Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00088 - Ondersteuning. Sport - Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken. Reglement. Aanpassing - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00088 - Ondersteuning. Sport - Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken. Reglement. Aanpassing - Goedkeuring 2023_GR_00088 - Ondersteuning. Sport - Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken. Reglement. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord 2019 - 2024 goed. In het bestuursakkoord staat (B.A. 458; 503):

Het verenigingsleven speelt een cruciale rol in het versterken van sociale inclusie, in het realiseren van zorgzame buurten en in het bereiken van mensen in kwetsbare situaties. We respecteren de eigenheid van jeugdverenigingen, sportclubs, culturele organisaties, seniorenverenigingen, wijkverenigingen en waarderen de bijdrage die ze leveren aan de gemeenschap. Daarom ondersteunen we verenigingen door infrastructuur en materiaal te voorzien, door subsidies uit te keren en door kennis en expertise aan te bieden. Jeugdwerking is en blijft dé prioriteit voor de stedelijke ondersteuning van Antwerpse sportclubs.

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 (jaarnummer 126) het ondersteuningsreglement projectenfonds voor sociaal-sportieve praktijken goed. 


Argumentatie

De voorgestelde aanpassingen vloeien voort uit de evaluatie van het reglement. Deze bracht aan het licht om de definitie sociaal sportief meer te specificeren, alsook de doelstellingen te verbreden zoals geformuleerd in het sportbeleidsplan en de indiendatum te verschuiven, alle kosten die in aanmerking komen voor de ondersteuning inlassen in een artikel en ook de vervanging van het bestaand reglement toe te voegen in een artikel. 

Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

Artikel 2  'Einddatum' wordt toegevoegd en omvat:

  • Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

In artikel 5 ‘Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning’ worden de voorwaarden uitgebreid met:

  • De organisatie werkt systematisch aan een sociaal-maatschappelijke meerwaarde via sport. Dat is zichtbaar in de dagelijkse werking, visie en structuur van de organisatie. De leefwereld van de (minder kansrijke) doelgroep staat centraal in het aanbod, en daardoor legt de organisatie bruggen met andere levensdomeinen zoals bijvoorbeeld jeugdwerk, welzijn, werk of onderwijs. Ze werken aan de verbetering van de maatschappelijke participatie (deelnemen tot deelhebben), de mentale en fysieke gezondheid en de kansen aan actieve sport en beweging van mensen en groepen die niet vanzelfsprekend toegang vinden tot sport- en bewegingsmogelijkheden en -voorzieningen. Ze stimuleren en begeleiden een proces naar inclusie, door het aanpakken van diverse participatiedrempels en het bestrijden van uitsluitingsmechanismen. Ze vertrekken van waardering en erkenning van de kracht van deze mensen en groepen. Ze werken vanuit de nabijheid bij en grote kennis van de leefwereld van deze doelgroepen. Hun werking gebeurt altijd in een concrete sportoverschrijdende samenwerking.
  • De organisatie heeft kenmerken van een (sport)vereniging.

In artikel 6 ‘Wat ondersteunen we?’ worden de maatschappelijke doelstellingen uitgebreid met:

  • Het versterken van de kansen op de arbeidsmarkt door doelbewust te werken aan de arbeidscompetenties van jongeren;
  • Het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid door te werken aan een positieve identiteitsontwikkeling van jongeren uit minder kansrijke doelgroepen en deze jongeren te stimuleren om sociale vaardigheden te ontwikkelen of verder aan te scherpen en waarden te belichamen die een positief effect hebben op zichzelf en hun omgeving. De gebruikte methodieken en interventies worden bewust ontwikkeld en ingezet en gaan verder dan de intrinsieke effecten van sportparticipatie. Het project is maximaal toegankelijk.

In artikel 7 ‘Aanvraag’ wordt de indiendatum verschoven naar 30 april van het lopende jaar. 

Artikel 12 ‘Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden’ wordt toegevoegd en omvat: 

  • Alle kosten met betrekking tot het project komen in aanmerking voor de ondersteuning.  

Artikel 13 ‘Vervanging’ wordt toegevoegd en omvat:

  • Nieuw reglement vervangt het bestaand reglement met ebesluit nummer 2021_GR00126.          

Juridische grond

Zijn van toepassingen op het reglement:

  • de wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 december 1983;
  • het kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050106 - Sport als middel voor sociale inclusie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement 'Projectenfonds sociaal sportieve praktijken' goed, met ingang van 1 maart 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Projectenfonds sociaal sportieve praktijken'.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.