Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00110 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Energierenovatie van woningen door verhuurders. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00110 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Energierenovatie van woningen door verhuurders. Reglement - Goedkeuring 2023_GR_00110 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Energierenovatie van woningen door verhuurders. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 775) het Klimaatplan 2030 'Antwerpen voor Klimaat' goed. De stad streeft tegen 2030 naar een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot en tegen 2050 naar klimaatneutraliteit.

Woningen zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de Antwerpse CO2-uitstoot. Daarom wordt sterk ingezet op energetische renovatie van particulier woonpatrimonium.

De Vlaamse lange termijn renovatiestrategie stelt dat elk residentieel gebouw tegen 2050 gemiddeld moet voldoen aan het energielabel A. Daarbij wordt vooral ingezet op grondige renovaties op sleutelmomenten zoals aankoop van een woning, erfenis of huurderswissel.

Slechts 40% van de woningen in Antwerpen wordt bewoond door de eigenaar ervan. Een groot deel van het Antwerps woonpatrimonium wordt dus verhuurd. De energetische renovatie van verhuurpatrimonium wordt gehinderd door de split incentive, het feit dat de verhuurder de renovatie betaalt terwijl de energiebesparing van hun investering ten goede komt aan de huurder.

Met deze ondersteuning wil de stad Antwerpen verhuurders activeren tot grondige energetische renovatie van huurpanden om kwalitatieve, betaalbare woningen voor huurders te waarborgen.

Argumentatie

Om de Antwerpse klimaatdoelstellingen te bereiken wil de stad Antwerpen een grondige energetische renovatie van betaalbare huurpanden stimuleren. Middel daartoe is een additionele renovatiepremie voor de verhuurder om zo de split incentive verhuurder/huurder te ondervangen. Daarbij wordt aangehaakt op de Vlaamse Mijn VerbouwPremie (MVP). De MVP ondersteunt energetische renovatie in drie categorieën:

  • categorie 3: hoogste financiële ondersteuning voor eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en voor verhuurders via Sociale Verhuurkantoren;
  • categorie 2: middelste financiële ondersteuning voor eigenaar-bewoners uit de middelste inkomenscategorie;
  • categorie 1: laagste financiële basisondersteuning voor alle anderen.

Verhuurders die niet via het Sociaal Verhuurkantoor verhuren, ontvangen per definitie de minimale basisondersteuning van de MVP (categorie 1). Gezien de meerderheid van de Antwerpse woningen verhuurd wordt en de stad Antwerpen kwalitatieve huurpanden aan lage huurprijzen wil stimuleren, voorziet dit reglement additionele ondersteuning voor energetische renovaties van huurwoningen gelijk aan de Vlaamse ondersteuning voor de middelste inkomenscategorie. Deze Antwerpse ondersteuning wordt gekoppeld aan maximum huurprijzen en het behalen van een bepaald energielabel. De dossieropvolging en controles zullen met inzet van personeel van Woonregie, Woonkantoren en Ecohuis gebeuren.

Het reglement gaat in op 15 maart 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

SUB_NR/5152500000/664800/2LMS020101PA5992 en als volgt verdeeld over de verschillende budgetjaren:

  • 2300: 250.000 euro
  • 2400: 400.000 euro
  • 2500: 550.000 euro

Er is hierbij uitgegaan van 50 aanvragen voor 2023, 75 aanvragen in 2024 en 100 aanvragen in 2025.

De vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning volgens het reglement ondersteuning verhuurders zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan. De ondersteuning kan uitbetaald worden mits het aanleveren van de nodige stavingstukken zoals bepaald in het reglement.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0102 - Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod
2WNS010204 - Betaalbare huur- en betaalbare koopwoningen
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement 'Ondersteuning voor energierenovatie van woningen door verhuurders' goed, met een looptijd van 15 maart 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.