Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00107 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Huizen van het Kind. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00107 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Huizen van het Kind. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00107 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Huizen van het Kind. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 17 februari 2023 (jaarnummer 343) ligt het Masterplan Huizen van het Kind 2.0 aan het college voor.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad wil werk maken van een geïntegreerde ketenaanpak in de ondersteuning van gezinnen, jongeren en kinderen.

Het nieuwe Masterplan 2.0. gaat in voege vanaf 1 januari 2024, maar in de aanloop hier naartoe worden alvast een aantal keuzes gemaakt met financiële implicaties op de afsprakennota's. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen regiohuizen, wijkgerichte huizen en outreachende werkingen, met een verschillend aanbod per type huis.

In dit kader worden een aantal budgetten geheroriënteerd: 

  • Het project 'Onthaal en opvoedingsondersteuning' van CAW Kwadraat voorziet in een onthaal en opvoedingsondersteuning voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken in de Huizen van het Kind stad Antwerpen.
  • De inloopteamwerking van Wiegwijs vzw biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 jaar in een kwetsbare leefsituatie.
  • De Kraamvogel vzw zet in op de uitbouw van kwaliteitsvolle perinatale zorg in Antwerpen, stadsbreed en op wijkniveau in de Huizen van het Kind.
  • De Gezinsbond organiseert, in samenwerking met hun vrijwilligerskernen, gezinsactiviteiten als ontmoetingskansen in de Huizen van het Kind;
  • Koraal organiseert Spel en ontmoeting in de Huizen van het Kind. 
  • Gekkoo vzw organiseert uitleenmomenten en speelmomenten, zodat ouders thuis en in de Huizen van het Kind de mogelijkheid krijgen al spelend de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen.

Het college zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Exploitatietoelage aan volgende organisaties:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Jaar

Project

Oorspronkelijk budgetWijzigingNieuw budget

5402510000

2HMS040201A00000

6496800

CAW Antwerpen

2023

Onthaal en opvoedingsondersteuning

926.719,00 EUR+ 35.000,00 EUR

961.719,00 EUR

5402510000
2HMS040201A00000
6496800 Wiegwijs vzw2023Inloopteamwerking434.844,52 EUR+ 30.000,00 EUR464.844,52 EUR
5402510000
2HMS040201A00000
6496800 De Kraamvogel2023Perinatale ondersteuning256.893,85 EUR+ 2.478,00 EUR259.371,85 EUR
5402510000
2HMS040201A00000
6496800 Gezinsbond2023Ontmoetingsactiviteiten
200.037,70 EUR 
+ 6.897,86 EUR206.935,56 EUR

Deze toewijzingen werden verschoven van volgend boekingsadres:

Budgetplaats FunctiegebiedBudgetpositieUitvoerderJaarProjectOorspronkelijk budgetWijzigingNieuw budget
5402510000
2HMS040201A00000
6496800 Gekkoo vzw2023Speelgoedbende90.792,33  EUR- 60.022,86 EUR30.769,47 EUR
5402510000
2HMS040201A00000
6496800 Koraal vzw2023Spel en Ontmoeting43.059,15 EUR14.353,00 EUR28.706,15 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van:

  • 35.000,00 EUR aan CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0455.608.604, voor het project Onthaal en opvoedingsondersteuning.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van:

  • 30.000,00 EUR aan Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel, met ondernemingsnummer 0455.553.768, voor het project Inloopteamwerking.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van:

  • 2.478,00 EUR aan De Kraamvogel vzw, Volkstraat 7, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0429.866.485, voor het project Perinatale ondersteuning.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van:

  • 6.897,86 EUR aan Gezinsbond vzw, Arduinkaai 16, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0406.605.192, voor het project Ontmoetingsactiviteiten.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist de nominatieve toekenning van de ondersteuning aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53 te 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer 0406.695.957, te verminderen met een bedrag van 60.022,86 EUR.

Artikel 6

De gemeenteraad beslist de nominatieve toekenning van de ondersteuning aan Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20 te 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0408.499.464, te verminderen met een bedrag van 14.353,00 EUR.

Artikel 7

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.