Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00097 - Stedelijk patrimonium. Aquafin nv. Harold Rosherstraat-Scheldelei, 2660 Hoboken - Aanleg koker en leiding. Erfdienstbaarheid. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00097 - Stedelijk patrimonium. Aquafin nv. Harold Rosherstraat-Scheldelei, 2660 Hoboken - Aanleg koker en leiding. Erfdienstbaarheid. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring 2023_GR_00097 - Stedelijk patrimonium. Aquafin nv. Harold Rosherstraat-Scheldelei, 2660 Hoboken - Aanleg koker en leiding. Erfdienstbaarheid. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium
Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed. Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium."

Erfdienstbaarheid
De stad Antwerpen is eigenaar van de percelen gelegen te Hoboken, Harold Rosherstraat en Scheldelei, kadastraal gekend als Antwerpen, 37ste afdeling, sectie A, nummers 378 E en 375 G 3.

Op 26 september 2022 besliste de gemeenteraad (jaarnummer 484) aan Aquafin nv het recht te verlenen een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren te laten plaatsen in de ondergrond van de percelen gelegen te Hoboken, Harold Rosherstraat en Scheldelei,  kadastraal gekend als Antwerpen, 37ste afdeling, sectie A, nummer 378 E en 375 G 3 over een lengte van 291 m waarbij Aquafin nv een eenmalige vergoeding zou betalen van  1.173,00 euro. Daarbij werd uitgegaan van een werkzone van 4.493 m³.
Aquafin nv wenst rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aan te leggen in de ondergrond van bovengenoemde percelen volgens het project 'Afkoppeling Hobokense Polders'.

De oorspronkelijk door Aquafin nv opgegeven lengte van de inname en oppervlakte van de tijdelijke werkzone bleek foutief.
Concreet gaat het om de aanleg van een regenwaterafvoer-koker en de aanleg van een droogweerafvoerleiding vanuit de Van Traynellaan te Hoboken over een breedte van 5 m en een totale lengte van 384 m. Aquafin nv zal daarbij 12 inspectieputten plaatsen. Voor de uitvoering wordt een tijdelijke werkzone ingenomen van 3.663 m2.

Argumentatie

Vandaag watert Petroleum Zuid zonder vertraging af naar de Grote Leigracht die via de Hobokense polder instroomt in de riolering van Polderstad. Vandaag heerst effectief een risico op overstroming bij hevige neerslag.

Het Aquafin-project ‘Afkoppeling Hobokense Polders’ zorgt ervoor dat deze inlaat van de Grote Leigracht wordt afgekoppeld van het rioolstelsel en rechtstreeks wordt afgevoerd naar het riolink-pompstation, afwaarts van de KMO-zone.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door  Aquafin nv  voorziet in artikel 5 in een vergoeding van '0,01 EUR per jaar en per strekkende meter leiding' voor het vestigen van wettelijke erfdienstbaarheden. Om praktische redenen heeft Aquafin nv dit bedrag gekapitaliseerd en stelt zij aan de eigenaar een éénmalige vergoeding van drie euro per strekkende meter voor. Per inspectieput betaalt Aquafin nv een vergoeding van 25,00 euro.

Concreet bedraagt de te betalen vergoeding 1.452,00 euro:

 • inneming 12: 372 lopende meter aan 3,00 euro per meter + 11 putten aan 25,00 euro per put = 1.391,00 euro
 • inneming 13: 12 lopende meter aan 3,00 euro euro per meter + 1 put aan 25,00 euro = 61,00 euro.

Het perceel dat als werkzone wordt gebruikt bestaat hoofdzakelijk uit een recreatieve zone met voetbalveld en speeltuin. Het terrein wordt na uitvoering van de werken in zijn oorspronkelijke staat hersteld conform de afspraken opgenomen in de terreinbeschrijving die wordt opgemaakt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 11° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor daden van beschikking over onroerende goederen.

Algemene financiële opmerkingen

Aanrekening eenmalige forfaitaire vergoeding  van 1.452,00 euro aan Aquafin nv (BE 0440 691 388), Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist zijn beslissing van 26 september 2022 (jaarnummer 484) in te trekken.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist  met Aquafin nv (BE 0440 691 388), Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar een overeenkomst van erfdienstbaarheid af te sluiten op basis van onderstaande voorwaarden.

 • De stad Antwerpen verleent aan Aquafin nv het recht ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren, te laten plaatsen, in de ondergrond van de percelen gelegen te Hoboken, Harold Rosherstraat en Scheldelei,  kadastraal gekend als Antwerpen, 37ste afdeling, sectie A, nummer 378 E en 375 G 3 over een lengte van 384 m en een breedte van 5 m.
 • Aquafin nv engageert zich om van de erfdienstbaarheid op zulke wijze gebruik te maken dat de stad Antwerpen, de huurders of andere eventuele gebruikers van de grond zo weinig mogelijk hinder door deze werken ondergaan; de stad Antwerpen gaf de grond niet in gebruik aan derden.
 • De stad Antwerpen verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling die de leiding of haar exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan Aquafin nv te allen tijde een toe- en doorgangsrecht te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen derwijze dat het toezicht en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te allen tijde mogelijk is.
 • De stad Antwerpen kan binnen de termijn van twee jaar te rekenen na het verlijden van de notariële akte vragen dat de gemeenschapsminister bevoegd voor Leefmilieu de stroken grond aankoopt.
 • Een hierna bepaalde zone maakt het voorwerp uit van een erfdienstbaarheid non-aedificandi, die zich verzet tegen de volgende activiteiten binnen deze zone:
  • binnen een strook van 5 m mag, behoudens voorafgaande toestemming van Aquafin nv niet overgegaan worden tot het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen, het wijzigen van het maaiveldniveau, het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan één ton/m², het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen, het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan deze die in bijhorende lijst vermeld worden;
  • alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen.
 • De stad Antwerpen doet afstand van haar recht van natrekking wat de aangelegde infrastructuur betreft.
 • Aquafin nv betaalt aan de stad Antwerpen een eenmalige vergoeding van 1.452,00 euro.
 • De kosten, ereloon en rechten verbonden aan het verlijden van de akte zijn ten laste van Aquafin nv.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de ganse bestaansduur van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag  Boekingsadres Bestelbon
aanrekening eenmalige vergoeding aan Aquafin nv (0440 691 388), Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar bij het verlijden van de akte 1.452,00 euro 
budgetplaats: 5321000000

budgetpositie: 746 functiegebied: 2SBS070202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300

 nvt 

Bijlagen

 • overzichtsplan.pdf
 • PLAATS.INN012-13.pdf