Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00111 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Aanduiding en omschrijving onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zijn. Advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00111 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Aanduiding en omschrijving onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zijn. Advies - Goedkeuring 2023_GR_00111 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Aanduiding en omschrijving onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zijn. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad stelde op 18 september 2006 (jaarnummer 1779) het ontwerp Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) definitief vast. 

Het college bracht op 18 oktober 2019 (jaarnummer 8557) een advies uit op de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA). 

Het college bracht op 26 november 2021 (jaarnummer 9414) een advies uit op het voorontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. 

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2022 (jaarnummer 29) de beleidsnota ruimtelijke economie goed en hanteert deze als beleid voor ruimte voor bedrijvigheid in de stad. 

Het college keurde op 14 januari 2022 (jaarnummer 322) de conceptnota voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen en de kennisgevingsnota van het plan-MER voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen goed. 

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 het ontwerp PBRA, het ontwerp-plan-MER voor het PBRA en een voorstel voor de aanduiding van onderdelen van het s-RSA goed.   

De adviesperiode loopt van 1 december 2022 tot en met 15 maart 2023.  Tot die tijd kunnen de adviesinstanties en gemeentebesturen hun advies verlenen.

Het college keurde op 9 december 2022 (jaarnummer 10016) de procesnota en de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Innovatieve stadshaven’ goed. 

Argumentatie

Met het PBRA wenst de provincie een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid uit te werken en uit te dragen met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Bij de definitieve goedkeuring zal het plan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen van 2001 vervangen.  

Zoals decretaal bepaald, kan de provincieraad tijdens de opmaak van het PBRA onderdelen van gemeentelijke beleidskaders of gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen omschrijven of aanduiden die niet langer geldig zijn. De provincie heeft een aantal thema’s geselecteerd die mogelijk aanleiding geven tot strijdigheid tussen het strategisch ruimtelijke structuurplan Antwerpen, het s-RSA, en het PBRA. In de nota Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Adviesvraag met betrekking tot het aanduiden van onderdelen die niet langer geldig zijn, zijn passages uit het s-RSA beschreven die de provincie wenst aan te duiden als niet meer geldig. 

Het advies op de nota Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Adviesvraag met betrekking tot het aanduiden van onderdelen die niet langer geldig zijn, is in bijlage bij dit besluit opgenomen.

Juridische grond

Artikel 2.1.8. paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de goedkeuringsprocedure van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bepaalt. 

Artikel 23 van het Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het advies op de aanduiding en omschrijving van de onderdelen uit het s-RSA die niet langer geldig zijn, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.