Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 06/03/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring 2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase 

Bestuursorgaan 

Datum 

Jaarnummer

Goedkeuring geïntegreerd patrimoniumbeheer - AG VESPA. Overeenkomst 2019-2024

raad voor maatschappelijk welzijn

25 november 2019

99

Goedkeuring selectie en projectdefinitie ‘2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord’

vast bureau 

17 januari 2020 

10

Goedkeuring Architectuuropdracht “2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord”. Aanstellen architect . Gunning. Vastlegging krediet. Overeenkomst. Ondertekening

vast bureau 

10 juli 2020 

194

Goedkeuring overname architectenovereenkomst en opdracht aan AG Vesparaad voor maatschappelijk welzijn23 november 202054


Het college keurde op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7591) de aanvraag tot omgevingsvergunning goed.
Projectprogramma "2060 Centraal" bestond uit:

- Renovatieproject in de Kerkstraat 45 met een grootteorde van 2.537m² (exclusief kelder van 826m²):

 • sociaal centrum Seefhoek; 
 • sociaal centrum Dam;
 • sociaal centrum De Vondel;
 • geïntegreerd breed onthaal (een nog te ontwikkelen samenwerking);

- Nieuwbouwproject in de Constitutiestraat 95 met een grootteorde van 403m² (exclusief kelder van 115m²):

 • centraal onthaalbureau Coevelt;
 • Webpunt;
 • maatschappelijke participatie: Vrijwilligerswerking Wegwijzer en Dienst Vrije tijd;
 • buurtsecretariaat.

Er werden twee beroepschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning en op 16 februari 2022 werd ongunstig advies ontvangen van de provinciale omgevingsambtenaar.
Op 25 april 2022 werd een gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om tegemoet te komen aan de argumenten van beroepsindieners en de opmerkingen in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. De wijziging van het ontwerp kwam tegemoet aan de bezwaren door een inkrimping van het programma: de nieuwbouw ter hoogte van de Constitutiestraat 95 kwam te vervallen.
Op 10 juni 2022 werden opnieuw 3 beroepschriften ingediend, waarop de provinciale omgevingsambtenaar op 1 juli 2022 het afleveren van een vergunning door de bestendige deputatie negatief adviseert.

Op basis van het verslag provinciale omgevingsambtenaar en de analyse van advocatenkantoor DLA Piper, dewelke op 1 juli 2022 aan AG Vespa werden bezorgd, heeft het directiecomité van AG Vespa, die het project in opdrachthouderschap heeft, op 4 juli 2022 geoordeeld dat de bezwaren te substantieel zijn om het risico aan te gaan op een weigering van vergunning door de bestendige deputatie. Gelet op de inhoud van het tweede negatieve advies van de provinciale omgevingsambtenaar, leek de kans eerder klein dat de deputatie tegen dit advies in toch een vergunning zal afleveren. Bij een negatieve deputatiebeslissing zal er opnieuw moeten worden begonnen, maar ligt er wel een formele weigeringsbeslissing voor met betrekking tot het gewijzigde project. Daarom heeft het directiecomité van AG Vespa beslist om de vergunning in te trekken.

Op 5 juli 2022 werd de vergunningsaanvraag ingetrokken door advocatenkantoor DLA Piper in het omgevingsloket.

Argumentatie

Advies van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening
Een hertekening van het programma - die rekening houdt met de geformuleerde bezwaren in de beroepsprocedure - betekent zonder meer minder dienstverleningsprogramma tegen een hogere kostprijs.
Daarnaast zijn de haalbaarheid, de verdere planning, de extra kosten die een nieuw dossier genereert en het behoud van de toegewezen Vlaamse subsidie onzeker.
Daarom geeft de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening er de voorkeur aan de huidige opdracht stop te zetten, terug te grijpen naar haar oorspronkelijke, volledige programma van eisen en een nieuw project op te starten.
Zo kan AG Vespa op zoek naar een alternatieve locatie, een voortraject en studie opzetten, correct budgetteren en zo realisatie maximaal garanderen.
De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening oordeelt dat een verderzetting van het project "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord" op deze locatie geen toekomst meer heeft.
AG Vespa geeft aan dat er voor het oorspronkelijk en volledig programma geen alternatief is binnen de huidige vastgoedportefeuille van de stad Antwerpen en het OCMW. Het scherpstellen van het minimaal en optimaal programma inclusief bijhorende budget zijn sturend tijdens de zoektocht naar (een) alternatieve locatie(s).
Door de stopzetting van het bouwproject en in afwachting van (een) alternatieve locatie(s) blijven onder andere de drie sociale centra (Seefhoek, Dam en De Vondel) actief vanuit hun huidige locatie.
Omdat sociaal centrum De Vondel deel uitmaakt van de Stuivenbergsite is het van belang goed af te stemmen met de verschillende betrokkenen binnen deze te herontwikkelen stedelijke site.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot inhousetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon”.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave komt op 492.333,71 EUR inclusief btw.


Bedrag in EUR inclusief btwBestelbonnummers

bij aanvang van het project in het kader van vooronderzoeken 

52.308,26 EUR

4004027576, 4104007847, 4004027612, 4004027613, 9004026714, 9004026719

4004024934, 4004026309,

4104007193

doorgerekend binnen opdrachthouderschap

410.551,31 EUR

4004028518, 4004028519 & 4004031466

eindafrekening en stopzetting dient nog doorgefactureerd te worden

29.474,14 EUR

Verbrekingsvergoeding META: 10% van resterend ereloon 277.976,82 EUR inclusief btw27.797,68 EUR inclusief btw
Eindafrekening Inter (Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid)1.676,46 EUR inclusief btw

TOTAAL

492.333,71 EUR


Ter beschikking gesteld via OHS

6.774.053,33 EUR


Resterend saldo dat niet meer wordt opgenomen

6.281.719,62 EURBeleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken
2HMS050303P08476 - Kerkstr45_clusteringSC206

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de stopzetting van de opdracht "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord", gelegen aan de Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95 te 2060 Antwerpen, goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het opdrachthouderschap voor project "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord", gelegen aan de Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95 te 2060 Antwerpen met AG Vespa stopt en dat het resterend saldo van 6.281.719,62 EUR inclusief btw dat ter beschikking werd gesteld, niet zal opgenomen worden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • P08476_overeenkomst_architectuuropdracht_META_Getekend.pdf
 • B02_ereloontabel.pdf
 • eindafrekening Inter.pdf