Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00112 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp. Advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00112 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp. Advies - Goedkeuring 2023_GR_00112 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college bracht op 18 oktober 2019 (jaarnummer 8557) een advies uit op de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA). 

Het college bracht op 26 november 2021 (jaarnummer 9414) een advies uit op het voorontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA). 

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2022 (jaarnummer 29) de beleidsnota ruimtelijke economie goed en hanteert deze als beleid voor ruimte voor bedrijvigheid in de stad Antwerpen. 

Het college keurde op 14 januari 2022 (jaarnummer 322) de conceptnota voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) en de kennisgevingsnota van het plan-MER voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen goed. 

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 het ontwerp PBRA, het ontwerp-plan-MER voor het PBRA en een voorstel voor de aanduiding van onderdelen van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) goed.   

De adviesperiode loopt van 1 december 2022 tot en met 15 maart 2023. Tot die tijd kunnen de adviesinstanties en gemeentebesturen hun advies verlenen.

Het college keurde op 9 december 2022 (jaarnummer 10016) de procesnota en de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Innovatieve stadshaven’ goed. 

Argumentatie

Met het PBRA wenst de provincie een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid uit te werken en uit te dragen met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Bij de definitieve goedkeuring zal het plan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen van 2001 vervangen.  

Het ontwerp PBRA bestaat uit vier onderdelen: de strategische visie en drie beleidskaders. De beleidskaders, die de realisatie van de visie op middellange termijn mogelijk moeten maken, zijn:

  • Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit;
  • Levendige kernen;
  • Verdichten en ontdichten van de ruimte.

Het ontwerp PBRA is een verdere uitwerking van het voorontwerp PBRA. 

De stad Antwerpen bracht al twee keer advies uit op het PBRA: een keer op de conceptnota en een keer op het voorontwerp. In het advies op het voorontwerp werd opgemerkt dat de strategische visie sterke gelijkenissen vertoont met het stedelijk ruimtelijk beleid en met de ruimtelijke en thematische klemtonen die daarin worden gelegd. Ook adviseerde de stad om bij de verdere uitwerking van het PBRA een reflectie te maken op de uitvoering van het PBRA om de omslag van het plan naar concrete processen en projecten te vergemakkelijken.

De inhoudelijke onderbouwing van het advies op het ontwerp PBRA is gebaseerd op het huidige ruimtelijk beleid voor de stad. De beleidskeuzes in het PBRA werden vergeleken met de beleidsnota Ruimtelijke Economie van januari 2022, met het RUP Innovatieve Stadshaven waarvoor in december 2022 de procesnota en de startnota werden goedgekeurd en het Strategisch Ruimteplan waarvoor in januari 2022 de conceptnota werd goedgekeurd. Het SRA zal bij de definitieve goedkeuring het s-RSA vervangen. 

Het advies op het ontwerp PBRA is als bijlage opgenomen bij dit besluit.

Juridische grond

Artikel 2.1.8. paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de goedkeuringsprocedure van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bepaalt.

Artikel 23 van het Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het advies op het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.