

Algemene financiële opmerkingen

De  eigendommen sub 1 en sub 2 horen tot object 00000026690 met vastgoednummer 01223.
Het eigendom sub 3 wordt toegevoegd aan object 0000008335 met vastgoednummer 24908.

De opbrengst van de transactie bedraagt samen 279.711,36 euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het vastgoedfonds.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verkoop goed van een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummers 123/R/3 en 123/X/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 4.964,22 m² aangeduid onder lot A op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/y/3, tegen de prijs van 268.110,00 euro, aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) . 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de ruil goed met het Gemeenschapsonderwijs (GO!), van een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/X/3/deel en 123/C/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 216,01 m² aangeduid onder lot C op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/A/4 tegen een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/P/3/deel voor een oppervlakte volgens meting van 1,17 m² aangeduid onder lot B op een opmetingsplan van landmeter-expert Bart Vermeiren, en met een toekomstig kadasternummer ingevolge prekadastratie 123/Z/3  voor een oppervlakte volgens meting van 1,17 m². De  opleg ten voordele van de stad Antwerpen bedraagt 11.601,36 euro.

Artikel 3

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 4

De financieel directeur geeft zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Aankoop perceel grond van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Willebroeklaan 36, 1000 Brussel :

een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/Z/3  voor een oppervlakte volgens meting van 1,17 m².63,18 EUR


Budgetplaats: 5291520000
Budgetpositie: 220
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SBT11153
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode:23004505147591


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Verkoopsopbrengst percelen grond:
1/ Een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/Y/3 voor een oppervlakte volgens meting van 4.964,22 m²
2/ Een perceel grond te Antwerpen-Deurne, Ruggeveld, bij het kadaster bekend 31ste afdeling wijk B nummer 123/A/4 voor een oppervlakte volgens meting van 216,01 m²

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Willebroeklaan 36, 1000 Brussel
279.711,36
EUR
Budgetplaats: 5291520000
Budgetpositie: 260I
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SBT11153
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode:2300
n.v.t.