Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00121 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Bruisende stad. Lerende en Werkende stad - Safe Space vzw. #(S)HeDIDIT vzw. Atlas Integratie en Inburgering vzw. DUO for a JOB vzw. Gatam vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00121 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Bruisende stad. Lerende en Werkende stad - Safe Space vzw. #(S)HeDIDIT vzw. Atlas Integratie en Inburgering vzw. DUO for a JOB vzw. Gatam vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00121 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Bruisende stad. Lerende en Werkende stad - Safe Space vzw. #(S)HeDIDIT vzw. Atlas Integratie en Inburgering vzw. DUO for a JOB vzw. Gatam vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 28 juni 2022 (jaarnummer 5195) de indiening van de projecten in het kader van de Vlaamse projectoproep voor het 'Plan Samenleven' goed. De Vlaamse regering keurde op 23 september 2022 de ingediende Antwerpse dossiers goed van de projectoproep ‘Plan Samenleven’.

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd

  • geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor het aanbod levensloopbaancoaching bij Safe Space vzw, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0720.525.403 en
  • geen nominatieve ondersteuning voor het aanbod taaloefenkansen bij Atlas Integratie en Inburgering vzw, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0421.722.346.

In het aangepast meerjarenplan werd voor 2023

  • een nominatieve ondersteuning van 81.500,00 EUR toegekend aan #(S)HeDIDIT vzw (de nieuwe naam van Muslinked vzw) voor het project #(S)HeDIDIT;
  • een nominatieve ondersteuning van 120.000,00 EUR aan DUO for a JOB vzw voor het project 'Mentorschap';
  • een nominatieve ondersteuning van 200.000,00 EUR aan Gatam vzw voor het project 'Interne ateliers en aanmeldpunt' opgenomen. 

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden.

Argumentatie

  • Antwerpen bindt de strijd aan tegen racisme en discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond en ten aanzien van mensen met een beperking. Iedere burger moet volwaardig aan de samenleving kunnen participeren. Om deze doelstelling te realiseren wordt een gelijke kansen beleid gevoerd en projecten ondersteund die tot doel hebben om stereotype beeldvorming te doorbreken, een empowerend aanbod aan te bieden en om thema's zoals seksuele en genderdiversiteit alsook seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. In het kader van deze doelstelling en de realisatie van actie 9 'Begeleiden kansengroepen naar de arbeidsmarkt' van het Plan Samenleven ondersteunt stad Antwerpen de organisatie Safe Space vzw voor het organiseren van een versterkend aanbod voor vrouwen met een migratieachtergrond. Hieruit kwam een duidelijke nood naar levensloopbaancoaching van vrouwen met migratieachtergrond in het kader van activering naar opleiding, ondernemerschap, werk. Met de middelen van het Plan Samenleven, voor een bedrag van 80.000,00 EUR kan de stad dit initiatief faciliteren en opentrekken voor vrouwen toegeleid vanuit verschillende organisaties.
  • De stad Antwerpen wil via taaloefenkansen Nederlands de maatschappelijke participatie van inburgeraars stimuleren. In het kader van deze doelstelling en de realisatie van actie 5 'Oefenkansen Nederlands voor kansengroepen' van het Plan Samenleven ondersteunt stad Antwerpen de organisatie Atlas Integratie en Inburgering vzw voor het organiseren van een aanbod dat laagdrempelige ontmoeting stimuleert in een Nederlandstalige omgeving en waar taaloefenkansen aangeboden worden in groep of in duo’s. Atlas heeft hiervoor een samenwerking met verschillende Antwerpse projectpartners. Met de middelen van het Plan Samenleven, voor een bedrag van 104.400,00 EUR kan de stad dit initiatief ondersteunen zodat dit kan uitbreiden naar een ruimere doelgroep. 
  • Antwerpen stimuleert ondernemerschap bij jongeren. Om deze doelstelling te realiseren worden professionele jeugdpartners ondersteund om projecten te organiseren die tot doel hebben jongeren vaardigheden aan te leren en te ondersteunen om te ondernemen. In het kader van deze doelstelling en de realisatie van actie 10 'Begeleiden kansengroepen naar ondernemerschap' van het Plan Samenleven ondersteunt stad Antwerpen de organisatie #(S)HeDIDIT vzw bijkomend voor het organiseren van een meerzijdige, duurzame aanpak waarbij het ondernemen wordt aangereikt aan meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 26 jaar die hun keuzes nog moeten maken in het leven aan de hand van een mix tussen ondernemerschap, diversiteit en jongeren. Met de middelen van het Plan Samenleven kan de stad dit initiatief bijkomend ondersteunen met 58.000,00 EUR zodat dit kan uitbreiden naar een ruimere doelgroep van jongeren en kan #(S)HeDIDIT vzw inzetten op een opleidingstraject met rolmodellen, een summerschool en het creëren van een Antwerps ecosysteem waarin de meisjes en jonge vrouwen in kunnen doorgroeien.  
  • De stad Antwerpen wil kwetsbare doelgroepen meer en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat de lokale tewerkstellingsnoden van Antwerpse werkgevers vlotter ingevuld geraken. In het kader van deze doelstelling en de realisatie van actie 11 'Begeleiding naar werk door mentors' van het Plan Samenleven ondersteunt stad Antwerpen de organisatie DUO for a JOB vzw bijkomend met 28.800,00 EUR om werkzoekende jongeren met een non EU-migratieachtergrond in contact te brengen met ervaren 50- plussers die hen vrijwillig bij hun zoektocht naar werk willen begeleiden. Via dit intercultureel en generationeel mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB vzw de jobkansen van jongeren vergroten, ervaringen van 50- plussers blijven valoriseren, de sociale cohesie lokaal versterken en vooroordelen rond leeftijd en herkomst doorprikken. Met de middelen van het Plan Samenleven kan de stad dit initiatief ondersteunen zodat dit kan uitbreiden naar een ruimere doelgroep van jongeren.
  • De stad Antwerpen ging samen met de onderwijsraad Antwerpen het engagement aan om structureel en duurzaam in te zetten op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom via het programma A’REA UP. In het kader van deze doelstelling en de realisatie van actie 8 ‘Begeleiding ongekwalificeerde uitstromers’ van het Plan Samenleven ondersteunt de stad Antwerpen bijkomend Gatam vzw voor een bedrag van 97.500,00 EUR.  Binnen het programma A’REA UP wordt duurzaam ingezet om meer gekwalificeerde uitstroom te realiseren en opleidings- en begeleidingstrajecten aan te bieden aan deze doelgroep met het oog op een duurzame job. Gatam vzw organiseert interne ateliers voor jongeren om hun competenties te versterken en werkervaring op te doen. Daarnaast werkt de organisatie als aanmeldpunt ‘Ondersteuning Alternerend Leren’ om leerlingen die door scholen worden aangemeld, door te verwijzen naar de passende ondersteunende partner. Met de middelen van Plan Samenleven kan het initiatief meer jongeren gepast begeleiden.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen worden bepaald in een afsprakennota. Deze bevat bepalingen over onder meer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van de projecten die door de ontvangers zullen worden opgenomen.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatietoelagen aan volgende partner: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBudget
5403520000
2HMS070401A00000
6496800
Levensloopbaancoaching 

Safe Space vzw

Kerkstraat 159
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0720.525.403

BE98 0689 3354 4393

80.000,00 EUR
51125000002BRS040104A000006496800#(S)HeDIDIT#(S)HeDIDIT vzw
Statiestraat 175
2600 Berchem
Ondernemingsnummer: 0680.560.710
BE30 3630 9940 2711  
58.000,00 EUR
53182000002LWS050401A000006496800MentorschapDUO for a JOB vzw
de Stassartstraat 48 bus 4
1050 Elsene
Ondernemingsnummer: 0501.488.911
BE04 0016 8571 7631
28.800,00 EUR
54010000002HMS010101A000006496433TaaloefenkansenAtlas Integratie en inburgering vzw
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0421.722.346
BE69 4126 1791 9178
104.400,00 EUR
51170000002LWS020101A000006496800Interne ateliers en aanmeldpuntGatam vzw
Stoopstraat 1 - 2 EV
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0478.069.349
BE07 7775 9844 0566
97.500,00 EUR


De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een subsidie in het kader van het Plan Samenleven (subsidiefiche SBT11365). Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS01 - Integratie en inburgering
2HMS0101 - Inburgeringsaanbod voor anderstaligen
2HMS010102 - NT2 aanbod
4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0704 - Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
2LWS050401 - Innovatieve instrumenten voor kwetsbare jongeren
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0401 - Integraal breed jeugdbeleid
2BRS040104 - Jeugdwerk

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad: De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 80.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Safe Space vzw, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0720.525.403  voor het project 'Levensloopbaancoaching'.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad: De gemeenteraad beslist om de bijkomende ondersteuning van 58.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan #(S)HeDIDIT vzw, Statiestraat 175, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0680.560.710 voor het project '#(S)HeDIDIT'.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad: De gemeenteraad beslist om de bijkomende ondersteuning van 28.800,00 EUR nominatief toe te wijzen aan DUO for a JOB vzw, de Stassartstraat 48 bus 4, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0501.488.911 voor het project 'Mentorschap'.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad: De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 104.400,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Atlas vzw, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0421.722.346 voor het project 'Taaloefenkansen'.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad: De gemeenteraad beslist om de bijkomende ondersteuning van 97.500,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Gatam vzw, Stoopstraat 1 - 2 EV, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0478.069.349 voor het project 'Interne Ateliers en aanmeldpunt'.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.