Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00100 - Ondersteuning. Veiligheid. Project Casusregie Kompas+ - CAW Antwerpen vzw. Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00100 - Ondersteuning. Veiligheid. Project Casusregie Kompas+ - CAW Antwerpen vzw. Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00100 - Ondersteuning. Veiligheid. Project Casusregie Kompas+ - CAW Antwerpen vzw. Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Daarin werd een nominatieve ondersteuning toegekend aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 en Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer  0410 412 146; elk voor een bedrag van 37.500,00 EUR voor 2023.
Met datzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

Voor de afsprakennota’s Casusregie Kompas+ met CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw wordt eenmalig en uitzonderlijk een verhoging toegekend omwille van enerzijds een aanpassing van de looptijd van 12 maanden naar 14 maanden en anderzijds een verhoogde personeelskost. Deze aanpassing is ingegeven vanuit de nood aan eenvormigheid met de afspraken die de Vlaamse overheid in deze heeft gemaakt met beide uitvoerders. Concreet wordt het aanbod voor Kompas+ immers in cofinanciering tussen Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien en Agentschap Handhaving en Justitie) uitgevoerd. Zowel voor de verlenging van de looptijd alsook de stijgende personeelskosten krijgen de projecten een bijkomende ondersteuning van Vlaanderen (Agentschap Opgroeien en Agentschap Handhaving en Justitie). De stad biedt aan beide uitvoerders daarom ook uitzonderlijk een evenredige bijkomende ondersteuning aan van 6.250,00 EUR voor de verlenging van de looptijd en van 6.000,00 EUR voor de stijgende personeelskosten.

Het oorspronkelijke ondersteuningsbedrag van 37.500,00 EUR wordt daarom voor beide ontvangers verhoogd met 12.250,00 EUR.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Functiegebied

Project

Ontvanger

Budget

2023

2VGS010301A00000

Casusregie Kompas+ (Stedelijk)

CAW Antwerpen vzw

49.750,00 EUR

2023

2VGS010301A00000

Casusregie Kompas+ (Stedelijk)

Elegast vzw

49.750,00 EUR

 

De toekenning aan het project Casusregie Kompas+ kan uitgevoerd worden door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen:

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

2023

5361500000/6496800/2VGS010301A00000/SUB_NR

Nog te bepalen

30.876,01 EUR

-24.500,00 EUR

6.376,01 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Casusregie Kompas+, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • een verhoging van de  ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604, met een bedrag van 12.250,00 EUR;
  • een verhoging van de ondersteuning aan Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer  0410 412 146, met een bedrag van 12.250,00 EUR.
  • een verlaging van de ondersteuning die nog niet nominatief aan een ontvanger gekoppeld werd, met een bedrag van 24.500,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.