Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00064 - Stedelijk patrimonium. Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout - Verkoop - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00064 - Stedelijk patrimonium. Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout - Verkoop - Goedkeuring 2023_GR_00064 - Stedelijk patrimonium. Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout - Verkoop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9575) keurde het college de inbreng in het stedelijk bedrijfsvastgoed goed van de panden Max Temmermanlaan 38 en 40, 2920 Kalmthout. Beide panden waren vroeger eigendom van de vzw Zon en Hei. Deze vereniging werd in 2010 in vereffening gesteld, waarbij de oude woning (huisnummer 40) samen met het naastliggende schoolgebouw (huisnummer 38) ingebracht werden in het stedelijk bedrijfsvastgoed. Deze inbreng werd notarieel vastgelegd met akte van 15 december 2017. Deze notariële akte stipuleert dat bij een vervreemding van deze eigendommen, de gegenereerde opbrengsten moeten aangewend worden voor een onderwijsdoelstelling.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 157) keurde de gemeenteraad de verkoop goed van de woning gelegen Max Temmermanlaan 40, 2920 Kalmthout. De notariële verkoopakte werd getekend op 15 oktober 2020.

Op 26 juni 2020 (jaarnummer 5543) keurde het college goed om het eigendom Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout in concessie te geven aan AG Stedelijk Onderwijs (AG SO) met een uiterlijke einddatum van 1 augustus 2021.

Op 11 maart 2022 (jaarnummer 2119) keurde het college goed om een deel van het eigendom Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout tijdelijk ter beschikking te stellen aan de gemeente Kalmthout, dit in het kader van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De terbeschikkingstelling had een bepaalde duur van 6 maanden om te eindigen op 30 september 2022. 

Op 2 september 2022 (jaarnummer 6976) keurde het college een verlenging van deze terbeschikkingstelling tot 31 december 2022 goed.

Op 13 januari 2023 keurde de afdelingsdirecteur Vastgoed van AG Vespa een verlenging van deze terbeschikkingstelling tot 31 mei 2023 goed. 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, §3.2 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de gemeenteraad van de stad Antwerpen en is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

Het betreft de verkoop van het eigendom op en met grond gelegen Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout, kadastraal gekend onder Kalmthout, 1ste afdeling, sectie F, perceelnummers 1d96, 1d123 en 1z89, met een kadastrale oppervlakte van 9.000 m² en een laatst gekend kadastraal inkomen van 4.803,00 EUR.

Argumentatie

De site bestaat uit een verouderd schoolgebouw en een verouderd kinderdagverblijf en achteraan een grote tuin/open ruimte. Het schoolgebouw bestaat uit een hoofdgebouw met twee bouwlagen onder een hellend dak en verschillende lagere volumes die in de loop der jaren werden aangebouwd in functie van de uitbreiding van de school. Het gebouw is ingedeeld in talrijke leslokalen, bureelruimtes, sanitaire ruimtes, refter, keuken, enzovoort. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee bouwlagen onder plat dak. Het omvat verschillende lokalen, bureelruimtes, sanitaire ruimtes, de voormalige slaapruimtes voor de kinderen en een keuken. De beide gebouwen zijn algemeen verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normgevingen. Om het eigendom terug in orde te maken, moeten er zeer ingrijpende werken met de nodige kosten gebeuren. Hiervoor werden geen budgetten voorzien waardoor een verkoop van het eigendom verantwoord is.

Volgens het schattingsverslag, opgemaakt op 9 november 2022 door de afdeling schatters en landmeters van AG Vespa, bedraagt de marktwaarde van het eigendom 900.000,00 EUR. Deze waarde geldt als minimumprijs bij verkoop.

Het is aangewezen deze eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aan te bieden aan de voormelde minimumprijs. Zodra deze wordt bekomen, kan zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper gesloten worden. Indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden.

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing. In afwijking en/of aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden is de volgende bijzondere verkoopvoorwaarde van toepassing:  

  • de renovatie- en restauratieverplichting en de hieraan verbonden integratieverplichting en vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop niet van toepassing.

De gegenereerde opbrengsten worden, conform de notariële akte van 15 december 2017, ingezet voor een onderwijsdoelstelling, met name de creatie van extra capaciteit in het buitengewoon of secundair onderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, §3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

De minimale verkoopprijs wordt vastgesteld op 900.000,00 EUR.

Het eigendom heeft vastgoednummers 20907, 01623, 01349, 26358.  De objectcodes zijn 1623, 26358, 20907, 2400.

De verkoopopbrengsten worden toegekend aan AG SO voor extra capaciteit in het buitengewoon of secundair onderwijs. Hiervoor zal bij AMJP 7 de stedelijke toelage aan AG SO worden verhoogd met een bedrag van 900.000,00 EUR, op boekingsadres 2200/5174515000/664430/2LWS020506A00000/SUB_NR/2SA060889.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verkoop goed van het eigendom op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout, gekend ten kadaster onder Kalmthout, afdeling 1, sectie F, perceelnummers 1d96, 1d123 en 1z89, met een kadastrale oppervlakte van 9.000 m² tegen een minimumprijs van 900.000,00 EUR en onder volgende voorwaarden:

  • de eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aanbieden aan de voormelde minimumprijs, zodat, zodra deze wordt bekomen, er zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper kan gesloten worden;
  • indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden;
  • op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing. In afwijking en/of aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden is de volgende bijzondere verkoopvoorwaarde van toepassing: 
    • de renovatie- en restauratieverplichting en de hieraan verbonden integratieverplichting en vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop niet van toepassing.

Artikel 2

De gemeenteraad ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 3

De gegenereerde opbrengsten worden door het AG Stedelijk Onderwijs aangewend voor de creatie van extra capaciteit in het buitengewoon of secundair onderwijs.

Artikel 4

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Opbrengst verkoop

Max Temmermanlaan 38
 2920 Kalmthout

Vastgoednummers 20907,01623,01349, 26358
Minimaal 900.000,00 EURbudgetplaats: 5174515000
budgetpositie: 260I
functiegebied: 2LWS020506A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060889
budgetperiode: 2300
NVT