Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00116 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Energierenovatie van appartementsgebouwen. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00116 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Energierenovatie van appartementsgebouwen. Reglement - Goedkeuring 2023_GR_00116 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Energierenovatie van appartementsgebouwen. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het Klimaatplan 2030 'Antwerpen voor Klimaat' goed. De stad Antwerpen streeft tegen 2030 naar een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot en tegen 2050 naar klimaatneutraliteit.

Woningen zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de Antwerpse CO2-uitstoot. Daarom wordt sterk ingezet op energetische renovatie van particulier woonpatrimonium.

In het kader van de klimaatdoelstellingen 2050, waarbij elk residentieel gebouw tegen 2050 aan EPC-label A moet voldoen, is het belangrijk om ook de meergezinswoningen voldoende te ondersteunen. Appartementsgebouwen maken ongeveer 70% uit van het particulier woonpatrimonium van de stad. Om het A-label op gebouwniveau te bereiken is de energetische renovatie van de gemeenschappelijke delen essentieel. Deze gemeenschappelijke delen omvatten de gebouwschil en vaak ook de opwekking en het verbruik van energie (gemeenschappelijke stookinstallatie en hernieuwbare energie).

Met deze investeringsondersteuning wil de stad Antwerpen ondersteuning bieden aan de mede-eigenaars en syndici van Antwerpse meergezinswoningen om een zo groot mogelijke energiesprong te realiseren. 

Argumentatie

Om in aanmerking te komen voor de investeringsondersteuning moet het gebouw aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het gebouw moet op het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen zijn;
  • het  gebouw is minstens 20 jaar oud;
  • het gebouw moet voor minimum 75% uit wooneenheden bestaan;
  • het gebouw moet voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het betreft de wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en monumentenzorg. Indien dit niet het geval is, zal mogelijks de verplichting van het bekomen van een toestand vergund geacht worden opgenomen in het advies.

De ondersteuning wordt toegekend voor de grondige renovatie van een appartementsgebouw waarbij op gebouwniveau een label A (minder dan 100 kWh/(m²jaar)) of label B (tussen 200 en 100 kWh/(m²jaar)) wordt behaald.

Wanneer bovenop deze energiesprong ook nog eens een fossielvrij concept wordt gerealiseerd, kan een bonus bovenop de basisondersteuning bekomen worden.

Ondersteuning gebaseerd op energiesprong

Energieprestatie

Percentage ondersteuning

Maximale ondersteuning per wooneenheid

Minder dan 100 kWh/(m²jaar) (label A)

20%

12.000,00 euro 

Tussen 200 en 100 kWh/(m²jaar) (label B)

15%

6.000,00 euro 

 

Bonus bij de realisatie van een fossielvrij gebouwconcept

Type maatregel

Percentage ondersteuning

Maximale ondersteuning per wooneenheid

Fossielvrij concept

10%

            4.000,00 euro


Het reglement is geldig van 15 maart 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor de ondersteuning energierenovatie appartementsgebouwen is voorzien op volgend boekingsadressen:

  • SUB_NR/INTERN/5152500000/664800/2LMS020101PA5992/2SA020350 => periode 2300, 2400, 2500
  • SUB_NR/INTERN/5152500000/664800/2LMS020101PA6772/2SA020350 => Periode 2300, 2400, 2500

Voor de periode 2023-2025 zijn volgende budgetten voorzien:

  • 2023: 575.000 euro 
  • 2024: 1.522.500 euro
  • 2025: 2.092.996 euro 

De vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning volgens het reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan. De ondersteuning kan uitbetaald worden mits het aanleveren van de nodige stavingstukken zoals bepaald in het reglement.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement 'Ondersteuning voor energierenovatie van appartementsgebouwen' goed, met ingang van 15 maart 2023 en tot 31 december 2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.