Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00109 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact. Rapportering 2021-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00109 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact. Rapportering 2021-2022 - Goedkeuring 2023_GR_00109 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact. Rapportering 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het Klimaatplan 2030 'Antwerpen voor Klimaat' goed. De stad streeft tegen 2030 naar een vermindering van 50 tot 55% CO2 uitstoot en neemt maatregelen om de klimaatgevolgen in te dijken. Naar 2050 toe mikt de stad net zoals Europa op klimaatneutraliteit.

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering finaal het Lokaal Energie- en Klimaatpact en de bijhorende subsidie en opvolgingswijze goed. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse overheid de lokale overheden ondersteunen en nauwer betrekken bij de uitwerking van het energie- en klimaatbeleid.

Op 18 oktober 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 622) de deelname aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 goed.

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het vernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en de bijhorende subsidie- en opvolgingswijze goed. Onder deze versie worden zowel voor de lokale besturen als voor de Vlaamse overheid bijkomende engagementen vastgelegd.

Op 26 september 2022 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 547) de deelname aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 goed.

Argumentatie

Inleiding

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact past in de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Dit plan stelt een partnerschap met wederzijdse engagementen tussen Vlaamse overheid, steden en gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in het vooruitzicht. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse Regering voor het realiseren van energie- en klimaatdoelstellingen de nabijheid van lokale besturen tot burgers en bedrijven combineren met de mogelijkheid van het Vlaamse niveau om hefbomen in werking te zetten of met andere beleidsniveaus hierover in overleg te gaan. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact loopt tot 2030.

Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageren lokale besturen zich om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen, jaarlijks de primaire energiebesparing en CO2-uitstoot van het eigen patrimonium te verminderen, de openbare verlichting te ver-LED-den, het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken en burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de vier werven van het Pact te behalen. De vier werven bevatten acties op vlak van vergroening (bomen, hagen en geveltuinen, natuurgroenperken), energie (collectieve renovatie, coöperatieve energieprojecten), mobiliteit (deelwagens, laadpalen, fietspaden) en water (ontharding, hemelwaterbuffering). 

De ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact betreft een inspanningsverbintenis. Voor elk van deze engagementen en acties zijn in het pact doelwaarden bepaald. Deze zijn gelijk voor alle ondertekenende steden en gemeenten, zonder differentiatie naar grootte, ruimtelijke context, eerdere inspanningen of voor 2020 bereikte resultaten.

De lokale besturen rapporteren jaarlijks ten laatste tegen 1 maart en na goedkeuring door de gemeenteraad aan de Vlaamse overheid worden over de voortgang van de realisaties binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Van ABB werd gezien de cyberaanval en de latere datum van de gemeenteraad dan eind februari een beperkt uitstel voor de goedkeuring door de gemeenteraad bekomen. De financiële rapportage gebeurt met het indienen van de jaarrekening.

Rapportering

Het Lokaal Klimaatpactportaal (lokaalklimaatpact.be) volgt de resultaten van de lokale besturen op, bundelt ze en maakt ze vrij raadpleegbaar. Per gemeente kan een rapport getrokken en gedownload worden. Voor de voorliggende rapportering over de periode 2021-2022 is het rapport getrokken op 13 februari. Het Pactportaal is een jong instrument en bevat nog een aantal tekortkomingen. Op basis van deze eerste rapporteringsronde door de lokale besturen zullen deze nog weggewerkt worden.

Het Klimaatpactportaal haalt zijn informatie uit verschillende bronnen. Voor sommige acties verloopt de gegevensverzameling volledig vanuit Vlaamse of externe databronnen (vb. deelwagens, laadpalen). Voor sommige andere diende de stad informatie aan te leveren die op Vlaams niveau verder verwerkt werd (vb. primaire energiebesparing en CO2-reductie in eigen patrimonium). Voor nog andere is het getoonde resultaat volledig afhankelijk van eigen stedelijke rapportering en/of het aanzetten van derden om hun eigen acties te rapporteren (vb. acties met betrekking tot vergroening en water via groenblauwpeil.be), of een mengvorm van voorgaande. 

Het rapport bevat per actie en engagement een korte inleiding, de in het pact vooropgestelde en tegen 2030 te bereiken doelwaarde, en het tot nu toe bereikte Antwerpse en Vlaamse resultaat. Lokale besturen kunnen per actie een korte uitleg geven over gemaakte beleidskeuzes, omstandigheden of knelpunten die maken dat het resultaat wel of niet in de buurt komt of zal komen van de doelwaarden ("comply or explain", tekstveld van maximum 500 karakters). Dit verloopt via een melding in de module Toezicht van het Loket Lokaal Bestuur. Voor de meeste acties is in het voorliggende rapport van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Door de cyberaanval is voor een aantal doelwaarden de stedelijke rapportering onvolledig aangezien de data niet verzameld en in het systeem opgeladen konden worden. Voor enkele andere is nog onduidelijk hoe het getoonde resultaat, op basis van Vlaamse bronnen of verwerking, precies tot stand gekomen is. Voor sommige indicatoren moeten derden de bereidwilligheid moeten tonen om zelf hun acties die passen binnen de thema's van het pact te rapporteren. In die gevallen is per definitie sprake van onderrapportering. 

Bijlage 1 bevat de rapportering zoals ze uit het Pactportaal komt, inclusief de beperkte toelichting die in het veld "comply or explain" is opgenomen. Bijlage 2 is dezelfde rapportering aangevuld met bijkomende informatie over lopende en geplande acties en een inschatting van de haalbaarheid van de betreffende indicator.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de rapportering 2021-2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230213_LEKP_rapport_GR
  • 20230213_LEKP_rapport_GR_extra_toelichting