Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00096 - Fondsen - Veiligheids- en Samenlevingscontract. Overdracht federale toelage 2022 naar Lokale Politiezone Antwerpen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00096 - Fondsen - Veiligheids- en Samenlevingscontract. Overdracht federale toelage 2022 naar Lokale Politiezone Antwerpen - Goedkeuring 2023_GR_00096 - Fondsen - Veiligheids- en Samenlevingscontract. Overdracht federale toelage 2022 naar Lokale Politiezone Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 314) keurde de gemeenteraad de overdracht van de algemene toelage van het Veiligheids- en Samenlevingscontract aan de Lokale Politiezone Antwerpen voor het jaar 2021 goed.

In oktober 2022 werd bevestigd dat het subsidieprogramma ook in 2022 wordt verdergezet: met het Koninklijk Besluit van 30 juli 2022 betreffende de toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2022 wordt aan de stad Antwerpen een subsidie toegekend van 1.512.529,33 euro. Het Koninklijk Besluit behandelt de voorwaarden die gekoppeld zijn aan dit subsidieprogramma, waarnaar ook verwezen wordt als het 'Veiligheids- en Samenlevingscontract' (VSC). Het besluit werd op 24 oktober 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De federale administratie Binnenlandse Zaken, directie Lokale Integrale Veiligheid, bezorgde in oktober 2022 de instructies voor de opmaak van het projectplan voor 2022. De toekenning van de toelage voor het jaar 2022 is gekoppeld aan de indiening van dit projectplan.  

Op 27 januari 2023 (jaarnummer 434) keurde het college het projectplan in het kader van het Veiligheids- en Samenlevingscontract voor het jaar 2022 goed. Dit plan werd ingediend bij de federale administratie Binnenlandse Zaken, directie Lokale Integrale Veiligheid.

Argumentatie

Door de federale overheid, ministerie Binnenlandse Zaken, wordt een jaarlijkse financiële steun toegekend aan de gemeenten die een Veiligheids- en Samenlevingscontract hadden afgesloten, in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie. De toelage heeft betrekking op kosten die gepaard gaan met de oprichting van een lokaal veiligheids- en preventiebeleid. Een bijkomende steun wordt toegekend voor de financiering van projecten in het kader van de bestrijding van terrorisme en extremisme.

In bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 30 juli 2022 met betrekking tot de algemene toelage VSC worden de bedragen die de steden voor 2022 kunnen ontvangen bepaald. Voor de stad Antwerpen gaat het over 1.512.529,33 euro. De acties in het kader van de algemene toelage VSC kunnen betrekking hebben op een of meerdere van volgende activiteitensectoren:

  1. de bijdrage aan de werking van de politiezones;
  2. de bestrijding van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoel;
  3. de bestrijding van terrorisme en extremisme.

De toelage VSC van 1.512.529,33 euro voor 2022 wordt volledig verantwoord door de Politiezone Antwerpen binnen 'activiteitensector 1: bijdrage aan de werking van de politiezones'.  

Bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 30 juli 2022 bepaalt dat in dit geval de overdracht van de toelage naar de politiezone door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden, in mindering van het verschuldigde (verplichte) deel van de stad Antwerpen voor de werking van de politiezone, voorafgaand aan de overdracht, met vermelding van het bedrag. Omwille van de publicatiedatum van het Koninklijk Besluit, 24 oktober 2022, was een voorafgaande goedkeuring niet mogelijk voor 2022. 

De algemene toelage VSC wordt doorgestort aan de politiezone als onderdeel van het bedrag dat de stad aan dotatie heeft voorzien in de meerjarenplanning voor de werking van de politiezone. In het bijgevoegde projectplan wordt hiernaar verwezen als zijnde het ‘verschuldigde bedrag’ door de stad voor de werking van de politiezone. 

De  goedkeuring van de overdracht van de toelage aan de politiezone voor 2022 laat toe om de kosten op een correcte manier te verantwoorden conform de subsidievoorwaarden en zo de toegezegde toelage maximaal te realiseren.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële aspecten voor het jaar 2022 werden geregeld in de door de gemeenteraad goedgekeurde budgetprocessen in het kader van de opmaak en aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de overdracht van de algemene toelage van het Veiligheids- en Samenlevingscontract aan de Lokale Politiezone Antwerpen voor een bedrag van 1.512.529,33 euro voor het jaar 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Projectplan VSC 2022 stad Antwerpen