Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00604 - Ondersteuning. Onderwijs. Regiewerking - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00604 - Ondersteuning. Onderwijs. Regiewerking - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_CBS_00604 - Ondersteuning. Onderwijs. Regiewerking - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Hierin werden voor 2023, 2024 en 2025 volgende ondersteuningen nominatief toegekend voor regiewerking:

  • Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor 11.000,00 EUR;
  • Dienst Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen vzw (DKO) voor 11.000,00 EUR;
  • Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers vertegenwoordigd door de Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw (OKO) voor 11.000,00 EUR.

Argumentatie

De stad wil samen met alle Antwerpse scholen, leerkrachten, directies en andere onderwijsprofessionals samenwerken aan meer onderwijskansen voor alle Antwerpse kinderen en jongeren. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota.

Om de ondersteuning te ontvangen, nemen de onderwijsverstrekkers volgende engagementen op zich:

  • actieve deelname aan het vast bureau en de plenaire raad van de Onderwijsraad van het Onderwijs Antwerpen met het aantal leden zoals afgesproken in de statuten;
  • actieve deelname aan de taskforce capaciteit zoals dit decretaal bepaald is door de Vlaamse Overheid;
  • actieve deelname aan de acties die worden ontwikkeld in het kader van A’REA UP;
  • doorgeefluik van relevante informatie van de stad Antwerpen naar de scholen gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen die behoren tot het onderwijsnet.

Drie onderwijsverstrekkers ontvangen per kalenderjaar een ondersteuning van 11.000,00 EUR. De afsprakennota start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

FunctiegebiedBudgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
2LWS0201055117000000       
GO! Scholengroep Antwerpen – Regiewerking
11.000,00 EUR
2LWS020105
5117000000 
Dienst Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen vzw (DKO) – Regiewerking 
11.000,00 EUR
2LWS020105
5117000000   Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers vertegenwoordigd door de Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw (OKO) – Regiewerking 11.000,00 EUR

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Uit de door de verantwoordelijke van onderwijs uitgevoerde eerstelijnscontrole op de aanwending van de ondersteuning van 2023 blijkt dat de organisatie alle ter verantwoording gevraagde documenten heeft aangeleverd:

  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat GO! Scholengroep Antwerpen het boekjaar 2021 met een positief resultaat van 2.361.160,00 EUR afsluit.
  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat Dienst Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen vzw (DKO) het boekjaar 2021 met een negatief resultaat van 122.884,00 EUR afsluit.
  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw (OKO) het boekjaar 2021 met een positief resultaat van 15.870,36 EUR afsluit.

De ondersteuningen van 11.000,00 EUR per jaar voor 2023, 2024 en 2025 zijn reeds nominatief voorzien bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan voor de drie begunstigden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020105 - Flankerend onderwijsbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met GO! Scholengroep Antwerpen, Thonetlaan 106A, 2050 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0267.374.857) voor regiewerking van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, voor een totaal bedrag van 33.000,00 EUR verdeeld over 11.000,00 EUR in 2023, 11.000,00 EUR in 2024 en 11.000,00 EUR in 2025.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Dienst Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen vzw (DKO), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0415.469.707) voor regiewerking van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, voor een totaal bedrag van 33.000,00 EUR verdeeld over 11.000,00 EUR in 2023, 11.000,00 EUR in 2024 en 11.000,00 EUR in 2025.

Artikel 3

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers vertegenwoordigd door de Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw (OKO), Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout (ondernemingsnummer: 0443.345.725) voor regiewerking van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, voor een totaal bedrag van 33.000,00 EUR verdeeld over 11.000,00 EUR in 2023, 11.000,00 EUR in 2024 en 11.000,00 EUR in 2025.

Artikel 4

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning ten bedrage van 11.000,00 EUR voor het jaar 2023 aan GO! Scholengroep Antwerpen, Thonetlaan 106A, 2050 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0267.374.857) goed.

Artikel 5

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning ten bedrage van 11.000,00 EUR voor het jaar 2023 aan Dienst Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen vzw (DKO), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0415.469.707) goed.

Artikel 6

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning ten bedrage van 11.000,00 EUR voor het jaar 2023 aan Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers vertegenwoordigd door de Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw (OKO), Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout (ondernemingsnummer: 0443.345.725) goed.

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

GO! Scholengroep 1 Antwerpen (GO)

Thonetlaan 106A

2050 Antwerpen

rekeningnummer: BE44 0682 3286 0045

ondernemingsnummer: 0267.374.857


11.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000

budgetpositie: 6496300

functiegebied: 2LWS020105A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA060869

budgetperiode: 2300


4505147331

Dienst Katholiek Onderwijs van het

Bisdom Antwerpen vzw (DKO)

Groenenborgerlaan 149

2020 Antwerpen

rekeningnummer: BE48 4039 1093 2127

ondernemingsnummer: 0415.469.707


11.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2LWS020105A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA060869

budgetperiode: 2300


4505147365

Federatie van Rudolf Steinerscholen in

Vlaanderen (OKO)

Gitschotellei 188

2140 Borgerhout

rekeningnummer: BE81 0012 1882 6824

ondernemingsnummer: 0443.345.725


11.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2LWS020105A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA060869

budgetperiode: 2300


4505147371