Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00106 - Ondersteuning. Harmonieuze Stad - Avansa regio Antwerpen vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00106 - Ondersteuning. Harmonieuze Stad - Avansa regio Antwerpen vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00106 - Ondersteuning. Harmonieuze Stad - Avansa regio Antwerpen vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd aan Avansa regio Antwerpen, Klokstraat 12, 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0859.621.423 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 9.712,18 EUR  voor het project 'Team Wegwijzer'. De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden. Door het toenemend aantal hulpvragen is er nood aan een uitbreiding van de ondersteuning aan het team Wegwijzer en een bijkomende nominatieve ondersteuning voor Avansa regio Antwerpen in het kader van het project 'Team Wegwijzer'. 

Argumentatie

Stad Antwerpen neemt verschillende initiatieven om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de inburgering van OCMW-klanten te versterken.
Eén van de manieren om dit te realiseren is via het project 'Team Wegwijzer': dit is een vrijwilligerswerking die nieuwkomers helpt met het in orde brengen van hun administratie. De werking wordt gecoördineerd in een samenwerkingsverband tussen Vrijwilligerspunt Antwerpen en Avansa regio Antwerpen. Door het toenemende aantal hulpvragen van klanten is er nood aan een uitbreiding van het aanbod van de Wegwijzerwerking. Om dit te realiseren dient Avansa regio Antwerpen extra vrijwilligers te werven en de nodige ondersteuning te bieden.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatietoelagen aan volgende partner: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBudget
5403510000
2HMS050303A00000
6496800
Wegwijzerwerking 

Avansa regio Antwerpen

Klokstraat 12
2600 Berchem

Ondernemingsnummer: 0859.621.423

BE10 8939 4408 5204  

9.010,82 EUR


De toekenning kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging, waarvoor een IKA-light uitgevoerd wordt:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieUitvoerderoorspronkelijk bedragwijzigingnieuw bedragToewijzing aan uitvoerder - partner
5403515000
 2HMS050303A00000
   6496800
Nog te bepalen78.540,00EUR
  -9.010,82 EUR
69.529,18 EUR

5403510000

2HMS050303A00000

6496800

Wegwijzerwerking 9.712,18EUR+9.010,82 EUR18.723,00  EUR

Avansa regio Antwerpen

Klokstraat 12
2600 Berchem

Ondernemingsnummer: 0859.621.423

BE10 8939 4408 5204  De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van 9.010,82 EUR aan Avansa regio Antwerpen vzw, Klokstraat 12, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0859.621.423 voor het project 'Team Wegwijzer'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.