Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00086 - Stedelijk patrimonium. Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00086 - Stedelijk patrimonium. Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring 2023_GR_00086 - Stedelijk patrimonium. Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De verkoop betreft het eigendom op en met grond gelegen Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 214n20 met een kadastrale oppervlakte van 106 m² en een laatst gekend kadastraal inkomen van 847,00 EUR.

In 2006 werd het pand Biekorfstraat 98 te 2060 Antwerpen overgedragen van vzw SOMA (Stadsontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) naar het stedelijk patrimonium.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, §3.2 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de gemeenteraad van de stad Antwerpen en is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

Argumentatie

Het eigendom betreft een gebouw in gesloten bebouwing met drie bovengrondse bouwlagen onder een mansardedak. Het pand werd tot 2016 gebruikt als crisisopvangplaats door CAW vzw, en staat sindsdien leeg.

Het pand is volledig uitgeleefd en voldoet niet meer aan de huidige normen voor bewoning. Om het pand terug in orde te maken, moeten er zeer ingrijpende werken met de nodige kosten gebeuren. Hiervoor werden geen budgetten voorzien waardoor een verkoop van het eigendom verantwoord is.

Volgens het schattingsverslag, opgemaakt op 25 maart 2022 door de afdeling schatters en landmeters van AG Vespa, bedraagt de marktwaarde van het eigendom 270.000,00 EUR. Deze waarde geldt als minimumprijs bij verkoop.

Verkoopwijze:

Het is aangewezen dit eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aan te bieden aan de voormelde minimumprijs. Zodra deze wordt bekomen, kan zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper gesloten worden. Indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden.

Verkoopvoorwaarden:

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing. In afwijking en/of aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing:  

 1. de renovatie- en restauratieverplichting en de hieraan verbonden integratieverplichting en het vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop van toepassing;
 2. de koper verbindt zich ertoe, behoudens overmacht, deze renovatie- en restauratieverplichting binnen volgende termijnen na te komen:
  a. indienen van een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende het eigendom en bekomen van de uitvoerbare vergunning binnen 18 maanden na het verlijden van de notariële aankoopakte;
  b. start der werken binnen zes maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning en;
  c. totale beëindiging der werken binnen 36 maanden na de start der werken en uiterlijk binnen vijf jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.
  Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid of gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de koper, die het deze laatste onmogelijk maakt om de in dit artikel bedoelde termijnen te eerbiedigen, zoals onder meer doch niet uitsluitend oorlog, staking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden erkend door het KMI, revolutie, opstand, noodtoestand, sabotage, onvoorziene overheidsmaatregelen, enzovoort. Het niet respecteren van de in dit artikel bepaalde termijnen ten gevolge van archeologische vondsten kan enkel als overmacht beschouwd worden indien de bevoegde instantie de volledige stillegging van de werken aan het eigendom beveelt en dit gedurende een aaneengesloten termijn van minstens twee maanden.

De verplichtingen onder 1 en 2 zijn essentiële voorwaarden zonder de welke de stad Antwerpen deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze worden opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichtingen zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de "algemene verkoopvoorwaarden" van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41,§2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, §3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

De minimale verkoopprijs wordt vastgesteld op 270.000,00 EUR. De gegenereerde middelen worden opgenomen in het vastgoedfonds.

Het eigendom heeft vastgoednummer 01489.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verkoop goed van het eigendom op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen, gekend ten kadaster onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, perceelnummer 214n20, met een kadastrale oppervlakte van 106 m² tegen een minimumprijs van 270.000,00 EUR en onder volgende voorwaarden:

 • het eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aanbieden aan de voormelde minimumprijs, zodat, zodra deze wordt bekomen, er zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper kan gesloten worden;
 • indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden;
 • op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing. In afwijking en/of aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden is de volgende bijzondere verkoopvoorwaarde van toepassing: 
 1. de renovatie- en restauratieverplichting en de hieraan verbonden integratieverplichting en vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop van toepassing;
 2. de koper verbindt zich ertoe, behoudens overmacht, deze renovatie- en restauratieverplichting binnen volgende termijnen na te komen:
  a. indienen van een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende het eigendom en bekomen van de uitvoerbare vergunning binnen 18 maanden na het verlijden van de notariële aankoopakte;
  b. start der werken binnen zes maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning en;
  c. totale beëindiging der werken binnen 36 maanden na de start der werken en uiterlijk binnen vijf jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.
  Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid of gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de koper, die het deze laatste onmogelijk maakt om de in dit artikel bedoelde termijnen te eerbiedigen, zoals onder meer doch niet uitsluitend oorlog, staking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden erkend door het KMI, revolutie, opstand, noodtoestand, sabotage, onvoorziene overheidsmaatregelen, enzovoort. Het niet respecteren van de in dit artikel bepaalde termijnen ten gevolge van archeologische vondsten kan enkel als overmacht beschouwd worden indien de bevoegde instantie de volledige stillegging van de werken aan het eigendom beveelt en dit gedurende een aaneengesloten termijn van minstens twee maanden.

De verplichtingen onder 1 en 2 zijn essentiële voorwaarden zonder de welke de stad Antwerpen deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze worden opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichtingen zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de "algemene verkoopvoorwaarden" van toepassing.

Artikel 2

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Opbrengst verkoop

Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen

Vastgoednummer 01489

Objectcode grond: 1175

Objectcode gebouw: 26014

Minimaal 270.000,00 EUR

grondwaarde = 54.000,00 EUR
gebouwwaarde = 216.000,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 260I

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Boekjaar: 2300
N.v.t.