Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00108 - Ondersteuning. Groen - Natuurpunt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00108 - Ondersteuning. Groen - Natuurpunt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring 2023_GR_00108 - Ondersteuning. Groen - Natuurpunt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Natuurpunt Beheer vzw met ondernemingsnummer 0409.423.736 en Natuurpunt afdeling Hobokense Polder met ondernemingsnummer 0423.624.041.

Beheer natuurgebieden
Onderstaande lokale afdelingen van Natuurpunt vzw beheren de volgende natuurgebieden op het grondgebied van de stad Antwerpen:

 • afdeling Antwerpen Noord & Kempen (vzw) beheert de gebieden Bospolder - Ekers Moeras, Muisbroek en Oude Landen;
 • afdeling Antwerpen Stad (feitelijke vereniging) beheert het gebied Wolvenberg-Brilschans;
 • afdeling Zuidrand Antwerpen (feitelijke vereniging) beheert het gebied Groen Neerland;
 • afdeling Hobokense Polder (vzw) beheert het gebied Hobokense Polder.

De gebieden zijn eigendom van de stad Antwerpen en haar dochters of worden door de stad Antwerpen gehuurd van andere instanties. Een deel van het gebied Hobokense Polder is eigendom van Woonhaven. Het gebied Muisbroek is grotendeels eigendom van de NMBS.

Het beheer van natuurgebieden door de afdelingen van Natuurpunt vzw gebeurt op basis van beheerovereenkomsten die zij afsloten met de stad Antwerpen en op basis van de beheerplannen die de betrokken afdelingen uitvoeren.

Tot en met 2022 ontvingen de afdelingen van Natuurpunt vzw voor de uitvoering van het beheer een jaarlijkse financiële ondersteuning op basis van het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2272). Het reglement kende een financiële ondersteuning per hectare beheerd gebied toe afhankelijk van de eigendomssituatie van de gronden en de erkenning van de gebieden als natuurreservaat.

Overeenkomsten en reglementen dienen herwerkt te worden om deze in overeenstemming te brengen met het huidige ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). Het reglement voor de financiële ondersteuning werd opgeheven door de gemeenteraad op 24 oktober 2022 (jaarnummer 633).

De verschillende beheerovereenkomsten zullen herwerkt worden, en worden later ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Voor de herwerkte overeenkomsten zal worden overgestapt van een beheerovereenkomst met uitbetaling op basis van een reglement naar een overeenkomst waarin de ondersteuning opgenomen is.

De lokale afdelingen Antwerpen Noord & Kempen, Antwerpen Stad en Zuidrand Antwerpen geven de voorkeur aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de stad Antwerpen en de overkoepelende afdeling Natuurpunt Beheer vzw. Hierdoor zijn de vrijwilligers van de lokale afdelingen beter verzekerd bij het uitvoeren van beheerwerken. De bedragen die nominatief toegekend worden aan Natuurpunt Beheer vzw, worden intern overgemaakt aan de lokale afdelingen. 

De afdeling Hobokense Polder wenst de overeenkomst af te sluiten met de stad Antwerpen en aldus de nominatieve toekenning rechtstreeks te ontvangen.

Vernatting natuurreservaat Hobokense Polder
De Hobokense Polder is grotendeels een erkend natuurreservaat. Het beheer ervan heeft als één van de belangrijkste doelstellingen “het behoud en de versterking van het moerasachtig karakter”. Als gevolg van langdurige periodes van droogte in de voorbijgaande jaren komt deze doelstelling in het gedrang. Plassen vallen vroegtijdig droog en moerassen verlanden aan een verhoogd tempo. Dit heeft zijn effecten op de doelsoorten rechtstreeks via biotoopwijziging en onrechtstreeks via wijzigingen in de voedselketen (bijvoorbeeld het verdwijnen van vissen). De recente klimaatmodellen geven aan dat droogte ook in de toekomst frequent zal optreden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lanceerde de oproep Projectsubsidies Natuur 2021 (PSN) voor projecten met éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen voor natte natuur. Goedgekeurde projecten worden gesubsidieerd voor 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type project dat men heeft of ambieert. 

Natuurpunt afdeling Hobokense Polder beheert het reservaat op basis van een overeenkomst met de stad Antwerpen. Stad Antwerpen is de eigenaar van het reservaat.

Op 23 april 2021 (jaarnummer 3296) gaf het college een volmacht aan Natuurpunt afdeling Hobokense Polder voor het indienen van het project “Vernatting Hobokense Polder” bij het Agentschap Natuur en Bos naar aanleiding van de oproep “Projectsubsidies Natuur 2021” en besliste om de cofinanciering van een éénmalige restfinanciering van 6.000,00 EUR en de jaarlijkse financiering van de lopende kosten van 5.000,00 EUR op zich te nemen, indien het project zou worden goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Op 17 december 2021 meldde het Agentschap Natuur en Bos aan Natuurpunt Hobokense Polder dat het project goedgekeurd werd met projectreferentienummer 21-000851.

De medefinanciering van de stad Antwerpen wordt als nominatieve ondersteuning toegewezen aan Natuurpunt afdeling Hobokense Polder.

Argumentatie

Beheer natuurgebieden
De herwerkte beheerovereenkomsten worden opgemaakt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. De overeenkomsten omvatten de voorwaarden voor een duurzaam natuurbeheer op lange termijn. Er wordt opgelegd om binnen een termijn van twee jaar na het ingaan van de overeenkomst de bestaande beheerplannen om te vormen naar een natuurbeheerplan zoals vastgelegd door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. Hierbij wordt over een zo groot mogelijk deel van het terrein het realiseren van één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel gesteld. Voor het realiseren van de natuurstreefbeelden maakt Natuurpunt vzw aanspraak op subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien voldoet een terrein met een natuurbeheerplan type 4 aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten. Deze terreinen zijn verzekerd van duurzaam gebruik en langdurig beheer als natuurreservaat. Daarnaast dient binnen een jaar na het ingaan van de overeenkomst een toegankelijkheidsregeling opgesteld te worden. Deze legt vast waar het gebied toegankelijk is voor zachte recreatie. Ook voor het toegankelijk houden van het gebied maakt Natuurpunt vzw vervolgens aanspraak op subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De financiële ondersteuning van de beheerwerken wordt niet langer bepaald op basis van een reglement, maar wordt als nominatieve ondersteuning opgenomen in de herwerkte overeenkomsten. Het tot en met 2022 toegepaste reglement kende een financiële ondersteuning toe afhankelijk van de eigendomssituatie van de gronden en de erkenning van de gebieden als natuurreservaat (zie onderstaande tabel). Dit maakt dat ook ondersteuning toegekend werd aan natuurgebieden die de stad Antwerpen niet in eigendom of huur heeft.

In de herwerkte overeenkomsten wordt het onderscheid behouden in ondersteuning op basis van de erkenning als natuurreservaat, maar wordt enkel ondersteuning toegekend voor het beheer van gebieden die de stad Antwerpen en haar dochters in eigendom of huur hebben.

De bedragen voor de financiële ondersteuning per hectare beheerd gebied worden geïndexeerd ten opzichte van het jaar 2008. Dit is het jaar waarin het tot en met 2022 toegepaste reglement werd goedgekeurd. De bedragen toegepast tot en met 2022 en de geïndexeerde bedragen die toegepast worden vanaf 2023 zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Eigenaar/Huurder

Tot en met 2022

Vanaf 2023


Erkend als natuurreservaat

Niet erkend als natuurreservaat

Erkend als natuurreservaat

Niet erkend als natuurreservaat

Stad Antwerpen

30, 00 EUR/ha

110,00 EUR/ha

53,00 EUR/ha

195,00 EUR/ha

Privaat

30,00 EUR/ha

55,00 EUR/ha

/

/


Op basis van de geïndexeerde financiële ondersteuning worden de volgende bedragen opgenomen in de herwerkte beheerovereenkomsten met een looptijd van drie jaar:

 • afdeling Antwerpen Noord & Kempen:
  • natuurgebieden Bospolder - Ekers Moeras: 13.499,10 EUR
  • natuurgebied Muisbroek: 8.708.70 EUR
  • natuurgebied Oude Landen: 14.341,80 EUR
 • afdeling Antwerpen Stad:
  • natuurgebied Wolvenberg-Brilschans: 1.955,70 EUR
 • afdeling Zuidrand Antwerpen
  • natuurgebied Groen Neerland: 1.750,80 EUR
 • afdeling Hobokense Polder:
  • natuurgebied Hobokense Polder: 34.088,10 EUR

Zoals aangehaald (zie 'Aanleiding en context') worden in het geval van de lokale afdelingen Antwerpen Noord & Kempen (vzw), Antwerpen Stad (feitelijke vereniging) en Zuidrand Antwerpen (feitelijke vereniging)  de nominatieve ondersteuningen toegewezen aan Natuurpunt Beheer vzw voor een totaal bedrag van 40.256,10 EUR voor drie jaar. Intern wordt dit bedrag verdeeld over de lokale afdelingen zoals bovenstaand weergegeven. 

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in overeenkomsten, die aan de ontvanger ter ondertekening worden voorgelegd. Deze overeenkomsten bevatten bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van de beheerwerken die door de ontvanger zullen worden uitgevoerd.

Vernatting natuurreservaat Hobokense Polder
Er wordt een éénmalige restfinanciering van 6.000,00 EUR toegekend aan Natuurpunt afdeling Hobokense Polder ter ondersteuning van de realisatie van een vernattingsinstallatie. Deze omvat een pompstation en een leiding vanaf dit station tot aan de zone waar het opgepompte water geïnfiltreerd wordt. De jaarlijkse financiering van de lopende kosten van 5.000,00 EUR ondersteunt de werking en het onderhoud van de installatie. In totaal wordt in de periode 2023 tot en met 2025 een nominatieve ondersteuning van maximaal 21.000,00 EUR toegekend aan Natuurpunt afdeling Hobokense Polder.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De jaarlijkse ondersteuning van 13.418,70 EUR aan Natuurpunt Beheer vzw voor beheer van natuurgebieden Bospolder - Ekers Moeras, Muisbroek, Oude Landen, Wolvenberg-Brilschans en Groen Neerland voor 2023, 2024 en 2025 (40.256,10 EUR voor drie jaren) zal voorzien worden op volgend boekingsadres:

budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300, 2400, 2500

De jaarlijkse ondersteuning van 11.362,70 EUR aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw voor beheer van natuurgebied Hobokense Polder voor 2023, 2024 en 2025 (34.088,10 EUR voor drie jaren) zal voorzien worden op volgend boekingsadres:

budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300, 2400, 2500

De jaarlijkse ondersteuning van 5.000,00 EUR aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw m.b.t. vernatting van natuurgebied Hobokense Polder voor 2023, 2024 en 2025 (15.000,00 EUR voor drie jaren) zal voorzien worden op volgend boekingsadres:

budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300, 2400, 2500

De éénmalige restfinanciering van 6.000,00 EUR aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw ter ondersteuning van de realisatie van een vernattingsinstallatie in 2023 zal voorzien worden op volgend boekingsadres:

budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0403 - Groen in het publiek domein
2LMS040304 - Extensief groenbeheer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 40.256,10 EUR  EUR nominatief toe te wijzen aan Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 0409.423.736 voor het beheer van de natuurgebieden Bospolder - Ekers Moeras, Muisbroek, Oude Landen, Wolvenberg-Brilschans en Groen Neerland in de periode van 2023 tot en met 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 34.088,10 EUR nominatief toe te wijzen aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw, Commandant Van Laethemstraat 45 - 2660 Hoboken met ondernemingsnummer 0423.624.041 voor het beheer van het natuurgebied Hobokense Polder in de periode van 2023 tot en met 2025.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 15.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw, Commandant Van Laethemstraat 45 - 2660 Hoboken met ondernemingsnummer 0423.624.041 voor de vernatting van natuurgebied Hobokense Polder in de periode van 2023 tot en met 2025.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 6.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Natuurpunt Hobokense Polder vzw, Commandant Van Laethemstraat 45 - 2660 Hoboken met ondernemingsnummer 0423.624.041 ter ondersteuning van de realisatie van een vernattingsinstallatie in 2023.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Kaart_GroenNeerland_beheerovereenkomst.pdf
 • Kaart_Bospolder-EkersMoeras_beheerovereenkomst.pdf
 • Kaart_HobokensePolder_beheerovereenkomst.pdf
 • Kaart_Muisbroek_beheerovereenkomst.pdf
 • Kaart_OudeLanden_beheerovereenkomst.pdf
 • Kaart_WolvenbergBrilschans_beheerovereenkomst.pdf