Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00119 - Ondersteuning. Digitale Inclusie - Webpunten Buurtwerk Posthof vzw. Nominatieve toekenning - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00119 - Ondersteuning. Digitale Inclusie - Webpunten Buurtwerk Posthof vzw. Nominatieve toekenning - Goedkeuring 2023_GR_00119 - Ondersteuning. Digitale Inclusie - Webpunten Buurtwerk Posthof vzw. Nominatieve toekenning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 0665) het aangepast meerjarenplan goed waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning wordt toegekend aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655:

 • 295.366,63 EUR van innovatie en digitalisering 
 • 72.187,00 EUR van sociale economie

Het college keurde op 16 september 2022 (jaarnummer 7539)  de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van de oproep 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed.  

Op 27 oktober besliste de Vlaamse regering tot toekenning van de subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het e-inclusiebeleid binnen de steden en gemeenten. Daarin wordt een subsidie van 3.633.512,00 EUR toegekend aan de stad Antwerpen.  De acties waarvoor de subsidie aangewend kan worden, zijn opgedeeld in drie categorieën:

 1. acties rond individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers;
 2. acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen een lokaal bestuur;
 3. acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Argumentatie

De stad Antwerpen ondersteunt projecten of initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar en het wegwerken van de digitale uitsluiting in Antwerpen. Met hun jarenlange ervaring vormen de webpunten en webpuntantennes van Buurtwerk Posthof vzw de ruggengraat van het aanbod van digitale inclusie-initiatieven in de stad. De ondersteuning omvat:

 • de uitbating van webpunten en webpunt-antennes  verspreid over de stad Antwerpen;  
 • een aanbod van begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van de computer en andere toestellen;
 • een aanbod van laagdrempelige cursussen en workshops om te leren werken met digitale toepassingen;
 • de organisatie van oriëntatietesten en de cursus “startmodule digitaal solliciteren” voor OCMW-klanten;
 • laptops ter beschikking stellen van  e-inclusieorganisaties.

Met deze acties dragen de Webpunten  bij aan de doelstellingen van de Vlaamse subsidie 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid'. De stad Antwerpen wenst Buurtwerk Posthof vzw voor de organisatie van de Webpunten een ondersteuning toe te kennen van 681.695,00 EUR. Met de aanpassing meerjarenplan op 28 november 2022 kende de gemeenteraad  voor 2023 een nominatieve ondersteuning ten bedrage van 295.366,63 EUR toe aan Buurtwerk Posthof vzw.

Met dit besluit vraagt het college de gemeenteraad om voor 2023 een bijkomende  ondersteuning van 386.328,37 EUR  toe te kennen aan  Buurtwerk Posthof vzw.  Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De Vlaamse regering voorziet hiervoor een subsidie in het kader van 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' (SBT11360). Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting aan het college voorgelegd via een agendapunt van Financiën.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 386.328,37 EUR  aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van de Webpunten.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • BesluitVlaamseRegering_SubsidieUitrolE-inclusiebeleid.pdf